Glasnik 04/2008

GRADA KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

81. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje asfaltnih površina na području grada Karlovca na četiri godine
82. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje makadam površina na području grada Karlovca na četiri godine
83. ODLUKA o donošenju Detaljnog plana ureñenja Luščić 2
84. ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Grabrik
85. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o namjenskom utrošku sredstava spomeničke rente za 2007. godinu
86. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u gradskom naselju Banija
87. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u naselju Rečica
88. ODLUKA o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, u k.o. Skakavac
89. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Karlovcu, Obala Franje Račkog bb
90. ODLUKA o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni Banija-Ilovac 3
91. ODLUKA o odobrenju kupnje zemljišta od Sindikalne stambene zadruge za izgradnju školske dvorane kraj OŠ Dubovac
92. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o provedenim programima na području socijalne skrbi, zdravstva i meñugeneracijske solidarnosti u 2007. godini
93. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2007. godinu
94. ODLUKA o odobrenju sklapanja Dodatka III. kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture grada Karlovca
95. ODLUKA o davanju suglasnosti Toplani d.o.o. Karlovac, za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj
96. ODLUKA o ustrojstvu i imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za grad Karlovac
97. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu gradske tvrtke Čistoća d.o.o. za 2007.god. i Plan poslovanja za 2008. godinu
98. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu gradske tvrke Inkasator d.o.o. za 2007.god. i Plan poslovanja za 2008. godinu
99. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu gradske tvrtke Karlovački tjednik d.o.o. za 2007. godinu i Plan poslovanja za 2008. godinu
100. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu gradske tvrtke Mladost d.o.o. za 2007. godinu i Plan poslovanja za 2008. godinu
101. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu grafske tvrtke Zelenilo do.o. za 2007. godinu i Plan poslovanja za 2008. godinu
102. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu gradske tvrtke Toplana d.o.o za 2007. godinu i Plan poslovanja za 2008.godinu
103. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2007. godinu i Plan poslovanja za 2008. godinu
104. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu gradske tvrtke Radio Karlovac d.o.o. za 2007. godinu i Plan poslovanja za 2008. godinu

GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGlAVARSTVO

105. PRAVILNIK o kriterijima,uvjetima i načinu provoñenja Programa poticanja razvoja poljoprivredna proizvodnje na području grada Karlovca
106. ODLUKA o prihvaćanju Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2008. godinu
107. ODLUKA o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga za grad Karlovac
108. ODLUKA o naknadama vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Ilovac
109. ODLUKA o izmjeni Odluke o pozajmici sredstava trgovačkom društvu Toplana d.o.o. Karlovac
110. ODLUKA o suglasnosti Gradskom muzeju,Karlovac za pokretanje postupka javne nabave
111. ODLUKA o utvrñivanju iznosa naknade za financiranje gradnje objekata iureñenje vodoopskrbe i odvodnje za potrebe grada Karlovca
112. ODLUKA o prihvaćanju ponude Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za provoñenje dezinsekcije grada Karlovca
113. ZAKLJUČAK o prihvaćanju povećanja kreditnog fonda za kreditiranje razvoja i unapreñenja poljoprivredne proizvodnje
114. ZAKLJUČAK o prihvaćanju zahtjeva općine Lasinja za sporazumnim raskidom Ugovora o ureñenju meñusobnih odnosa pri zbrinjavanju komunalnog otpada
115. ZAKLJUČAK o odobrenju sklapanja Ugovora br.1/2008 za održavanje horizontalne ivertikalne signalizacije, te nabavu vertikalne signalizacije na području grada Karlovca
116. ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude udruge Bicikl,Zagreb za izradu projekta Multimedijalni prikaz cikloturističkih ruta na području grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana