Glasnik 09/2008

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
233. PRAVILNIK o ocijenjivanju djelatnika Gradske uprave grada Karlovca
234. PROGRAM javnih potreba u športu grada Karlovca za 2009. godinu
235. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2009. godinu
236. PROGRAM za mlade grada Karlovca od 2008. – 2015. godine
237. PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o
socijalnoj skrbi za 2009. godinu
238. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2009. godinu
239. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Toplani d.o.o. Karlovac za kreditno zaduženje
240. ODLUKA o usvajanju dokumenta " Strateški plan 2008 – 2015 " tvrke
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
241. ODLUKA o odobrenju sklapanja ugovora o javnoj nabavi – radovi na sanaciji odlagališta otpada Ilovac, u Karlovcu
242. ODLUKA o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu: Izgradnja dječjeg vrtića na Turnju, u Karlovcu
GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
243. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2008. godinu
244. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2008. godinu
245. ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine
246. ODLUKA o isplati naknade vlasnoku nekretnine u zoni utjecaja odlagališta Ilovac
247. ODLUKA o izmjeni Odluke o sufinanciranju projekta Jedinstveni sustav
stipendiranja Karlovačke županije
248. ODLUKA o izmjeni Odluke o broju grupa produženog boravka u osnovnim školama grada Karlovca
249. ZAKLJUČAK o donošenju plana održavanja javnih cesta, prometnih površina i neraz-vrstanih cesta u zimskim uvjetima
250. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o vođenju poslovnih računa (Notional cash pooling) između Grada Karlovca i Karlovačke banke d.d.
251. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Idejnu programsku skicu gospodarsko- servisnog predjela Selce
252. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Ugovora o financiranju izrade izmjena i dopuna PUP-a Grabrik
253. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovacza potpisivanje II.dodatka Ugovoru o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj - ISPA
254. IZMJENE i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2008. godinu
255. RJEŠENJE o imenovanju stožera zimske službe
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana