e-Usluge

Glasnik 6 / 2023

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                 str.
 
49. PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Karlovca    363.
 
50. ODLUKA o mjerama spaljivanja i loženje vatre na otvorenom na području Grada Karlovca     364.
 
51. ODLUKA o određivanju lokacije privremenog skladištenja materijala i građevnog otpada nastalog uslijed uklanjanja objekata oštećenih potresom na području grada Karlovca    367.
 
52. RJEŠENJE o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Karlovca     368.
 
53. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti člana proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Karlovca   369.
 
54. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Karlovca za 2022. godinu    369