JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potporu poduzetnicima na ruralnom području u 2016.god.

Rok za dostavu prijave je 15. 11. 2016. godine ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.                        
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području Grada Karlovca u 2016.god.


I. UVODNE NAPOMENE
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se poduzetnicima u svim sektorima osim primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. U sektoru poljoprivrede potpore se dodjeljuju poduzetnicima koji se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda i dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu.
Potpore se dodjeljuju kao bespovratna sredstva sukladno Proračunu Grada Karlovca za 2016. god. ("Glasnik Grada Karlovca" br. 15/15), u okviru Programa poljoprivrede i ruralnog razvoja, Aktivnost: Potpore poduzetništvu u ruralnom području, u ukupnom iznosu 200.000,00 kn.
Pod ruralnim područjem podrazumijevaju se sva naselja navedena u članku 2., stavak 2. Statuta Grada Karlovca (GGK br. 1/15 - potpuni tekst), osim naselja Karlovac.
II. KORISNICI POTPORA
Korisnici potpora mogu biti poduzetnici (pravne i fizičke osobe), kao i poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i obavljanjem djelatnosti na području Grada Karlovca, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine mjere. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga. Potpore mogu ostvariti pravne osobe (zadruge, mikro poduzeća) koja imaju maksimalno 10 zaposlenih.
III. MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE POTPORA
1. Diverzifikacija djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima
1.1. prerada poljoprivrednih proizvoda
1.2. dopunske djelatnosti na PG
2. Trženje poljoprivrednih proizvoda
2.1. prodaja na kućnom pragu
2.2. najam prodajnog mjesta
3. Analiza poljopr. proizvoda
4. Edukacija
5. Promidžbene aktivnosti:
5.1. izrada promidžbenih materijala
5.2. sudjelovanje na sajmovima i izložbama
6. Izrada dokumentacije i konzultantske usluge:
6.1. izrada projektne dokumentacije
6.2. legalizacija objekata
6.3. konzultantske usluge
7. Obavljanje nepoljoprivrednih djelatnosti
8. Razvoj smještajnih kapaciteta
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA
Kriteriji za dodjelu sredstava i njihova visina određeni su Pravilnikom o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području Grada Karlovca za razdoblje 2016.-2020.god. (GGK br. 15/15).
V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se na propisanim obrascima s pripadajućom dokumentacijom najkasnije do 15. studenog tekuće godine, a potpore se isplaćuju na račun korisnika prema redosljedu prispjeća i do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Karlovca za 2016.god.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Najviši iznos potpore koji jedno poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti u godini po svim mjerama je 40.000,00 kn.
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1407/2013. koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
VII. INFORMACIJE
Propisani obrasci zahtjeva za sve vrste potpora i Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području Grada Karlovca za razdoblje 2016.-2020.god. nalaze se na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.
Obrasci i ostale informacije mogu se dobiti i u Upravnom odjelu za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam Grada Karlovca, na adresi Trg bana Jelačića 1 (prizemno, soba br. 4), na broj telefona: 628-172, putem e-mail-a na: zeljka.males@karlovac.hr