Glasnik 01/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

1. PROGRAM rada Gradskog vijeća za 2006. godinu
2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2005. godinu (Rebalans II)
3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2005. godinu
4. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2005. godinu
5. ODLUKA o osnivanju Vijeća za muzejsko – galerijsku djelatnost grada Karlovca
6. ODLUKA o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Dječjeg odmarališta Selce
7. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za biračke spiskove
8. RJEŠENJE o imenovanju školskih odbora osnovnih škola grada Karlovca

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

9. ODLUKA o odobrenju povećanja broja studentskih stipendija za 2005./2006.
10. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2005. godinu
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana