Glasnik 10/2006

GRADA KARLOVCA

166. ODLUKA o izmjenama i dopunama proračuna grada Karlovca za 2006. godinu (Rebalans II)
167. ODLUKA o prihvaćanju Sporazuma o kapitalnoj pomoći Grada Karlovca tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. vezanoj za provedbu Programa za vode i otpadne vode u Gradu Karlovcu uz sufinanciranje ISPA fonda
168. ODLUKA o davanju suglasnosti tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za kreditno zaduženje
169. ODLUKA o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
170. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Mihanovićeva 1, tavan
171. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Gaza Naselje 5d, prizemlje
172. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Vrazova 42a
173. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Tuškanova 14a, VI kat
174. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Vrazova 32, prizemlje
175. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Trg Petra Svačića 4b, III kat
176. ODLUKA odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Bartola Kašića 6, razizemlje
177. ODLUKA odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Vrazova 38, prizemlje
178. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Radićeva 38c, IV kat
179. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Bašćinska cesta 14, prizemlje
180. ODLUKA odobrenju prodaje stana u Karlovcu, I. Kršnjavog 12a, prizemlje
181. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Trg Petra Svačića 3, I kat
182. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na putu u naselju Velika Jelsa
183. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č.br. 980/1 k.o. Velika Švarča, prema katastarskim podacima k.č.br.1757/2 , k.o. Karlovac II
184. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u naselju Donja Švarča
185. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Borlinu
186. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Jamadolu
187. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u Tušiloviću
188. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u poslovnoj zoni «Banija-Ilovac III etapa» tvrtki Auto Hrvatska d.d.
189. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u poslovnoj zoni «Banija-Ilovac III etapa»
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana