Glasnik 01/2004

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

1. IZVJEŠĆE Mandatno - imunitetnog povjerenstva
2. PROGRAM rada gradskog vijeća grada Karlovca za 2004. godinu
3. PROGRAM javnih potreba u školstvu grada Karlovca za 2004. godinu
4. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2004. godinu
5. PROGRAM održavanja čistoće javnih površina na području grada Karlovca za 2004. godinu
6. PROGRAM održavanja slivničke odvodnje na području grada Karlovca za 2004. godinu
7. PROGRAM javne rasvjete na području grada Karlovca za 2004. godinu
8. PROGRAM održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca za 2004. godinu
9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Gradske uprave
10. ODLUKA o kriterijima, mjerilima i na_inu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za prvo tromjesečje 2004. godine
11. ODLUKA o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki Mladost d.o.o. Karlovac
12. ODLUKA o donošenju izmjena i dopuna PUP- a "Grabrik" u detaljima
13. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje makadam površina na području grada Karlovca na vrijeme od četiri godine
14. ODLUKA o odabiru ponude za održavanje asfaltnih površina na području grada Karlovca na vrijeme od četiri godine
15. ODLUKA o odabiru ponude za izvođenje horizontalne prometne signalizacije, nabave vertikalne prometne signalizacije i održavanje vertikalne prometne signalizacije na javnim prometnim površinama i nerazvrstanim cestama na području grada Karlovca na vrijeme od 4 (četiri) godine

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

16. ODLUKA o potvrđivanju Odluke gradonačelnika KLASA: 020-04/04-01/0001, Ur.br. 2133/01-03-01-04-1 od 5. siječnja 2004. godine
17. ZAKLJUCAK o poslovanju ugostiteljskih objekata na području grada Karlovca, u razdoblju do 20. 12. 2003. do 31. 01. 2004. godine
18. ZAKLJUCAK o utvrđivanju Kriterija za poticanje razvoja poljoprivrede u 2004. godini na području grada Karlovca
19. ZAKLJUCAK o prihvaćanju Troškovnika za održavanje komunalnih objekata i fontana na području grada Karlovca za 2004. godinu
20. ZAKLJUCAK o prihvaćanju Troškovnika održavanja kanalizacije u gradu Karlovcu za 2004. godinu
21. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prijave programa Udruga civilnog društva za financijsku potporu u 2004. godini
22. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika, KLASA: 020-04/03-01/0343, Ur.br. 2133/01-03-01-03-1 od 5. prosinca 2003. godine
23. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika, 020-04/03-01/0344, Ur.br. 2133/01-03-01-03-1 od 5. prosinca 2003. godine
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana