Glasnik 03/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA 

48. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2006. godinu
49. ODLUKA o donošenju godišnjeg obračuna Proračuna grada Karlovca za 2005. godinu
50. ODLUKA o utvrđivanju poslova nadzora, čuvanja i naplate javnih parkirališta kao komunalne djelatnosti na području grada Karlovca
51. ODLUKA o prihvaćanju ugovora o davanju vatrogasnog vozila na korištenje
52. ODLUKA o javnim priznanjima grada Karlovca
53.ODLUKA o dozvoli kreditnog zaduženja Zelenilu d.o.o. Karlovac
54. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa akcije «Gradovi prijatelji djece»
55. RJEŠENJE o razrješenju članova Vijeća za dramsku umjetnost, film i kinematografiju
56. RJEŠENJE o razrješenju jednog člana Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
57. RJEŠENJE o razrješenju jednog člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
58. RJEŠENJE o razrješenju jednog člana Odbora za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde
59. RJEŠENJE o imenovanju gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
60. RJEŠENJE o imenovanju jednog člana Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
61. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
62. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za javna priznanja
63. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

64. PLAN nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu
65. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za nadzor i koordinaciju aktivnosti u ostvarenju Projekta vodoopskrbe i odvodnje grada Karlovca
66. ODLUKA o zabrani nastupa cirkusa sa životinjskim točkama na području grada Karlovca
67. ODLUKA o dopuni Plana rasporeda kioska na području grada Karlovca
68. ZAKLJU7AK o davanju suglasnosti upravi Zelenila d.o.o. Karlovac na Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
69. ZAKLJU7AK o davanju suglasnosti tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac na nove cijene usluga prijevoza pokojnika
70. ZAKLJU7AK o davanju suglasnosti tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. na nove cijene usluga opskrbe pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda
71. RJEŠENJE o imenovanju prinudnog upravitelja za stambenu zgradu na Turnju, Turanj 16
72. RJEŠENJE o odobrenju korištenja sredstava Proračuna s pozicije «Kapitalna pomoć za uređaj za baliranje» za plaćanje rata najma uređaja
73. RJEŠENJE o imenovanju Stručne radne grupe za izgradnju prometnog čvora Karlovac

OSTALO

74. FINANCIJSKI PLAN Vije3a srpske nacionalne manjine za 2006. godinu
75. DOPUNE Kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkim društvima u vlasništvu grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana