Najčešća pitanja

Kome se može podnijeti zahtjev za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH? 

Obrasci zahtjeva dostupni su na Internet stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište http://zemljiste.mps.hr/. Zahtjev za prikupljanje dokumentacije zainteresirani mogu poslati Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Banjavčićeva 9, Karlovac. 

Kome se može podnijeti zahtjev za zakup poslovnog prostora i koja je procedura oko dodjele poslovnog prostora u zakup?

Poslovnim prostorima koji su u vlasništvu Grada Karlovca upravlja Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4. Slobodni poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja koji se objavljuje u lokalnom tjedniku „Karlovački tjednik“. Ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 047/694-760. 

Na koji način Grad Karlovac dodjeljuje gradske stanove u najam?

U skladu s Pravilnikom o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca i listama reda prvenstva (Općom listom i Listom reda prvenstva za mlade do 35 godina starosti). Natječaj za dodjelu gradskih stanova u najam provodi se svake tri godine, a objavljuje se u „Karlovačkom tjedniku“, na web stranici Grada Karlovca i na oglasnoj ploči Grada Karlovca. Više ...

Kome se podnose zahtjevi za zakup gradskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava?

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, a obrasci za podnošenje zahtjeva nalaze se na web stranici Grada Karlovca, u rubrici OBRASCI. Više ...

Želim kupiti nekretninu koja je u vlasništvu Grada Karlovca? Koja je procedura?

Zainteresirana osoba mora podnijeti pisani zahtjev Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom. Ukoliko predmetna nekretnina zadovoljava sve kriterije, naručuje se elaborat procjene vrijednosti nekretnine, te raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine. Nakon provedenog javnog natječaja, s najpovoljnijim ponuditeljem se sklapa kupoprodajni ugovor. Više ...

Da li Grad Karlovac subvencionira kamate na kredite poduzetnicima i koliko?

Da, za kredite u iznosu od 40 do 500 tisuća kuna, a kamata se subvencionira s 3 postotna poena na ugovorenu kamatu. Više ...

Koji poduzetnici mogu dobiti subvenciju kamata na kredite?

Subvenciju kamata na kredite mogu dobiti mala i srednja trgovačka društva, obrtnici, zadruge, profitne ustanove i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima pod uvjetom da imaju sjedište i prebivalište na području Grada Karlovca, čije poslovanje se najvećim dijelom odvija na području Grada Karlovca, da se kreditna sredstva čija se kamata subvencionira investiraju na području Grada Karlovca, da unatrag tri zadnje godine nisu ostvarili konstantni negativni financijski rezultat, da nisu u postupku zatvaranja, stečaju, stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije, da nemaju dospjele neplaćene obveze prema Gradu Karlovcu s bilo koje osnove i komunalnim tvrtkama u  vlasništvu Grada za komunalne usluge. Detaljnije u PRAVILNIKU.

Na koji način Grad Karlovac poduzetnicima subvencionira kamate na kredite banke?

Grad Karlovac poduzetniku subvencionira kamatu na kredit putem poslovnih banaka: Karlovačke banke, Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke, a prema Odluci povjerenstva za subvencioniranje kamata Grada Karlovca i sukladno PRAVILNIKU.

Koje su obveze Grada Karlovca vezane uz zaštitu potrošača?

Prema članku 25. Zakona o zaštiti potrošača ( "Narodne novine" broj 41/14 ) tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke nakon mišljenja savjetodavnog tijela. Temeljem ove odredbe Gradsko vijeće Grada Karlovca osnovalo je Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac koje prije donošenja odluka Grada Karlovca vezanih uz pružanje javnih usluga održava sastanak na kojem daje svoje mišljenje i preporuke Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Karlovca. Javne usluge u smislu ovog Zakona, a koje pruža Grad Karlovac su: distribucija toplinske energije, javna vodoopskrba i javna odvodnja, obavljanje dimnjačarskih poslova, prijevoz putnika u javnom prometu i prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Više ...

Tko određuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Karlovcu?

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata, određeno je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15), ali ovo radno vrijeme može biti duže ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donese takvu odluku. Gradsko vijeće Grada Karlovca, donijelo je Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Karlovca ("Glasnik Grada Karlovca" broj 13/15) prema kojoj ugostiteljski objekti iz skupina "Restorani" i "Barovi", znači i caffe barovi, mogu zatražiti produženo radno vrijeme koje može trajati do:
  • 02.00 sata uz uvjet suglasnosti stanara (ako ih ima) koji su neposredno građevinski vezani uz ugostiteljski objekt (iznad, ispod, uz i iza ugostiteljskog objekta),
  • 03.00 sata, uz uvjet suglasnosti stanara (ako ih ima) u okruženju do 50 m od ugostiteljskog objekta. Više ...

Koje su vrste pomoći i podrške poduzetništvu od strane Grada Karlovca ?

Temeljem usvojenih programa jednom godišnje raspisuju se javni pozivi ili natječaji kojima su propisani uvjeti i kriteriji za dobivanje potpora. Svi javni pozivi i natječaji objavljuju se na službenoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr, a detaljnije informacije ili pojedinačne konzultacije mogu se dobiti i u Upravnom odjelu za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam. Više ...

Da li se novčana sredstva koja se dodjeljuju temeljem Programa razvoja poduzetništva, turizma i poljoprivrede smatraju potporama male vrijednosti ?

Da. Sredstva koje se dodjeljuju temeljem navedenih programa smatraju se potporama male vrijednosti.

Što se smatra potporom male vrijednosti pojedinom poduzetniku?

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Karlovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore. Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Tko vrši kontrolu utroška dodijeljenih potpora ?

Kontrolu dodijeljenih potpora poduzetništvu i poljoprivredi vrši Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam. O utrošku potpore korisnik obavezno podnosi izvješće na propisanom obrascu uz dokumentaciju kojom dokazuje namjensko korištenje sredstava (računi, ugovori).  Ovisno o situaciji vrši se i kontrola na terenu.

Da li potporu mogu dobiti gospodarski subjekti koji nisu registrirani u Gradu Karlovcu?

Ne.

Da li potpore mogu dobiti gospodarski subjekti koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Karlovcu ?

Ne.

Da li Grad Karlovac trenutačno ima slobodnih mjesta u uređenim poduzetničkim zonama ?

Na.

Da li postoji mogućnost formiranja poduzetničkih zona i gdje?

Prostornim planom Grada Karlovca planirane su sljedeće poduzetničke zone: Jug – Mala Švarča, Banija-Ilovac, Gradac-Selce, Drežnik, Hrnetić, Gornje Mekušje, Mahično, Skakavac, Mrzlo Polje i Ilovac. U fazi uređenja je poduzetnička zona Gornje Mekušje.

Kome da prijavim psa lutalicu?

Prema Zakonu o zaštiti životinja dužni ste obavijestiti Sklonište za životinje na mob.: 098/198-6999;  tel. 047/654-460, fax 047/654-461, skloniste@crpk.hr, web: www.crpk.hr

Gdje mogu naći fotografije pasa za udomljavanje iz skloništa za životinje?

Na web stranici Skloništa za životinje www.crpk.hr, na stranici Grada Karlovca kao i na stranici Udruge Udomi me Karlovac www.udomimekarlovac.hr

Komu se mogu obratiti za pomoć ako psi nije adekvatno smješten?

Ukoliko se radi o neadekvatnim uvjetima u kojima ili na koji način se pas drži sukladno svojim ovlastima nadležni su Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, te komunalno redarstvo Grada Karlovca, dok je za Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nadležan sud. Napominjemo da su odnosi između suvlasnika regulirani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – pročišćeni tekst (Narodne novine br. 81/15).

Ima li na području gradskih vrtova slobodnih parcela i može li se podnijeti zahtjev?

Postupak davanja vrtnih parcela na korištenje pokreće se javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje. Evidentirat ćemo Vaš kontakt te Vas obavijestiti o sljedećem Javnom pozivu za dodjelu vrtnih parcela kako bi pravovremeno predali zahtjev. Za sve dodatne informacije u vezi s gradskim vrtovima molimo Vas da nam se obratite u Upravni odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana J. Jelačića 1, Karlovac, u sobu 09, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati, ili na telefon: 047/628 – 203.

Da li će Grad Karlovac u 2018. god. poticati poljoprivrednu proizvodnju i za koje namjene?

U 2018 .god. Grad Karlovac poticat će primarnu poljoprivrednu proizvodnju kroz niz aktivnosti i mjera,  a potpore se mogu ostvariti za izvršena ulaganja u nabavu mehanizacije, strojeva i opreme, ulaganja u biljnu i stočarsku proizvodnju, za uslužne radove na poljoprivrednom gospodarstvu, analize poljoprivrednih proizvoda, osiguranje poljoprivredne proizvodnje, edukaciju, izradu dokumentacije i konzultantske usluge, samozapošljavanje kroz otvaranje poljoprivrednog gospodarstva i sl.

Na koji način se podnose zahtjevi za potpore?

Zahtjevi za potpore podnose se osobno na propisanom obrascu, na osnovu Javnog poziva koji se objavljuje u tisku i na web stranici Grada Karlovca. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a najkasnije do 15. studenog tekuće godine.

Koja dokumentacija se mora priložiti uz zahtjev za potpore?

Uz zahtjev za potpore fizičke osobe prilažu presliku osobne iskaznice, a pravne osobe presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar. Još je porebno priložiti presliku dokaza o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Izjavu o primljenim potporama „de minimis“ (potpore male vrijednosti), račune/ugovore za provedeno ulaganje i dokaz da je isti nastao i plaćen u tekućoj godini, dokaz o podmirenim novčanim obvezama prema Gradu Karlovcu i tvrtkama u vlasništvu Grada i druge dokumente propisane za određene mjere.

Tko može ostvariti potpore za poljoprivrednu proizvodnju?

Potpore za poljoprivrednu proizvodnju iz proračuna Grada Karlovca mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvava, sa sjedištem i proizvodnjom na području Grada Karlovca, a koja zadovoljavaju kreiterije propisane za određene mjere.

Koje potpore mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda?

Poljoprivredna gospodarstva koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda mogu ostvariti potpore za izradu dokumentacije i konzultantske usluge, uređenje i opremanje objekata za preradu i skladištenje vlastitih proizvoda, kao i za uređenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, te objekata namijenjenih za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga na poljoprivrednom gospodarstvu. Grad također sufinancira troškove analize poljoprivrednih proizvoda, kao i promidžbene aktivnosti (izrada promidžbenih materijala i web stranice, sudjelovanje na sajmovima i izložbama), te edukaciju.

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika