Glasnik 08/2008

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

219. PRORAČUN grada Karlovca za 2009. godinu
220. ODLUKA o izvršavanju proračuna grada Karlovca za 2009. godinu
221. PROJEKCIJA proračuna grada Karlovca za razdoblje od 2009. - 2011. godine
222. ODLUKA o donošenju trećih izmjena i dopuna Proračuna grada Karlovca za 2008.godinu (Rebalans III)
223. ODLUKA o financiranju kapitalnih projekata u proračunu grada Karlovca 2009. godinu putem kreditnog zaduženja
224. ODLUKA o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave u predmetu opskrbe električnom energijom
225. ODLUKA o donošenju smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja u gradu Karlovcu za 2009.godinu
226. ZAKLJUČAK o primanju na znanje izvješća tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac „Aktivnosti na projektu programa za vode i otpadne vode grada Karlovca (ISPA PROJEKT), u periodu od 01. siječnja do 01. studenoga 2008. godine
227. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja zaštite i spašavanja u gradu Karlovcu
228. IZMJENA Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini na području grada Karlovca
229. IZMJENA Programa održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca
230. IZMJENA Programa održavanja prometne signalizacije u 2008. godini na području grada Karlovca
231. IZMJENA i dopuna Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u proračunu grada Karlovca u 2008. godini
232. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nadzora, čuvanja i naplate javnih parkirališta kao komunalne djelatnosti na području grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana