JAVNI POZIV za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u 2016.

Rok za dostavu prijave je 15. 11. 2016. godine ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.
Klasa: 302-01/16-01/01
Ur. Broj: 2133/01-08/02-16-2
Karlovac, 12. siječanj 2016. god. 

JAVNI POZIV 
Za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2016. godini


Potpore male vrijednosti subjektima malog gospodarstva na području Grada Karlovca u 2016. godini dodjeljuju se u skladu sa uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. Od 18. prosinca 2013. godine, o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Programom mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2016. godinu (Glasnik Grada Karlovca 15/15) , Proračunom Grada Karlovca za 2016. godinu (Glasnik Grada Karlovca 15/15) i Pravilnikom o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2016. godini.
Grad Karlovac, kao davatelj potpore, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2016. godini.
Korisnici potpora su mikro i mali poduzetnici (do 50 zaposlenih) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), registrirani kao obrti, trgovačka društva ili građani (iznajmljivači u privatnom smještaju), koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području Grada Karlovca,
- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava
- koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,
- koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore),
- koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Karlovcu i tvrtkama u vlasništvu Grada, i/ili čiji vlasnici gospodarskog subjekta nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu i Gradskim tvrtkama iz prijašnjeg obavljanja gospodarske djelatnosti,
- koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Karlovca ukoliko su ih ostvarili u ranijim razdobljima.
Vrste potpora koje će Grad Karlovac sukladno planiranim sredstvima u Gradskom proračunu za 2016. i usvojenim Programom mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2016. godinu dodjeljivati su:
1. Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika,
2. Potpora za proširenje ili unapređenje proizvodnih, IT djelatnosti i komercijalizaciju inovativnih proizvoda,
3. Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i predavanjima,
4. Subvencije kamata poduzetnicima po Programu Karlovac 2011.
Prihvatljive aktivnosti, visina pojedinih vrsta potpore te potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev propisane su Pravilnikom o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2016. godini koji će biti objavljen na web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.
Zahtjevi s priloženom dokumentacijom se predaju osobnom dostavom u Pisarnicu Grada Karlovca, Ulica I. Banjavčića 9, 47000 Karlovac ili se dostavljaju poštom na adresu: Grad Karlovac Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam, Ulica I. Banjavčića 9, 47000 Karlovac.
Rok za dostavu prijave je 15. 11. 2016. godine ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.
Obrasci za prijavu, obrasci izjava, tekst Javnog poziva i Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2016. godini objavljeni su na službenoj web stranici Grada Karlovca (www.karlovac.hr) ili se mogu podignuti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam.