e-Usluge

Glasnik 10 / 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
151. ODLUKA o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Karlovca za razdoblje 2022. – 2024. godine  1068.
152. ODLUKA o suglasnosti na prijavu i provedbu projektnog prijedloga Dječji vrtić i jaslice Rečica   1068.
153. ODLUKA o suglasnosti na prijavu i provedbu projektnog prijedloga Dječji vrtić i jaslice Luščić  1069.                                  
154. ODLUKA o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti: Radovi na odvodnji Grabrik, ev.br. 038/22                               1070.
155. ODLUKA o pokretanju nabave za opremanje zgrade kina Edison                            1070.
156. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca                                                                                            1071.
157. ODLUKA o suglasnosti na potpuni tekst Statuta Muzeja grada Karlovca                 1072.
158. ODLUKA o razrješenju i imenovanju ravnateljice Muzeja grada Karlovca                1082.
159. ODLUKA o pokretanju postupka javne nabave za izgradnju parkirališta i uređenje okoliša Osnovne škola Švarča        1083.
160. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja grada Karlovca u 2022. godini                           1083.
161. KODEKS ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Karlovca                                1084.
162. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2021. godinu    1087.
163. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2021. godinu   1087.
164. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Čistoća d.o.o. za 2021. godinu 1088.
165. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva GeotermiKA d.o.o. za 2021. godinu   1088.
166. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Gradska toplana d.o.o. za 2021. godinu  1088.
167. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Hostel Karlovac d.o.o. za 2021. godinu 1089.
168. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. za 2021. godinu 1089.
169. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Inkasator d.o.o. za 2021. godinu   1090.
170. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Mladost d.o.o. za 2021. godinu 1090.
171. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2021. godinu   1090.
172. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Zelenilo d.o.o. za 2021. godinu   1091.
173.STATUTARNA ODLUKA o osmim izmjenama i dopunama Statuta Grada Karlovca          1091.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
174. ODLUKA o dodjeli potpora male vrijednosti za mehanizaciju, strojeve i opremu u 2022.god. 1093.
175. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje programa/projekata i načinu financiranja javnih potreba u kulturi Grada Karlovca 1095.
176. ODLUKA o osnovici i koeficijentima za obračun plaće radnika u zajednicama udruga korisnicama Proračuna Grada Karlovca      1097.
177. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva             1099.
178. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva                                                                        1099.
179. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva                                                                        1100.
180. ZAKLJUČAK o očitovanju na Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja Komunalnog otpada na području Grada Karlovca  1100.
181. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Karlovca 1101.
182. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC               1104.
 
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
183. PROČIŠĆENI TEKST odredbi za provedbu i grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja „Luščić 2“  1105.
 
VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA ZA GRAD KARLOVAC
184. PRAVILNIK o radu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac  1137.