e-Usluge

Glasnik 19/2023

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                                                           str.
 
 
184. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu            1547.
 
185. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu              1554.
 
186. PRVE IZMJENE I DOPUNE  Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2023.-2025.            1755.
 
187. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2023. godinu           1756.
 
188. PRVE IZMJENE I DOPUNE   Programa subvencija troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi za 2023. godinu         1757.
 
189. PRVE IZMJENE  Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca u 2023. god.        1760.
 
190. DRUGE IZMJENE IDOPUNE  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini          1761.
 
191. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini                1771.
 
192. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2023. godini     1774.
 
193. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa financiranja zaštite od požara u 2023. godini          1775.
 
194. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2023. godinu        1776.
 
195. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu                1777.
 
196. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2023. godinu              1778.

197. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu          1779.
 
198. DRUGE IZMJENE Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2023. god.             1781.

199. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2023. god.              1782.
 
200. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa jačanje gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu         1783.
 
201. ODLUKA  o osnivanju službe – vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti         1784.
 
202. PRAVILNIK  o poslovanju službe – vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti                 1785.
 
203. ODLUKA o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca           1793.
 
204. ODLUKA  o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda             1800.
 
205. ODLUKA  o drugim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Grada Karlovca za 2023. godinu        1801.
 
206. ODLUKA   o odobravanju provedbe postupka nabave javne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika             1802.
 
207. ZAKLJUČAK  o davanju suglasnosti na Nacrt Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa u financijskom razdoblju 2021. – 2027. s pripadajućim prilozima  Sporazumu     1802.
 
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
208.ODLUKA  o prihvaćanju i odobravanju projekata jedinice mjesne samouprave Grada Karlovca         1811.
 
209. ODLUKA  o prodaji osobnih automobila              1812.