e-Usluge

Glasnik 1 / 2023

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA           str.
 
 
1.  PLAN PRIJMA  u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2023. godinu              1.