Glasnik 12/2007

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

149. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini na području grada Karlovca
150. ODLUKA o javnim priznanjima
151. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi
152.ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na kč. br. 1304/3
153. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u gradskom naselju Mostanje
154. ODLUKA o odobrenju prodaje trosobnog stana u Karlovcu, u ulici A. Hebranga 14
155. ODLUKA o odobrenju prodaje jednoiposobnog stana u Karlovcu, u ulici A. Hebranga 8b
156. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
157. RJEŠENJE o imenovanju članova Kazališnog vijeća
158. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu za 2006. godinu gradske tvrtke Čistoća d.o.o.
159. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu za 2006. godinu gradske tvrtke Toplana d.o.o.
160. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

161. PROGRAM neobaveznog odgojno obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Karlovca
162. ODLUKA o izmjenama i dopunama „Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2007. godinu“, temeljem Rebalansa I. Proračuna grada Karlovca za 2007. godinu
163.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2007. godinu
164. ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za iskazivanje interesa za koncesiju dijela Starog grada Dubovca
165. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju neobaveznog odgojno obrazovnog rada u osnovnim školama grada Karlovca
166. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradskom muzeju Karlovac, za pokretanje postupka javne nabave
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana