JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potporu poljoprivrednim gospodarstvima 2016.

Rok za dostavu prijave je 15. 11. 2016. godine ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.                        
JAVNI POZIV 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim 
gospodarstvima na području Grada Karlovca u 2016.god.


I. UVODNE NAPOMENE
Potpore male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore) dodjeljuju se poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.
Potpore se dodjeljuju kao bespovratna sredstva sukladno Proračunu Grada Karlovca za 2016. god. ("Glasnik Grada Karlovca" br. 15/15), u okviru Programa poljoprivrede i ruralnog razvoja, Aktivnost: Potpore poljoprivrednim gospodarstvima, u ukupnom iznosu 1.000.000,00 kn.
II. KORISNICI POTPORA
Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, objekti, trajni nasadi i sl.) na području Grada Karlovca, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine mjere. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga. Potpore mogu ostvariti pravne osobe (zadruge, mikro poduzeća) koja imaju maksimalno 10 zaposlenih.
III. MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE POTPORA
1. Nabava mehanizacije, strojeva i opreme
2. Potpore za biljnu proizvodnju ostvaruju se za:
2.1. izgradnju/rekonstrukcija plastenika
2.2. nabavu opreme i materijala
2.3. kupnju sadnog materijala
3. Potpore za stočarsku proizvodnju ostvaruju se za:
3.1. kupnju rasplodne stoke i izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
3.2. spremanje voluminozne krme (bala sjenaže)
3.3. očuvanje genetskog potencijala
4. Potpore za pčelarstvo ostvaruju se za:
4.1. kupnju selekcioniranih matica
4.2. prihranu pčela
5. Poljoprivredni radovi na gospodarstvu:
5.1. uređenje zapuštenog poljoprivr. zemljišta
5.2. kalcizacija kiselih tala
5.3. spremanje voluminozne krme
6. Analize (poljopr. proizvoda, stočne hrane, tla i sl.)
7. Edukacija poljoprivrednika
8. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje
9. Izrada dokumentacije i konzultantske usluge:
9.1. izrada projektne dokumentacije
9.2. legalizacija objekata
9.3. konzultantske usluge
10. Potpore za pokretanje PG-a
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA
Kriteriji za dodjelu sredstava i njihova visina određeni su Pravilnikom o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca za razdoblje 2016.-2020.god. (GGK br. 15/15).
V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se na propisanim obrascima s pripadajućom dokumentacijom najkasnije do 15. studenog tekuće godine, a potpore se isplaćuju na račun korisnika prema redosljedu prispjeća i do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Karlovca za 2016.god.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Najviši iznos potpore koji jedno poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti u godini po svim mjerama je 50.000,00 kn.
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
VII. INFORMACIJE
Propisani obrasci zahtjeva za sve vrste potpora i Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca za razdoblje 2016.-2020.god. nalaze se na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.
Obrasci i ostale informacije mogu se dobiti i u Upravnom odjelu za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam Grada Karlovca, na adresi Trg bana Jelačića 1 (prizemno, soba br. 4), na broj telefona: 628-172, putem e-mail-a na: zeljka.males@karlovac.hr