Glasnik 02/2009

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
1.PROGRAM utroška sredstava komunalne naknade za 2009. godinu
2.PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2009.godini na području grada Karlovca
3.PROGRAM održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca u 2009.godini
4.PROGRAM zaštite od požara u 2009.godini na području grada Karlovca
5.PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2009. godinu
6.PROGRAM dodatnih potreba u osnovnom školstvu za 2009. godinu
7.PROGRAM izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
8.PROGRAM održavanja prometne signalizacije u 2009. godini na području grada Karlovca
9.IZMJENA Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini na području grada Karlovca
10.IZMJENA Programa zaštite od požara u 2009. godini
11.IZMJENA i dopuna Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
12.IZMJENA Programa održavanja prometne signalizacije u 2008. godini na području grada Karlovca
13.PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2009. godinu
14.OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2009. godinu
15.ODLUKA o prihvaćanju izmjena i dopuna Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline 2008.godina
16.ODLUKA o potvrdi Odluke o izradi izmjene i dopune PP uređenja grada Karlovca u detalju i izmjene i dopune PUP-a G.Mekušje- I- etapa u jedinstvenom postupku
17.ODLUKA o izradi urbanističkog plana uređenja gospodarsko- servisnog predjela Selce
18.ODLUKA o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu- Nabava financijskih sredstava za izgradnju vrtića i školske šprtske dvorane
19.ODLUKA o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu -Izgradnja školske športske dvorane na Dubovcu
20.ODLUKA o odabiru prihvatljive ponude u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za opskrbu električnom energijom
21.ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Karliovca za 2009. godinu
22.ODLUKA o osnivanju kulturnih vijeća grada Karlovca
23.ODLUKA o obavljanju obvezne deratizacije i dezinsekcije javnih površina kao komunalne djelatnosti od lokalnog značenja
24.ODLUKA o odobrenju korištenja sredstava proračuna grada Karlovca za 2009. godinu, s pozicije R0073 „Kapitalna pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o.za podmirenje troškova otplate duga utvrđenog ugovorom o zajmu, sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj
25.ODLUKA o odobrenju sklapanja sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije dijela vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava u ulici V.Mačeka u Karlovcu
26.ODLUKA o odobrenju prijenosa prava vlasništva na zemljištu potrebnom za izgradnju crpnih stanica i retencijskih bazena u okviru realizacije „Programa za vode
i otpadne vode grada Karlovca“ na tvrtku Vodovod i kanalizacija d.o.o.
27.ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u gradskom naselju Luščić gospodinu Horvatu iz Karlovca, C.Medovića 18.
28.ODLUKA o odobrenju prodaje tri sobe u ulici Dubrovačka 5 b
29.ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici I.Kršnjavoga 14, u Karlovcu
30.ODLUKA o odobrenju prodaje jednoiposobnog stana u ulici I.Meštrovića 2 c, u Karlovcu
31.ODLUKA o odobrenju prodaje jednoiposobnog stana u ulici S.Vraza 32 a, u Karlovcu
32.ODLUKA o odobrenju prodaje dvoiposobnog stana u ulici M.Vrhovca 15, u Karlovcu
33.RJEŠENJE o imenovanju školskih odbora osnovnih škola grada Karlovca
GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
34.PLAN nabave roba,radova i usluga velike vrijednosti za 2009. godinu
35.ZAKLJUČAK o prihvaćanju troškovnika za sanaciju divljih odlagališta
36.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Ugovora o financiranju izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenje grada Karlovca u detalju i izmjene i dopune PUP-a Gornje Mekušje – I.etapa
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana