Vodovod i kanalizacija d.o.o.

adresa: Gažanski trg 8
telefon: 0800 400 047 047/649-100 
fax: 047/649-100
url: www.vik-ka.hr
e-mail: kontakt@vik-ka.hr