Glasnik 03 / 2010

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE 

49.GODIŠNJI obračun Proračuna Grada Karlovca za 2009.godinu 110.
50.PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Karlovca 143.
51.IZVJEŠĆE o realizaciji Programa komunalne infrastrukture na području Grada Karlovca za 2009.godinu 144.
52.IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca za 2009.godinu 149.
53.PROGRAM utroška sredstava-naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2010.godini 150.
54.PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine idodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Karlovca 151.
55.PLAN nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2010. godinu 153.
56.OPERATIVNI plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Karlovca za 2010.godinu 155.
57.ODLUKA o izradi detaljnog plana uređenja „Mahično – FV“ 157.
58.ODLUKA o potvrdi Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Banija-Kupa I 163.
59.ODLUKA o izmjeni dopune Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Grada Karlovca 164.
60.ODLUKA o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Grada Karlovca, k.o. Banski Moravci 169.
61.ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine k.č.br. 419/2, k.o.Karlovac I 170.
62.ODLUKA o potvrdi Odluke gradonačelnika o odobrenju korištenja sredstava Proračuna Grada Karlovca za plaće u Dječjem vrtiću Karlovac 171.
63.ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Karlovac 171.
64.ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta Zorin dom 172.
65.ODLUKA o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Karlovca 172.
66.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića u 2009. godini 177.
67.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradskog kazališta Zorin dom u 2009.godini 177.
68.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Gradskog muzeja Karlovac u 2009.godini 178.
69.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić Karlovac u 2009.godini 178.

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

70.ODLUKA o davanju zemljišta na Korani, na besplatnu uporabu, Konjičkom klubu Korana 179.
71.ODLUKA o kriterijima za financiranje JVP Grada Karlovca u 2010.godini 179.
72.ODLUKA o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje nekretnine u Crikvenici tvrtki Hostel Karlovac d.o.o. Selce 181.

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac

73.PRAVILNIK o općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada 182.Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana