e-Usluge

Glasnik 04 / 2024

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                        str.

7. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradska toplana d.o.o. Karlovac              130.
 
8. ODLUKA  o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Karlovca za 2024. godinu         130.
 
9. ODLUKA o kreditnom zaduženju Grada Karlovca               131.
 
10. ODLUKA  o  potpisu ugovora  i provedbi projekta „Together for Energy – efficient Urban Mobility: Decreasing Carbon Intesity of Urban Transport by supporting Shift to Active Urban Mobility through rethinking street design and changing travel behaviour“ –  CITYWALK 2.0.          132.
 
11. ODLUKA  o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga za Grad Karlovac             132.
 
12. ODLUKA  o odobrenju provedbe javnog natječaja za obavljanje poslova komercijalnog reklamiranja i oglašavanja na javnim površinama           133.
 
13. ODLUKA  o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju provedbe Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora u 2024. godini                   134.
 
14. ODLUKA  o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora               134.
 
15. ODLUKA  o osnivanju i imenovanju Vijeća časti                  135.
 
16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2023. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2023. godinu              136.
 
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
17. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2024. godinu                139.
 
18. ODLUKA  o pokretanju prijave i kandidaturi za dobivanje certifikata „Grad za mlade“            140.
 
19. ODLUKA  o imenovanju Koordinatora i osnivanju Radne skupine za izradu prijave za stjecanje certifikata „Grad za mlade“                140.
 
20. ODLUKA  o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Karlovca za 2024. godinu             141.
 
21. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Karlovca                142.
 
22. ODLUKA  o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup javnih površina               143.
 
23. ODLUKA  o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama spaljivanja i loženje vatre na otvorenom na području Grada Karlovca                  144.
 
 
MANDATNO IMUNITETNA KOMISIJA
 
24. IZVJEŠĆE o mirovanju i početku mandata vijećnika Gradskog vijeća           145.
 
OSTALO
 
25. ISPRAVAK Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice nacionalne manjine u Gradu Karlovcu u 2024. godini.             146.