Glasnik 06/2005

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

129. PROGRAM o Izmjenama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (2004. – 2005.)
130. ODLUKA o izboru članova Gradskog poglavarstva
131. ODLUKA o izmjenama i dopunama PUP «Banija – Ilovac III etapa» u detaljima
132. ODLUKA o izmjenama i dopunama PUP «Turanj II etapa» u detaljima
133. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Karlovca za razdoblje od 01.01. – 30.06.2005. godine
134. ODLUKA o donošenju izmjena i dopuna Proračuna grada Karlovca za 2005. godinu (Rebalans I)
135. SMJERNICE za izradu Proračuna grada Karlovca za 2006. godinu
136. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Braća Seljan
137. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Banija
138. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Dragojla Jarnević
139. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Dubovac
140. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Grabrik
141. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Mahično
142. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Rečica
143. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Skakavac
144. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Švarča
145. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Turanj
146. ODLUKA o davanju suglasnosti tvrtki «Toplana» d.o.o. za kreditno zaduženje
147. ODLUKA o iskuljučenju iz opće upotrebe puteva
148. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č.br. 1190 k.o. Mostanje
149. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č.br. 1322 k.o. Karlovac
150. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č.br. 1004/1 k.o. Velika Švarča
151. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra – puta u Karlovcu, Vrazova ulica
152. ODLUKA o odobrenju besplatnog prijenosa prava vlasništva na Gradsku knjižnicu «Ivan Goran Kovačić» u Karlovcu
153. ODLUKA o prodaji stambenog prostora – sobe u Karlovcu, Dubrovačka 5c
154. ODLUKA o prodaji stambenog prostora – sobe u Karlovcu, Šimunićeva 12
155. ODLUKA o prodaji jednosobnog stana u Karlovcu, Domobranska 25
156. ODLUKA o prodaji jednosobnog stana u Karlovcu, Tuškanova 5
157. ODLUKA o prodaji jednosobnog stana u Karlovcu, Dubrovačka 5d
158. ODLUKA o prodaji jednosobnog stana u Karlovcu, Hrvatske bratske zajednice 27
159. ODLUKA o prodaji dvosobnog stana u Karlovcu, Tuškanova 5
160. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u naselju Švarča, Karlovac
161. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u naselju Udbinja, Karlovac
162. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u naselju Borlin, Karlovac
163. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Vrazovoj ulici, Karlovac
164. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Bašćinskoj cesti, Karlovac
165. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta za izgradnju poslovno-garažnog objekta u Grabriku, u Ulici Maksimilijana Vrhovca
166. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Turnju, Karlovac
167. ZAKLJUČAK na Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna grada Karlovca za 2004. godinu
168. RJEŠENJE o razrješenju Odbora za izbor i imenovanja
169. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
170. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za statut i poslovnik
171. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

172. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kuturi grada Karlovca za 2005. godinu
173. ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za stanove
174. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva Gradskog poglavarstva grada Karlovca nad održavanjem smotre, pod nazivom «Radost, igra i stvaralaštvo djece»
175. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku JVP grada Karlovca, za rashodovanje osnovnog sredstva
176. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka za dodjelu stipendija
177. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje žalbenog postupka za dodjelu stipendija
178. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za koordinaciju «Gradovi – prijatelji djece»
179. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za pregovarački postupak vezano za Kolektivni ugovor Dječjih vrtića u Karlovcu
180. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za pregovarački postupak za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture grada Karlovca
181. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prijave programa udruga civilnog društva za financijsku potporu 2006. godine
182. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje natječajnog postupka i utvrđivanje najpovoljnijeg ponuđača i davanje u zakup poslovnog prostora
183. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
184. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti u Odboru za poljoprivredu i imenovanju u isti Odbor
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana