Glasnik 07/2004

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

124. PROGRAM izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
125. ODLUKA o izvršenju Proračuna grada Karlovca za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2004. godine
126. ODLUKA o donošenju Izmjenama i dopunama PUP-a "Banija - Ilovac III etapa" u detalju
127. ODLUKA o popis trgovačkih društava od posebnog interesa za grad Karlovac
128. ODLUKA o komunalnom doprinosu
129. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
130. ODLUKA o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki "Čistoća" d.o.o. Karlovac
131. ODLUKA o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki "Toplana" d.o.o. Karlovac
132. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2004. godinu
133. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2004. godinu
134. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2004. godinu
135. ODLUKA o osnivanju kulturnih vijeća grada Karlovca
136. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata za šk.god. 2004./2005
137. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika srednjih škola i studenata
138. ODLUKA o ukinuću svojstva javnog dobra - puta na zemljištu oznake k.č. br. 2417/7 k.o. Karlovac 1
139. ODLUKA o prihvaćanju potpisivanja Kolektivnog ugora s Centrom za predškolski djece Karlovac
140. RJEŠENJE o imenovanju gospodina Ivana Tominova za člana Gradskog poglavarstva

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

141. ODLUKA o odobrenju objavljivanja javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju devet stanova – Lista reda prvenstva
142. ODLUKA o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u školstvu grada Karlovca za 2004. godinu
143. ZAKLJUČAK o potvrđivanju Zaključka gradonačelnika – plaćanje predujma tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac, od 9. kolovoza 2004.
144. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na ponudu za zakup dijela Starog grada Dubovac
145. RJEŠENJE o odobrenju korištenja proračunskih sredstava za OŠ Banija
146. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika – plaćanje predujma tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac, od 9.kolovoza 2004.
147. RJEŠENJE o odobrenju korištenja proračunskih sredstava za OŠ Dragojla Jarnević
148.RJEŠENJE o odobrenju korištenja proračunskih sredstava za OŠ Švarča
149. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupaka potpisivanja Kolektivnog ugovora s ustanovama kulture grada Karlovca
150. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izgradnju školskog športskog igrališta pri OŠ Grabrik
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana