Ured gradonačelnika


pročelnica: Dijana Kujinek, mag. nov.
tel: 047 / 628 - 104
e-mail: dijana.kujinek@karlovac.hr 

- stručni i administrativno-tehnički poslovi vezani za rad gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i radna tijela gradonačelnika
- protokol i odnose s javnošću
- informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama
- ažuriranje mrežnih stranica Grada
- poslove koji se odnose na mjesnu samoupravu
- vatrogastvo, zaštita od požara i civilna zaštita
- savjetodavne i stručne poslove za potrebe Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela
- pripremu sjednica Gradskog vijeća
- pripremu, tiskanje i distribuciju Glasnika Grada Karlovca
- ostvarivanje prava nacionalnih manjina
- poslovi zaštite na radu
- pravne, kadrovske, administrativne, tehničke i pomoćne poslove
- praćenje poslovanja ustanova
- priprema predmeta za vođenje sudskih sporova te vođenje evidencije o sudskim sporovima i plaćanju sudskih i javnobilježničkih pristojbi

STATUT GRADA KARLOVCA I POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA 

ODLUKA O MJESNOJ SAMOUPRAVI

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O MJESNOJ SAMOUPRAVI  

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana