Glasnik 05 / 2010

75.PLAN nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2010. godinu 199.
76.ODLUKA o prihvaćanju ponude za zakup poljoprivrednog zenljišta u vlasništvu
RH na području Grada Karlovca, k.o. Skakavac 204.
77.ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH na području Grada Karlovca, k.o. Skakavac 205.
78.ODLUKA o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u
detalju 206.
79.ODLUKA o donošenju izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Gornje Me-
kušje-I.etapa 208.
80.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava – naknade
za eksploataciju mineralnih sirovina u 2009. godini 226.
81.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa u 2009. godini 227.
82.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu 227.
83.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca
za 2009. godinu 228.
84.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2009.
godinu 228.
85.IZVJEŠĆE o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2009. godinu 229.
86. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja prometne signalizacije na području Grada
Karlovca za 2009. godinu 229.
87.RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora 230.
88.RJEŠENJE o imenovanju kandidata za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda
u Karlovcu 231.
89.RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada
Karlovca 232.
90.RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju odbora za statut i poslovnik 232.
91.RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju mandatno imunitetne komisije 233.

ISPRAVCI
92.ISPRAVAK Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Karlovca 233.
93.ISPRAVAK Odluke o izradi detaljnog plana uređenja „Mahično – FV 240.

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

94.PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2010. godinu 246.
95.ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene
spomeničke baštine 250.
96.ODLUKA o dopuni djelatnosti poslovnog prostora 253.
97.RJEŠENJE o imenovanju pregovaračkog tima za usklađenje kolektivnog ugovora
zaposlenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Karlovca 253.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana