e-Usluge

Glasnik 10 / 2023

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
 
89. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Karlovca iz redova  predstavničke većine     930.
 
90. ODLUKA o raspodjeli viška prihoda i primitaka proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu    930.
 
91. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu       940.
 
92. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Vodovod i kanalizacija d.o.o.       1136.
 
93. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Gradska toplana d.o.o     1136.
 
94. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Mladost d.o.o.     1137.
 
95. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini    1137.
 
96. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini     1146.
 
97. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2023. godini    1147.
 
98. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2023. godinu     1148.
 
99. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2023. godinu     1150.
 
100. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu     1151.
 
101. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2023.godini     1156.
 
102. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa financiranja zaštite od požara u 2023. godini    1157.
 
103. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2023. god.    1158.
104. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2023. god. 1159.
 
105. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu    1161.
 
106. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini    1162.
 
107. ODLUKA o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Karlovca i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Karlovca    1163.
 
108. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća provedbe Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Karlovca za 2022. godinu    1164.
 
109. ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Karlovca 1179.
 
110. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca u 2023. godini     1180.
 
111. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti za 2022. godinu    1180.
 
112. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2022. godinu     1181.
 
113. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Zajednice tehničke kulture Karlovac za 2022. godinu     1181.
 
114. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Karlovca     1182.
 
 
MANDATNO IMUNITETNA KOMISIJA
 
115. IZVJEŠĆE o prekidu mirovanja mandata člana Gradskog vijeća    1183.