Glasnik 01/2009

GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
256.PLAN prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca
257.PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2008. godini
258.ODLUKA o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca u 2008. godini
259. ODLUKA o izradi izmjene i dopune Prostornog plana grada Karlovca u detalju i izmjene i dopune PUP-a Gornje Mekušje - I.etapa, u jedinstvenom postupku
260.ODLUKA o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Turanj, Karlovac (EVV br. 23/08) 261.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa u osnovnim školama izvan standarda za 2008. godinu
262.ODLUKA o prihvaćanju ponude tvrtke Ena d.o.o. za izvođenje rekonstrukcije rasvjete holova ŠSD Mladost, Rakovac bb
263.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2008.godinu, (Rebalans III)
264.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2008. godinu (Rebalans III)
265.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2008. godinu
266. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti tvrtki Čistoća d.o.o. Karlovac za potpisivanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o
izgradnji posebne plohe za odlaganje otpada na odlagalištu Ilovac
ISPRAVAK
252.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Ugovora o financiranju izrade izmjena i dopuna PUP-a Grabrik

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana