JVP Karlovac

adresa: Gažanski trg 11
telefon: 047/611 673
fax: 047/611 675
url: http://www.jvp-karlovac.hr
e-mail: jvp-karlovac@inet.hr