Glasnik 07 / 2010

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

128.ODLUKA o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca 310.
129.ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2010. godinu ( Rebalans II) i projekcije za 2011. i 2012. godinu 313.
130.ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2010. godinu 347.
131.ODLUKA o potvrdi Odluke gradonačelnika o potpisivanju Dodatka I. Ugovora o redovnom održavanju asfaltnih javnih površina i nerazvrstanih cesta na području
Grada Karlovca 347. 322.
132.ODLUKA o davanju suglasnosti na sadržaj Ugovora između MUP-a i Grada Karlovca za nabavu vatrogasnog vozila – auto cisterne 348.
133.RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječji vrtić Karlovac 348.
134.RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora osnovne škole Skakavac 349.
135.ZAKLJUČAK o primanju na znanje informacije o radu i financiranju mjesne samouprave Grada Karlovca od 2007. do 2009.godine 349.
136.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Hostela Karlovac d.o.o. za 2009.godinu 350.
137.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Zelenilo d.o.o.Karlovac za 2009. godinu 350. 350
138.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac za 2009. godinu 351.
139.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za 2009. godinu 351. 351.
140.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Toplana d.o.o. Karlovac za 2009. godinu 351.
141.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Mladost d.o.o. Karlovac za 2009. godinu 352.
142.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Inkasator d.o.o. Karlovac za 2009. godinu 352.
143.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Hrvatski radio Karlovac za 2009. godinu 352.
144.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Karlovački tjednik d.o.o. Karlovac za 2009. godinu 353.

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK.

145.PRAVILNIK o mjerilima za utvrđivanje iznosa slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Karlovca 354.
146.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Karlovca za 2010. godinu 355.
147.ODLUKA o davanju na uporabu lovačkom društvu Lisica iz Skakavca na uporabu dva tipska montažna objekta 356.
148.ODLUKA o davanju na uporabu, održavanje i upravljanje nekretninu, oznake k.č.br. 1173/22496 m2,k.o. Karlovac II, Košarkaškom klubu Šanac Karlovac 357.
149.ODLUKA o I. izmjeni Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca za 2010. godinu 358.
150.ODLUKA o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 358.
151.ODLUKA o potvrđivanju izmijenjenog Programa održavanja javne higijene Grada Karlovca za 2010. godinu 361.
152.ODLUKA o potvrđivanju I. izmjena Operativnog plana održavanja groblja na području Grada Karlovca za 2010. godinu 361.
153.ODLUKA o potvrđivanju I.izmjena Operativnog plana održavanja zelenih površina na području Grada Karlovca za 2010. godinu 361.
154.ODLUKA o broju grupa produženog boravka u osnovnom školama Grada Karlovca 362.
155.IZMJENE i dopune Programa održavanja prometne signalizacije u 2010. godini na području Grada Karlovca 363.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana