Glasnik 02/2008

GRADA KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

32.ODLUKA o prihvaćanju izvještaja o radu Gradske uprave grada Karlovca za 2007.godinu i plan rada za 2008. godinu
33.GODIŠNJI obračun Proračuna grada Karlovca za 2007. godinu
34.ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja
35.ODLUKA o izradi izmjena i dopuna GUP-a grada Karlovca
36.ODLUKA o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Karlovca
37.ODLUKA o prihvaćanju Izviješća o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Karlovca
38.ODLUKA o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Karlovačke grañanske garde i odreda Karlovačke husarske pukovnije
39.PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola grada Karlovca za 2008. godinu
40.OPERATIVNI plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2008. godinu
41.ODLUKA o odobrenju kupnje zemljišta u vlasništvu Biserke Schmuck iz Karlovca,B.Kašića br.4,za izgradnju školske športske dvorane OŠ Dubovac
42.ODLUKA o odobrenju sklapanja izvansudske nagodbe izmeñu Grada Karlovca s jedne strane i Morane Rožman iz Karlovca i Stribora Markovića iz Zagreba s druge strane
43.ODLUKA o prodaji zemljišta u Karlovcu, naselje Borlin, izmeñu ulica V.Bogovića i S.Seljana
44.ODLUKA o prodaji zemljišta u Karlovcu, u Skopskoj ulici
45.ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u Karlovcu, Senjska 29
46.ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici G.Tuškana 5, u vlasništvu grada Karlovca
47.ODLUKA o odobrenju prodaje stana u ulici Hrvatske bratske zajednice 11, u vlasništvu Grada karlovca
48.ODLUKA o davanju suglasnosti Čistoći d.o.o. Karlovac za zaduženje, korištenjem financijskog leasing-a
49.ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Karlovac
50.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića za 2007.godinu
51.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog kazališta Zorin dom za 2007.godinu
52.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja grada Karlovca za 2007. godinu
53.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Karlovac za 2007.godinu
54.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačkog dječjeg odmarališta Selce za 2007.godinu
55.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe za 2007. godinu
56.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Karlovca za 2007. godinu
57.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2007. godinu te smjernicama za organizaciju,razvoj i financiranje u 2008.godini
58.RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Koordinacijskog odbora projekta Karlovaczdravi grad
59.RJEŠENJE o preimenovanju Trga hrvatskih branitelja u Trg hrvatskih redarstvenika i dijela Trga Josipa Broza u Trg Hrvatskih branitelja

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

60.ODLUKA o donošenju Programa prevencije ovisnosti grada Karlovca
61.ODLUKA o sufinanciranju projekta Jedinstvenog sustava stipendiranja u Karlovačkoj županiji
62.ODLUKA o prihvaćanju ponude obrta „Pres“ za izradu „Studije za sanacij irevitalizacij drvoreda u gradu Karlovcu".
63.ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrñivanju iznosa participacije roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću Karlovac
64.ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti upravi Zelenila d.o.o. Karlovac na Odluku o utvrñivanju godišnje grobne naknada za korištenje grobnog mjesta na području Karlovca
65.ZAKLJUČAK o odobrenju sklapanja Dodatka V.Ugovoru o kocesiji za obavljanje poslova nadzora,čuvanja i naplate parkiranja u gradu Karlovcu
66.ZAKLJUČAK o odobrenju sklapanja Dodatka VI. Ugovoru o koncesiji za obavljanje poslova nadzora,čuvanja i naplate parkiranja na parkiralištima grada Karlovca
67.ZAKLJUČAK o odobrenju sklapanja Dodatka VII. Ugovoru o koncesiji za obavljanje poslova nadzora,čuvanja i naplate parkiranja na parkiralištima grada Karlovca
68.ZAKLJUČAK o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
69.ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga sporazuma o suradnji grada Karlovca i udruge PCAP-International na provoñenju programa "Tražimo prijatelje"
70.ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. na tarifni sustav i promjenu cijena usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnjom
71.ZAKLJUČAK o odobrenju sklapanja dodatka Ugovoru o izradi studije unapreñenja regulacije prometnih tokova i parkiranja u zaštićenoj povijesnoj cjelini grada Karlovca
72.ZAKLJUČAK o prihvaćanju partnerstva u projektu" Geografski informatički sustav zelenila grada Karlovca"
73.RJEŠENJE o cijeni naplate parkiranja u gradu Karlovcu
74.RJEŠENJE o odbrenju korištenja sredstava proračuna za sanaciju ograde OŠ Mahično
75.RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za koordinaciju gradova prijatelja djece
76.RJEŠENJE o osnivanju Povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje kolektivnog ugovora za djelatnike Dječjeg vrtića Karlovac
77.RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provoñenje postupka za raspodjelu sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine
78.RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za organizaciju obilježavanja 150.obljetnice Prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana