Glasnik 03/2009

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
38.GODIŠNJI obračun Proračuna grada Karlovca za 2008.godinu
39.PROGRAM poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca za 2008. godinu
40.IZVJEŠĆE o realizaciji Programa komunalne infrastrukture u 2008. godini na području grada Karlovca
41.ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2009. godinu
42.ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o provedenim programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2008. godini
43.ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava spomeničke rente za 2008.godinu
44.ODLUKA o postupku provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
45.ODLUKA o preoblikovanju ustanove Karlovačko dječje odmaralište u društvo s ograničenom odgovornošću
46.ODLUKA o prestanku postojanja Upravnog vijeća i razrješenju članova Upravnog vijeća ustanove Karlovačko dječje odmaralište
47.ODLUKA o razrješenju ravnatelja Karlovačko dječje odmaralište
48.ODLUKA o imenovanju članova nadzornog odbora Hostel Karlovac d.o.o.
49.ODLUKA o imenovanju direktora Hostela Karlovac d.o.o.
50.ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti u predmetu – Izgradnja dječjeg vrtića na Turnju
51.ODLUKA o odabiru ponuditelja za obavljanje poslova obvezne deratizacije i dezinsekcije javnih površina na području grada Karlovca
52.ODLUKA o prihvaćanju prijedloga poslovnika o radu Savjeta mladih grada Karlovca
53.ODLUKA o kriterijima za financiranje projekata udruga civilnog društva temeljem natječaja
54.ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na trgu Milana Šufflaya
55.ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u gradskom naselju Luščić
56.ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Mostanju
57.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske uprave za 2008. godinu i Plana rada za 2009. godinu
58.ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o aktivnostima na ISPA projektu „Program za vode i otpadne vode grada Karlovca“, u razdoblju od 1. prosinca 2008. do 1.ožujka 2009, godine
59.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o školstvu
60.ISPRAVAK Rješenja o osnivanju školskih odbora osnovnih škola grada Karlovca
GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
61.ODLUKA o objavi javnog natječaja za obavljanje poslova obvezne deratizacije i dezinsekcije javnih površina na području grada Karlovca
62.ODLUKA o naknadi vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta Ilovac
63.ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za prijam kandidata u prometnu jedinicu mladeži grada Karlovca
64.ODLUKA o prihvaćanju Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2009. godinu
65.ODLUKA o sufinanciranju turističkih projekata pravnih i fizičkih osoba
66.ODLUKA o subvencioniranju kamata za kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području grada Karlovca
67.ODLUKA o naknadi vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta Ilovac
68.ODLUKA o ustrojstvu Kataloga informacija grada Karlovca
69.ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude i ugovora Karlovačke banke o nastavku poslovne suradnje u svrhu kreditiranja poljoprivredne proizvodnje
70.RJEŠENJE o osnivanju povjerenstva za otvaranje pristiglih ponuda na javni natječaj za koncesiju na obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca
71.RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka za raspodjelu sredstava za obnovu objekata u zoni zaštićene spomeničke baštine u 2009. godini
72.ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana