Najčešća pitanja

Kome se može podnijeti zahtjev za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH? 
Obrasci zahtjeva dostupni su na Internet stranicama Grada Karlovca, u rubrici Gospodarstvo, obrasci /e građanin ispod naslova Poljoprivreda- link: https://www.karlovac.hr/obrasci-e-gradjanin/53
Zahtjev za prikupljanje dokumentacije zainteresirani mogu poslati na Grad Karlovac, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Banjavčićeva 9, Karlovac.
Na koji način se može poslovni prostor u vlasništvu grada dobiti u zakup?
Poslovni prostor u vlasništvu Grada daje se u zakup javnim natječajem. Iznimno, ugovor o zakupu poslovnog prostora se sklapa bez javnog natječaja između Grada Karlovca i RH odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada i jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka Grada. Također, prije isteka ugovora o zakupu, Grad može dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od pet godina pod istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kada je to ekonomski opravdano, odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine veći od početnog iznosa zakupnine, i to isključivo zakupniku koji s Gradom ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog  natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kada mu istječe takav ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na njegov pisani zahtjev. Sve informacije o slobodnim poslovnim prostorima i imovini Grada Karlovca mogu se dobiti u Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Karlovac, Banjavčićeva 9, 047 628 107
Gdje mogu vidjeti  koji se slobodni poslovni prostori daju u zakup?
Budući da stručne, administrativne i financijske poslove u vezi sa zakupom poslovnih prostora, u ime i za račun Grada Karlovca, obavlja tvrtka Inkasator d.o.o., objavljeni natječaji mogu se vidjeti na stranicama www.inkasator.hr i na www.karlovac.hr. Sve informacije o slobodnim poslovnim prostorima i imovini Grada Karlovca mogu se dobiti u Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Karlovac, Banjavčićeva 9, 047 628 107
Pod kojim uvjetima se može kupiti gradski poslovni prostor?
Poslovni prostor prodaje se po tržišnoj cijeni javnim natječajem te bez provođenja javnog natječaja (neposrednom prodajom sadašnjem zakupniku) u slučajevima propisanim Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
Poslovni prostor u vlasništvu Grada Karlovca može se prodati sadašnjem zakupniku koji ima sklopljen ugovor o zakupu s Gradom, koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Gradu. Sve informacije o slobodnim poslovnim prostorima i imovini Grada Karlovca mogu se dobiti u Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Karlovac, Banjavčićeva 9, 047 628 107
Tko upravlja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada?
Većina javnih sportskih građevina povjerene su na upravljanje tvrtki Mladost d.o.o. ali iste mogu biti povjerene i sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.
Kome se može podnijeti zahtjev za zakup poslovnog prostora i koja je procedura oko dodjele poslovnog prostora u zakup?
Poslovnim prostorima koji su u vlasništvu Grada Karlovca upravlja Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4. Slobodni poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja koji se objavljuje u lokalnom tjedniku „Karlovački tjednik“. Ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 047/694-760 ili 047 628 107.
Na koji način Grad Karlovac dodjeljuje gradske stanove u najam?
U skladu s Pravilnikom o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca i listama reda prvenstva (Općom listom i Listom reda prvenstva za mlade do 35 godina starosti). Natječaj za dodjelu gradskih stanova u najam provodi se svake tri godine, a objavljuje se u „Karlovačkom tjedniku“, na web stranici Grada Karlovca i na oglasnoj ploči Grada Karlovca. Više ...
Kome se podnose zahtjevi za zakup gradskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava?

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, a obrasci za podnošenje zahtjeva nalaze se na web stranici Grada Karlovca, u rubrici OBRASCI. Više ...
Želim kupiti nekretninu koja je u vlasništvu Grada Karlovca? Koja je procedura?

Zainteresirana osoba mora podnijeti pisani zahtjev Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom. Ukoliko predmetna nekretnina zadovoljava sve kriterije, naručuje se elaborat procjene vrijednosti nekretnine, te raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine. Nakon provedenog javnog natječaja, s najpovoljnijim ponuditeljem se sklapa kupoprodajni ugovor. Više ...
Da li Grad Karlovac subvencionira kamate na kredite poduzetnicima i koliko?

Da, za kredite u iznosu od 40 do 500 tisuća kuna, a kamata se subvencionira s 3 postotna poena na ugovorenu kamatu. Subvenciju kamata na kredite mogu dobiti mala i srednja trgovačka društva, obrtnici, zadruge, profitne ustanove i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima pod uvjetom da imaju sjedište i prebivalište na području Grada Karlovca, čije poslovanje se najvećim dijelom odvija na području Grada Karlovca, da se kreditna sredstva čija se kamata subvencionira investiraju na području Grada Karlovca, da unatrag tri zadnje godine nisu ostvarili konstantni negativni financijski rezultat, da nisu u postupku zatvaranja, stečaju, stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije, da nemaju dospjele neplaćene obveze prema Gradu Karlovcu s bilo koje osnove i komunalnim tvrtkama u  vlasništvu Grada za komunalne usluge. Detaljnije u PRAVILNIKU.
Koje su obveze Grada Karlovca vezane uz zaštitu potrošača?
Prema članku 25. Zakona o zaštiti potrošača ( "Narodne novine" broj 41/14 ) tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke nakon mišljenja savjetodavnog tijela. Temeljem ove odredbe Gradsko vijeće Grada Karlovca osnovalo je Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac koje prije donošenja odluka Grada Karlovca vezanih uz pružanje javnih usluga održava sastanak na kojem daje svoje mišljenje i preporuke Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Karlovca. Javne usluge u smislu ovog Zakona, a koje pruža Grad Karlovac su: distribucija toplinske energije, javna vodoopskrba i javna odvodnja, obavljanje dimnjačarskih poslova, prijevoz putnika u javnom prometu i prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Više ...
Tko određuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Karlovcu?

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata, određeno je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15), ali ovo radno vrijeme može biti duže ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donese takvu odluku. Gradsko vijeće Grada Karlovca, donijelo je Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 13/15) prema kojoj ugostiteljski objekti iz skupina "Restorani" i "Barovi", znači i caffe barovi, mogu zatražiti produženo radno vrijeme koje može trajati do:
  • 02.00 sata uz uvjet suglasnosti stanara (ako ih ima) koji su neposredno građevinski vezani uz ugostiteljski objekt (iznad, ispod, uz i iza ugostiteljskog objekta),
  • 03.00 sata, uz uvjet suglasnosti stanara (ako ih ima) u okruženju do 50 m od ugostiteljskog objekta. Više ...

Koje su vrste pomoći i podrške poduzetništvu od strane Grada Karlovca?
Temeljem usvojenih programa jednom godišnje raspisuju se javni pozivi ili natječaji kojima su propisani uvjeti i kriteriji za dobivanje potpora. Svi javni pozivi i natječaji objavljuju se na službenoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr, a detaljnije informacije ili pojedinačne konzultacije mogu se dobiti i u Upravnom odjelu za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam. Zahtjevi za potpore podnose se osobno na propisanom obrascu, na osnovu Javnog poziva koji se objavljuje u tisku i na web stranici Grada Karlovca. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a najkasnije do 15. studenog tekuće godine. Više ...
Da li se novčana sredstva koja se dodjeljuju temeljem Programa razvoja poduzetništva, turizma i poljoprivrede smatraju potporama male vrijednosti?

Da. Sredstva koje se dodjeljuju temeljem navedenih programa smatraju se potporama male vrijednosti. Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Karlovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore. Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.
Tko vrši kontrolu utroška dodijeljenih potpora?
Kontrolu dodijeljenih potpora poduzetništvu i poljoprivredi vrši Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam. O utrošku potpore korisnik obavezno podnosi izvješće na propisanom obrascu uz dokumentaciju kojom dokazuje namjensko korištenje sredstava (računi, ugovori).  Ovisno o situaciji vrši se i kontrola na terenu.
Da li potporu mogu dobiti gospodarski subjekti koji nisu registrirani u Gradu Karlovcu?
Ne.
Da li potpore mogu dobiti gospodarski subjekti koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Karlovcu?
Ne.
Da li Grad Karlovac trenutačno ima slobodnih mjesta u uređenim poduzetničkim zonama?
Da. Poslovna zona Gornje Mekušje.
Tko može ostvariti potpore za poljoprivrednu proizvodnju?
Potpore za poljoprivrednu proizvodnju iz proračuna Grada Karlovca mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvava, sa sjedištem i proizvodnjom na području Grada Karlovca, a koja zadovoljavaju kreiterije propisane za određene mjere. Poljoprivredna gospodarstva koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda mogu ostvariti potpore za izradu dokumentacije i konzultantske usluge, uređenje i opremanje objekata za preradu i skladištenje vlastitih proizvoda, kao i za uređenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, te objekata namijenjenih za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga na poljoprivrednom gospodarstvu. Grad također sufinancira troškove analize poljoprivrednih proizvoda, kao i promidžbene aktivnosti (izrada promidžbenih materijala i web stranice, sudjelovanje na sajmovima i izložbama), te edukaciju.
Želite investirati na području Grada Karlovca?  
Možete se obratiti u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana Josipa Jelačića 1, prizemlje, Telefon: 047 628 181 gdje će dobiti svu podršku tijekom cijelog procesa realizacije projekta. Poželjno je da prije ugovorenog termina investitori popune i dostave Obrazac za investitore koji se nalazi na web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr
Želite kupiti parcelu i graditi u Poduzetničkoj zoni Gornje Mekušje?
Svi zainteresirani za ulaganje u Poduzetničkoj zoni Gornje Mekušje informacije mogu potražiti na web stranici Zone https://www.zona-gornjemekusje-karlovac.com/,  ili mogu poslati upit na email: zona@karlovac.hr
Zemljište u Poduzetničkoj zoni prodaje se putem javnih natječaja koji se objavljuju na web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr i Web stranici Zone https://www.zona-gornjemekusje-karlovac.com/
Da li postoje određene potpore i povlastice prilikom kupnje zemljišta u poduzetničkoj zoni Gornje Mekušje? 
Investitori mogu kupiti zemljište po povlaštenim uvjetima vezano na broj zaposlenih koje će investitor zaposliti po završetku projekta. Kriteriji  za ostvarivanje povlastice propisuju se javnim natječajem.
Kome se mogu obratiti za informacije o potporama koje Grad Karlovac daje poduzetnicima i poljoprivrednicima?    
Program poticanja poduzetništva i Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja te Pravilnici o uvjetima za dodjelu potpora male vrijednosti nalaze se na web stranici Grada Karlovca https://www.karlovac.hr/gospodarstvo/poljoprivreda-55/55 i https://www.karlovac.hr/gospodarstvo/poduzetnistvo-57/57 , a sve informacije i upute mogu se dobiti  i u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu, Trg bana Josipa Jelačića 1, prizemlje ili  na telefon: 047 628 181
Koje potpore male vrijednosti Grad Karlovac daje poduzetnicima?        
Grad Karlovac ima za poduzetnike sljedeće potpore:
- podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika  početnika
- proširenje ili unapređenje proizvodnih i IT djelatnosti te komercijalizaciju inovativnih proizvoda i/ili proizvodnji
- promociju i brendiranje proizvoda i usluga
- unapređenje konkurentnosti uslužnih djelatnosti u turizmu
- edukaciju poduzetnika
Koje potpore male vrijednosti Grad Karlovac daje poljoprivrednicima? 
Za primarnu poljoprivrednu proizvodnju poljoprivrednicima su na raspolaganju su sljedeće mjere:
Mjera 1. Nabava mehanizacije, strojeva i opreme
Mjera 2. Biljna proizvodnja
Mjera 3. Stočarska proizvodnja
Mjera 4. Pčelarstvo
Mjera 5. Poljoprivredni radovi na gospodarstvu
Mjera 6. Analize (tla, poljopr. proizvoda, stočne hrane)
Mjera 7. Edukacija poljoprivrednika
Mjera 8. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje
Mjera 9. Izrada dokumentacije i konzultantske usluge
Mjera 10. Pokretanje PG-a (samozapošljavanje)
Mjera 11. Ublažavanje štete od elementarne nepogode
Za ruralni razvoj poljoprivrednim gospodarstvima na raspolaganju su sljedeće mjere:
Mjera 1. Diversifikacija djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima
Mjera 2. Trženje poljoprivrednih proizvoda
Mjera 3. Analiza prerađenih poljopr. proizvoda
Mjera 4. Promidžbene aktivnosti
Kako se podnose zahtjevi za dodjelu potpora?
Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na propisanim obrascima uz traženu popratnu dokumentaciju. Zahtjevi odnosno on line prijave nalaze se na WEB stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr . Zahtjevi i dokumentacija dostavljaju se putem on line aplikacije https://potpore-poduzetnici.karlovac.hr/user/login ukoliko je propisana javnim pozivom, e mailom navedenim u javnom pozivu, poštom ili osobnom dostavom u Pisarnicu Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, prizemlje.
Koji je rok za podnošenje zahtjeva za potpore male vrijednosti?            
Zahtjevi se podnose od dana raspisivanja javnog poziva do utroška sredstava planiranih Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu ili najkasnije do 30. 11. tekuće godine.
Koji je osnovni uvjet za dobivanje gradske potpore za poduzetnike i poljoprivrednike?
Osnovni uvjet, uz sve druge uvjete propisane Pravilnicima o dodjeli potpora, je da je tvrtka ili podružnica, OPG registrirana na području Grada Karlovca, ako je obrt da i vlasnik ima prebivalište na području Grada Karlovca te da se investicija i poslovanje obavljaju na području Grada Karlovca.
Gdje mogu produžiti radno vrijeme ugostiteljskog objekta?
Sve Informacije o uvjetima za produženje rada ugostiteljskih objekata mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana Josipa Jelačića 1, prizemlje ili putem telefona  047 628 181.
Otvaram ugostiteljski objekt kome se mogu obratiti za postavljanje terase?    
Za postavljanje terase ugostiteljskih objekata potrebno se obratiti u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  Karlovac, Banjavčićeva 9, ili putem telefona 047 628 118
Od koga mogu dobiti odobrenje za pružanje usluga na manifestaciji?
Odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestacijama dobiva se u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana Josipa Jelačića 1, prizemlje. Informirati se možete putem telefona 047 628 181.
Želim organizirati kamp za vrijeme održavanja neke manifestacije. Od koga mogu zatražiti odobrenje za postavljanje kampa za vrijeme trajanja neke manifestacije?
Odobrenje za postavljanje kampa za vrijeme trajanja pojedinih manifestacija potrebno je zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana Josipa Jelačića 1, prizemlje, Telefon: 047 628 181
Želim dobiti odobrenje za obavljanje pokretne trgovine na području Grada Karlovca?            
Zahtjev za obavljanje pokretne trgovine na području Grada Karlovca podnosi se u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana Josipa Jelačića 1, prizemlje, Telefon: 047 628 181
Želim kupiti ili uzeti u zakup državno poljoprivredno zemljište na području Grada Karlovca?            
Državno poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u zakup ili prodaje putem natječaja uz uvjet da se nalazi u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Karlovca. Program s popisom katastarskih čestica i kartama nalazi se na www.karlovac.hr . Iskaz interesa za kupnju ili zakup pojedinih čestica može se podnijeti  Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana Josipa Jelačića 1, prizemlje, Telefon: 047 628 181 sandra.halovanic@karlovac.hr
Tko određuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Karlovcu?
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata, određeno je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15), ali ono može biti duže ako Grad Karlovac donese takvu odluku. Gradsko vijeće Sukladno tome ugostiteljski objekti iz skupina "Restorani" i "Barovi", znači i cafe barovi, mogu zatražiti produženo radno vrijeme koje može trajati
do 2.00 sata uz uvjet suglasnosti stanara (ako ih ima) koji su neposredno građevinski vezani uz ugostiteljski objekt (iznad, ispod, uz i iza ugostiteljskog objekta),
do 3.00 sata, uz uvjet suglasnosti stanara (ako ih ima) u okruženju do 50 m od ugostiteljskog objekta.
Da li Grad Karlovac trenutačno ima slobodnih mjesta u uređenim poduzetničkim zonama?
Da. U poduzetničkoj zoni Gornje Mekušje https://www.zona-gornjemekusje-karlovac.com
Kome se podnose zahtjevi za zakup gradskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava?
Zahtjevi se zakup gradskog zemljišta podnose se Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, a obrasci za podnošenje zahtjeva nalaze se na web stranici Grada Karlovca, u rubrici OBRASCI. Više ... https://www.karlovac.hr/obrasci-e-gradjanin/53
Da li Grad Karlovac subvencionira kamate na kredite poduzetnicima i koliko?
Za kredite u iznosu od 40 do 500 tisuća kuna, Grad Karlovac subvencionira kamatu s 3 postotna poena. Subvenciju kamata na kredite mogu dobiti mala i srednja trgovačka društva, obrtnici, zadruge, profitne ustanove i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima pod uvjetom da imaju sjedište i prebivalište na području Grada Karlovca, čije poslovanje se najvećim dijelom odvija na području Grada Karlovca, da se kreditna sredstva čija se kamata subvencionira investiraju na području Grada Karlovca, da unatrag tri zadnje godine nisu ostvarili konstantni negativni financijski rezultat, da nisu u postupku zatvaranja, stečaju, stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije, da nemaju dospjele neplaćene obveze prema Gradu Karlovcu s bilo koje osnove i komunalnim tvrtkama u  vlasništvu Grada za komunalne usluge. Više https://www.karlovac.hr/gospodarstvo/poduzetnistvo-57/57

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana