Glasnik 10/2004

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

186. ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2004. godinu (Rebalans IV.)
187. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2005. godinu
188. PROGRAM javnih potreba u športu Grada Karlovca za 2005. godinu
189. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2005. godinu
190. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2005. godinu
191. PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2005. godinu
192. PROGRAM održavanje komunalne infrastrukture u 2005. godini s projekcijom za 2006. i 2007. godinu
193. PROGRAM izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini
194. PROGRAM o izmjenama Programa održavanja groblja na području Grada Karlovca za 2004. godinu
195. PROGRAM o izmjenama Programa održavanja zelenih površina na području Grada Karlovca za 2004. godinu
196. PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca za 2004. godinu
197. PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa javne rasvjete na području Grada Karlovca za 2004.godinu
198. PROGRAM o izmjenama Programa održavanja čistoće javnih površina na području Grada Karlovca za 2004. godinu
199. ODLUKA o izmjenama Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture u 2004. godini
200. ODLUKA davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtku Mladost d.o.o., Karlovac za športsku djelatnost
201. ODLUKA davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtku Zelenilo d.o.o., Karlovac

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

202. ODLUKA o planu rasporeda kioska i Odluka o dopuni Plana rasporeda kioska
203. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školsku Grada Karlovca za 2004. godinu
204. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Karlovca za 2004. godinu
205. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2004. godinu
206. ODLUKA o neprihvaćanju zahtjeva Vesne i Stjepana Trečića za plaćanje komunalnog doprinosa
207. ZAKLJUČAK o prihvaćanju sustava automatske naplate parkiranja putem parkirnih automata u Gradu Karlovcu
208. RJEŠENJE o odobrenju korištenja sredstava Proračuna Grada Karlovca za 2004. godinu
209. KOLEKTIVNI ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za radnike u Trgovačkim društvima, u vlasništvu Grada Karlovca

OSTALO

210. ODLUKA naknadi troškova za rad članova Vijeća korisnika sredstava Proračuna grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana