Glasnik 02/2007

3. PROGRAM o rada Gradskog vijeća grada Karlovca za 2007. godinu................. 43
4. PROGRAM izrade planova i projektne dokumentacije za 2007. godinu ............ 45
5. PROJEKTNI PROGRAM bazenskog kompleksa VRTOVI......................................................... 48
6. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2007. godinu 51
7. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2007. godinu ........... 54
8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi ................ 57
9. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2007. godinu........ 65
10. ODLUKA o odabiru ponuditelja za obavljanje poslova higijeničarske službe na
području Grada Karlovca................................................................... 68
11. ODLUKA o odabiru ponuditelja poslova skloništa za životinje na području
Grada Karlovca .................................................................................. 69
12. ODLUKA o prihvaćanju Ponude tvrtke HEP ESCO d.o.o. za projekt primjene
mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti grada Karlovca.... 69
13. ODLUKA o utvrđivanju poslova premještanja, blokiranja, odvoženja i čuvanja
nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada
Karlovca komunalnom djelatnošću................................................. 70
14. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Stanka Vraza 40 u
vlasništvu grada Karlovca.................................................................. 74
15. ODLUKA o odobrenju prodaje garsonjere u ulici Stanka Vraza 44 u vlasništvu
grada Karlovca................................................................................... 75
16. ZAKLJUČAK o potvrdi Odluke Gradskog poglavarstva od 18. siječnja
2007. godine ...................................................................................... 75
17. RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice „Ivan oran Kovačić“.... 76
18. RJEŠENJE o razrješenju jednog člana Školskog odbora OŠ Turanj.................. 76
19. RJEŠENJE o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ Turanj................. 76
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA
20. PLAN nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu................................. 77
21. PLAN nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ............................... 117
22. ODLUKA o izmjenama i dopunama „Programa pomoći za podmirenje troškova
stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2006. godinu“ .. 128
23. ODLUKA o izmjenama i dopunama“Programa subvencija troškova stanovanja i
drugih oblika socijalne pomoći za 2006. godinu“ ........................... 129
24. ODLUKA o davanju Gradskom muzeju na upravljanje i korištenje nekretnine u
vlasništvu Grada Karlovca na neodređeno vrijeme......................... 130
25. ODLUKA o provođenju neobveznog odgojno obrazovnog rada u osnovnim
školama Grada Karlovca .................................................................. 130
26. ODLUKA o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za
2006. godinu..................................................................................... 131
27. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika.......................................... 131
28. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika.......................................... 132
29. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za tumačenje
odredaba i praćenja Kolektivnog ugovora za djelatnike Dječjeg
vrtića Karlovac .................................................................................. 132
30. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za pregovarački
postupak vezano za Kolektivni ugovor u Ustanovama kulture Grada
Karlovca ............................................................................................ 133
31. RJEŠENJE o potvrđivanja Rješenja gradonačelnika.......................................... 133
32. RJEŠENJE o cijeni premještanja, pokušaja dizanja i čuvanja nepropisno
zaustavljenih vozila po danu ............................................................ 134
33. RJEŠENJE o cijeni blokiranja, deblokiranja, pokušaja blokiranja i cijeni blokiranja
vozila nakon isteka 24 sata po blokiranju ........................................ 135
OSTALO
34. ISPRAVAK I. zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Grada Karlovca
35. ISPRAVAK II. zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog
vijeća Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana