Glasnik 10 / 2010

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Str.
169.PRVA izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2010. godinu i Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2010. godinu 416.
170.ODLUKA o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2010. godinu 426.
171.ODLUKA o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 455.
172.ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u k.o. Turanj 459.
173.ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u k.o. Tušilović 460.
174.ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine, oznake k.č. br. 1009 u k.o. Gornje Mekušje 461.
175.ODLUKA o autotaksi prijevozu na području grada Karlovca 461.
176.ODLUKA o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća, članovima njegovih radnih tijela, te savjetodavnih tijela gradonačelnika i savjetodavnim osobama koje imenuje gradonačelnik 466.
177.RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Karlovac 468.
178.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Karlovca za 2009. godinu 468.
179.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske uprave Grada Karlovca za period od 01.01. do 30.06.2010. godine 478.
GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK
180.ODLUKA o dopuni djelatnosti poslovnog prostora u ulici Pavla Vitezovića br.4 469.
181.ODLUKA o dopuni djelatnosti poslovnog prostora u ulici Miroslava Krleže br.19 469.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana