Glasnik 03/2005

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

11. ODLUKA o donošenju Plana sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada «Ilovac»
12. ODLUKA o prihvaćanju programa Karlovačke studije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, u razdoblju od 2005. do 2006. godine
13. ODLUKA o prihvaćanju zaključivanja Kolektivnog ugovora s ustanovama kulture grada Karlovca i ZOAKUD-om grada Karlovca
14. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, R. Strohala br. 6
15. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, S. Vraza br. 42
16. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Tijesna br. 1 (28 m2)
17. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Tijesna br. 1 (9,80 m2)
18. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, V. Mačeka br. 11
19. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u k.o. Karlovac 1 (PUP «Banija-Ilovac III etapa»)
20. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Karlovcu, naselje Dubovac, Tomićeva ulica
21. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Karlovcu, naselje Jamadol, Plitvička ulica bb
22. ODLUKA o odobrenju kreditnog zaduženja putem Leasing-a tvrtki «Zelenilo» d.o.o. Karlovac
23. ODLUKA o prihvaćanju zahtjeva župe Majke Božje Snježne – Kamensko za oslobađanjem plaćanja komunalnog doprinosa
24. ODLUKA o prihvaćanju zahtjeva Miše Pujića iz Karlovca, Gornje Mekušje 139 za oslobađanjem plaćanja komunalnog doprinosa
25. ODLUKA o upravljanju nekretninama u vlasništvu grada Karlovca
26. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2005. godini
27. ODLUKA o donošenju Operativnog plana rashoda za materijal, djelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2005. godinu
28. ODLUKA o donošenju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2005. godinu
29. ODLUKA o odobrenju sklapanja sudske nagodbe između Grada Karlovca i tvrtke KGK d.d. u stečaju
30. ODLUKA o odobrenju prodaje poslovnog prostora u podrumu zgrade Vranyczanyevoj ulici 2
31. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta – gradilišta, u Križanićevoj ulici br. 8
32. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na lokaciji Ilovac, oznake k.č.br. 802/11
33. ODLUKA o odobrenju rekonstrukcije i dogradnje dijelova potkrovlja u ulici Ljudevita Šestića 2 u Karlovcu, gospodinu Ivanu Kristaniću
34. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Karlovcu, Kovačićevo brdo, oznake dio k.č.br. 2569/18 k.o. Karlovac 2
35. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Tina Ujevića 4, 12 kat
36. ODLUKA o davanju u vlasništvo bez naknade materijal za ukrašavanje grada tvrtki «Zelenilo» d.o.o. Karlovac
37. ZAKLJUČAK o potvrdi Odluke, Klasa: 022-05/05-01/0001, Urbroj: 2133/01-03-01-05-5
38. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog poglavarstva u 2004. godini
39. ZAKLJUČAK o potvrdi Odluke, Klasa: 022-05/04-01/0016, Urbroj: 2133/01-03-01-04-6
40. ZAKLJUČAK o potvrdi Odluke, Klasa: 022-05/05-01/0001, Urbroj: 2133/01-03-01-05-9

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

41. PRAVILNIK o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja Programa poticanja razvoja poljoprivrede u 2005. godini
42. ODLUKA o dopuni Plana rasporeda kioska na području Grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana