Glasnik 06/2008

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

149. ODLUKA o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Karlovca za 2008. godinu
150. ODLUKA o donošenju izmjena i dopuna dijela PUP-a Luščić, u detalju – Luščić 4
151. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a grada Karlovca
152. ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna PUP-a Grabrik
153. ODLUKA o prihvaćanju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastruktu zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno povijesne cjeline za 2008. godinu
154. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje javne rasvjete na području grada Karlovca
155. ODLUKA o prijenosu vlasništva specijalnog vatrogasnog vozila, tipa autoplatforma GB42, interni tip H, s grada Karlovca na Javnu vatrogasnu postrojbu grada Karlovca
156. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Baščini, uz Triglavsku ulicu
157. ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, k.o. Skakavac
158. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, k.o. Banski Moravci
159. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, k.o. Banska Selnica
160. ODLUKA o davanju suglasnosti tvrtki Čistoća d.o.o. Karlovac za zaduživanje korištenjem financijskog leasinga
161. ODLUKA o davanju suglasnosti o izmjeni Statuta Gradskog muzeja grada Karlovca
162.ODLUKA o donošenju programskog i financijskog okvira gradskog kazališta Zorin dom
163. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava u proračunu grada Karlovca za 2008. godinu
164. ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na konačni prijedloga i izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
165. ISPRAVAK Odluke o donošenju GUP-a Karlovac
166. IZMJENA Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija radi usklañivanja podataka
167. IZMJENA i dopuna Programa izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture u 2008. godini

GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO

168. ODLUKA o izmjeni Odluke i Programa prevencije ovisnosti grada Karlovca
169. ODLUKA o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Turanj, Karlovac (EVV br. 9/08)
170. ODLUKA o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove prometnice rub zaštićene povijesne cjeline „Zvijezde“, od ulice Janka Draškovića do ulice Frana Kurelca i rekonstrukciju ulice Frana Kurelca u Karlovcu ( EVV br. 12/08 )
171. ODLUKA o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Aleksandra Majdera i izgradnju parkirališta, te konzervatorske studije Rakovac- 2. dio, u Karlovcu (EVV br.13/08)
172. ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih grada Karlovca
173. ODLUKA o osnivanju Vijeća maturanata grada Karlovca
174. ODLUKA o izmjeni Odluke o broju grupa produženog boravka u osnovnim školama grada Karlovca
175. ODLUKA radnom vremenu prodavaonica na području grada Karlovca
176. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Karlovac na Pravilnik općim uvjetima isporuke komunalnih usluga sakupljanja i odvoza kotpada
177. ZAKLJUČAK o odobrenju sklapanja Aneksa ugovora o kreditu izmeñu Evropske banke za obnovu i razvoj i tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
178. ZAKLJUČAK o prihvaćanju potpisivanja Aneksa ugovora o obavljanju dijela komunalnih poslovana području općine Barilović
179. ZAKLJUČAK o potvrdi Rješenja gradonačelnika o isplati sredstava Turističkoj zajednici grada Karlovca
180. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Ugovora o financiranju izrade Detaljnog plana ureñenja Drežnik - Kupa
181. ZAKLJUČAK o potvrdi Rješenja gradonačelnika o isplati sredstava tvrtki Mladost d.o.o.
182. RJEŠENJE o financiranju sanacije krovišta OŠ Šišljavić
183. RJEŠENJE o financiranju sanacije štete od požara na OŠ Dragojla Jarnevićeva
184. RJEŠENJE o imenovanju organizacijskog odbora Karlovački dani piva 2009.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana