Glasnik 08/2004

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

150. ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2004. godinu (Rebalans III)
151. ODLUKA o obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Karlovca
152. ODLUKA o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u gradu Karlovcu
153. ODLUKA o odobravanju sklapanja ugovora o uređenju vlasničkih odnosa između grada Karlovca i tvrtke "ŠVARČA" d.d. Karlovac
154. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u naselju Rakovac oznake k.č. br. 106/5 k.o. Mostanje
155. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine oznake k.č. br. 2049/1 k.o. Karlovac 2
156. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine oznake k.č. br. 104k/1 k.o. Mostanje
157. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na uglu Primorske ulice oznake k.č. br.1649/4 i dio k.č. br. 1651/1 k.o. Karlovac 2 i gradilišta u ulici Herta Turza oznake dio k.č. br. 1651/1 i dio k.č. br. 1648/1 k.o. Karlovac 2
158. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti gospodina Damira Jakšića kao potpredsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca
159. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti gospodina Nikole Vuljanića kao podpredsjednika Gradskog vijeća grada Karlovca
160. ZAKLJUČAK o Izvješću o školstvu za 2003. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

161. ODLUKA o ustroju kataloga informacija za Gradsku upravu grada Karlovca
162.ODLUKA o dopuni Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području grada Karlovca
163. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2004. godinu
164.ODLUKA o financiranju osobnog dohotka učitelja u produženom boravku
165. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca za rashodovanjem osnovnog sredstva
166. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca o dodatku Cjeniku usluga Javne vatrogasne postrojbe grada
167. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika – odobravanje plaćanja predujma tvrtki Zelenilo d.o.o.
168. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provođenje Božićnog sajma i proslavu Nove godine

OSTALO

169. PRAVILNIK o općim uvjetima isporuke usluge vodoopskrbe
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana