Glasnik 08/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

136. ODLUKA o donošenju izmjena i dopuna DPU Pivovara
137. ODLUKA o davanju suglasnosti tvrtki „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Karlovac za zaključivanje sporazuma o primjeni postupaka nabave
138. ODLUKA o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac za zaključenje Ugovora o građenju
139. ODLUKA o prihvaćanju financijskog izvještaja o uloženim sredstvima na realizaciji sanacije odlagališta komunalnog otpada „Ilovac“ u Karlovcu
140. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu u ulici M. Vrhovca
141. ODLUKA o odobrenju prodaje pet garaža u ulici M. Vrhovca u Karlovcu
142. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u k.o. Velika Švarča u Karlovcu
143. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Radnička cesta 10
144. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u Karlovcu, Baščinska cesta 12
145. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Hrvatske bratske zajednice 15, III kat
146. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, I. Kršnjavoga 12 a, IV kat
147. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u Karlovcu, Hrvatske bratske zajednice 15
148. ODLUKA o utvrđivanju poslova skloništa za životinje i higijeničarske službe komunalnim djelatnostima
149. ODLUKA o prihva1anju sporazuma sa Hrvatskim željeznicama d.o.o. Zagreb
150. ODLUKA o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca
151. ODLUKA o odobrenju sklapanja Dodatka I Kolektivnog ugovora za zaposlene u Ustanovama kulture grada Karlovca
152. ODLUKA o prihvaćanju potpisivanja Dodatka I Kolektivnog ugovora s dječjim vrtićem Karlovac
153. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu JVP Karlovac za 2005. godinu
154. RJEŠENJE o imenovanju članova Vijeća za dramsku umjetnost, film i kinematografiju grada Karlovca

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana