Glasnik 09/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

155. ODLUKA o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za razdoblje siječanj – lipanj,2006. godina
156. ODLUKA o obavljanju poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području općine Krnjak
157. ODLUKA o donošenju izmjene i dopune PUP-a Banija – Ilovac II. Etapa, u detalju
158. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješće o izgradnji Auto kampa na desnoj obali rijeke Korane
159. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2005. godinu
160. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Grada Karlovaca za 2005. godinu
161. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Grada Karlovca

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

162. ODLUKA o potvrdi Odluke gradonačelnika o I. izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu
163. ODLUKA o povećanju cijena javnog prijevoza putnika na području Grada Karlovca
164. ODLUKA o provođenju neobveznog odgojno- obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Karlovca

 

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana