Glasnik 05/2009

GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
74.PLAN nabave roba,radova i usluga male vrijednosti za 2009. godinu
75.ODLUKA o odobrenju sufinanciranja aktivnosti, projekata i programa za obilježavanje ekološki važnih datuma
76.ODLUKA o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca u 2009. godini
77.ODLUKA o izmjeni Programa prevencije ovisnosti grada Karlovca
78.ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2009.godinu
79.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o suradnji na provedbi programa „Tražimo prijatelje“
80.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o Dječjem vrtiću Karlovac za 2008. godinu
81.ZAKLJUČAK o potvrdi Rješenja gradonačelnika grada Karlovca - Klasa 020-04/09-01/185, Urbroj :2133/01-07-01/03-09-2, od 10.travnja 2009. godine
82.ZAKLJUČAK o potvrdi gradonačelnika grada Karlovca – Klasa 020-04/09-01/158; Urbroj:2133/01-07-01/03-09-2, od 2.travnja 2009. godine
83.ZAKLJUČAK o potvrdi Rješenja gradonačelnika o razrješenju pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje i graditeljstvo
84.ZAKLJUČAK o potvrdi Rješenja gradonačelnika o imenovanju v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje i graditeljstvo
85..RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za praćenje izrade izmjena i dopuna GUP-a grada Karlovca
86.RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka za raspodjelu sredstava za obnovu objekata u zoni zaštićene spomeničke
baštine za 2009. godinu
GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK
87.RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu lokacija za postavljanje kioska,montažnih objekata i pokretnih naprava