Glasnik 12/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

239.PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2006. godinu
240. ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2006. godinu, Rebalans III
241. ODLUKA o donošenju Proračuna Grada Karlovca za 2007. godinu
242. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2007. godinu
243. ODLUKA o visini spomeničke rente
244. ODLUKA o naknadi za zbrinjavanje komunalnog otpada na području grada Karlovca
245. ODLUKA o naknadi vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta «Ilovac»
246. ODLUKA o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki Toplana d.o.o. Karlovac
247. ODLUKA odobrenju prodaje garsonijere u ulici Trg Kralja Petra Svačića 4
248. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Trg Kralja Petra Svačića 2
249. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Pere Filipca 10
250. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Gaza Naselje 5e
251. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Sarajevska 2a
252. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Senjska 1a
253. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Medovićeva 3
254. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Vrazova 32a
255. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Dubrovačka 3d
256. ODLUKA o odobrenju prodaje garsonijere u ulici Pere Filipca 6
257. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u ulici Pere Filipca 8, 5 kat
258. ODLUKA o prodaji zemljišta u naselju Banija, Bogovićeva ulica
259. ZAKLJUČAK o ostavkama vijećnika SDP-a u radnim tijelima Gradskog vijeća
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana