Glasnik 11/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

205. REZOLUCIJA o stanju i razvoju mjesne samouprave u Gradu Karlovcu
206. PROGRAM o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture – REBALANS II u 2006. godini na području Grada Karlovca
207. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2006. godinu
208. ODLUKA o odobrenju sklapanja Kolektivnog ugovora za radnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca
209. ODLUKA o prihvaćanju zahtjeva Doma zdravlja Karlovac o 100% oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za građenje garaže za vozila hitne službe u Karlovcu
210. ODLUKA o prihvaćanju zahtjeva OŠ Rečica o 100% oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za građenje sportske dvorane
211. ODLUKA o odabiru ponuđača za obavljanje poslova higijeničarske službe na području Grada Karlovca
212. ODLUKA o odabiru ponuđača za obavljanje poslova skloništa za životinje na području Grada Karlovca
213. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Skloništa za životinje i higijeničarske službe komunalnim djelatnostima
214. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Turnju
215. ODLUKA o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora OŠ Dragojle Jarnević od 16.10.2006. god. o odobrenju sklapanja ugovora o prijenosu prava suvlasništva ½ dijela nekretnine oznake k.č.br. 1/AK- šumarska škola i dvorišna zgrada sa dvorištem površine 277 čhv, k.o. Mostanje na Gimnaziju Karlovac
216. ODLUKA o naknadama za sudjelovanje u radu Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovim radnim tijelima
217. ODLUKA o naknadama za sudjelovanje u radu Upravnih vijeća Gradskih ustanova
218. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Ulici Ljudevita Rossija
219. ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na komunalnom opremanju dijela radne zone Ilovac III, faza II
220. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Marina Držića 3
221. ODLUKA o odobrenju prodaje garsonijere u ulici Trg kralja Petra Svačića 4
222. ODLUKA o odobrenju prodaje garsonijere u ulici Andrije Hebranga 18
223. ODLUKA o odobrenju prodaje garsonijere u ulici Stanka Vraza 32
224. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Celestina Medovića 5b
225. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Bašćinska cesta 23
226. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Hrvatske bratske zajednice 15
227. RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora OŠ „Braća Seljan“
228. RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog odbora OŠ „Grabrik“
229. RJEŠENJE o imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Braća Seljan“
230. RJEŠENJE o imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Grabrik“

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

231. ODLUKA o izmjenama i dopunama „Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2006. godinu“
232.ODLUKA o izmjenama i dopunama „Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja t temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2006. godinu“
233. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2006. godinu
234. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu grada Karlovca za 2006. godinu
235. ZAKLJUČAK o odobrenju sklapanja Dodatka Ugovoru o koncesiji za obavljanje poslova nadzora, čuvanja i naplate parkiranja na parkiralištima grada Karlovca
236. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje javnog natječaja i vršenja nadzora na Sporazumu o poslovnoj suradnji
237. RJEŠENJE o utvrđenju Odštetnog troškovnika za uklanjanje nepropisno istaknutih plakata na području grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana