Glasnik 05/2008

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

117. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja
118. ODLUKA o bratimljenju grada Karlovca i budimpeštanske samouprave VII. okruga - Erzsébetváros
119. ODLUKA o prijenosu vlasništva specijalnog vatrogasnog vozila tipa navalno vozilo dugo CAFS,interni tip A,s grada Karlovca na Javnu vatrogasnu postrojbu grada
120. ODLUKA o odobrenju prodaje sobe u ulici Obala V.Mažuranića 2 A
121. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici G.Krkleca 1
122. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Senjska 1 B
123. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Gaza naselje 4 A
124. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Struga 1
125. ODLUKA o odobrenju prodaje pola dijela nekretnine,oznake k.č. br. 419/20, k.o.Velika Švarča, u naravi dvosobnog stana, s pripadajućim dijelom dvorišta u Senjskoj 54/1 126. ODLUKA o prodaji zemljišta u Karlovcu, naselje Sajevac
127. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u gradskom naselju Zagrad
128. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Gornjem Mekušju
129. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu,oznake k.č.br. 916/2,k.o. Gornje Mekušje
130. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o školstvu za 2007. godinu
131. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2008. godinu
132. ODLUKA o potpisivanju ugovora o pružanju javnih usluga izmeñu Grada Karlovca i tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
133. ODLUKA o davanju suglasnosti tvrtki Čistoća d.o.o. Karlovac za zaduženje, korišrtenjem financijskog leasinga
134. ODLUKA o davanju suglasnosti tvrtki Mladost d.o.o. Karlovac za kreditno zaduženje
135. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja grada Karlovca za 2007. godinu
136. IZMJENE Programa održavanja objekata u vlasništvu grada u 2008. godini
137. IZMJENE Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Karlovca u 2008.godini
138. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju tajnika Upravog vijeća Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića

GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO

139. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa u osnovnim školama izvan standarda za 2008. godinu
140. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa subvencije troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2008. godinu
141. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa subvencije troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2008.g. temeljem Rebalansa I. Proračuna Grada Karlovca za 2008.godinu
142. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2008.godin
143. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2008. godinu
144. ODLUKA o dodjeli dodatno odobrenih sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine
145. ODLUKA o suglasnosti Gradskom muzeju za pokretanjem postupka javne nabave
146 .ODLUKA o pozajmici sredstava trgovačkom društvu Toplana d.o.o.
147. ODLUKA o organizaciji manifestacije „Karlovački dani piva 2008.“
148. ODLUKA o utvrñivanju iznosa naknade za financiranje gradnje objekata i ureñaja vodoopskrbe i odvodnje za potrebe grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana