Najčešća pitanja

Koji je OIB Grada Karlovca?
OIB Grada Karlovca je 25654647153.
Koji je žiro račun Grada Karlovca za redovno poslovanje?
Broj žiro računa za redovno poslovanje je HR78 2400 0081 8179 00000. Prilikom uplate obavezan je unos modela i poziva na broj koji se nalazi na uplatnici grada Karlovca.
Koji je žiro račun za prikupljanje prihoda od prodanih stanova?
Broj žiro računa je HR54 2400 0081 5102 63768. Poslove prikupljanja prihoda, prisilne naplate, fakturiranja i rasporeda tih sredstava vrši Inkasator d.o.o. za grad Karlovac.
Gdje mogu saznati kolika su mi dugovanja prema Gradu Karlovcu?
Za više informacija o stanju dugova javiti se u Inkasator na tel. 694-763, a za informacije koje se tiču Upravnog odjela za proračun i financije Grada Karlovca na tel. 628-125, fax 628-185, mail: financije@karlovac.hr
Kada i u kojim okolnostima Grad provodi ovrhe zbog neplaćanja?
Ukoliko poslovni subjekti ne podmiruju svoje obveze uredno i zaostaju s plaćanjem nekoliko mjeseci, te ako Grad ne može svoje potraživanje naplatiti u mirnom postupku dogovorom s poreznim obveznikom, tada se pristupa postupku prisilne naplate na novčanim sredstvima dužnika. Prijedlog za ovrhu dostavlja se najprije poreznom obvezniku, te mu se daje mogućnost podmirenja obveza u narednih osam dana, a nakon proteka tog roka prijedlog za ovrhu se dostavlja u nadležnu jedinicu FINA-e na provedbu. Ovrhe se provode tijekom cijele godine, te se time postiže pravedan i jedinstven pristup prema svim poreznim obveznicima. Ukoliko se potraživanje ne naplati niti putem ovrhe, primjenjuju se i druge mjere osiguranja potraživanja od nastupa zastare.
Koliki je Proračun Grada Karlovca?
Sve detalje o proračunu Grada Karlovca ove i proteklih godina pogledajte na linku https://www.karlovac.hr/proracun-javna-nabava/proracun/proracun-2020/21744
Gdje mogu vidjeti oglase o javnoj nabavi?
Sve o javnoj nabavi Grada Karlovca pogledajte na https://www.karlovac.hr/proracun-javna-nabava/javna-nabava-65/65
Kolika je cijena komunalnog doprinosa u kunama po pojedinoj zoni?
Visina komunalnog doprinosa utvrđena po zonama iznosi za:
I zona 76,00 kn
II zona 61,00 kn
III zona 47,00 kn
IV zona 32,00 kn
Načini i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa?             
Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na temelju rješenja koje donosi Upravni odjel za komunalno gospodarstvo u roku 15 dana od dana izvršnosti istog. Iznimno, na osnovu pisanog zahtjeva obveznika odobrava se najviše 12 mjesečnih obroka. Kod obročnog plaćanja iznos pojedinog mjesečnog obroka ne može biti manji od 1.000,00 kuna. Pri obročnom plaćanju obveznik mora priložiti zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika.
Može li se odobriti oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa?
U pojedinačnim slučajevima, na pisani zahtjev obveznika komunalnog doprinosa, Gradonačelnik Grada Karlovca i Gradsko vijeće mogu odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa.
a) obveznici koji grade građevine namijenjene proizvodnji ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u svim zonama u visini 100% obračunatog iznosa komunalnog doprinosa, a u postupku ozakonjenja 90%
b) obveznici koji grade ili ozakonjuju stambene zgrade ili kuće ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u svim zonama u visini 10% obračunatog iznosa komunalnog doprinosa.
c) investitori koji grade ili ozakonjuju objekte za poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u svim zonama u visini 90% obračunatog iznosa komunalnog dopri-nosa.
d) obveznik koji gradi ili ozakonjuje građevinu ili stambenu zgradu
- energetskog razreda A+, oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 60% obračunatog iznosa komunalnog doprinosa
- energetskog razreda A, oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 50% obračunatog iznosa komunalnog doprinosa za sve zone plaćanja
Što je potrebno za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa?

  • Pisani Zahtjev (u roku od 6 mjeseci od izvršnosti  građevinske dozvole ili Rješenja o izvedenom stanju, odnosno po pravomoćnosti uporabne dozvole za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji).
  • Potvrda Porezne uprave da nema dugovanja (porez na dohodak i prirez, lokalni porezi)
  • Potvrda upravnog tijela Grada Karlovca nadležno za poslove financija da nema nepodmirenih obveza prema Gradu i trgovačkim društvima kojima je Grad vlasnik

Tko nema pravo na oslobađanje od komunalnog doprinosa?
1. dobivanjem potpore male vrijednosti de minimis potpore, iznos koji investitor može ostvariti oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa ne smije biti veći od iznosa 200.000,00 EUR-a koje je obveznik primio u godini u kojoj je podnio zahtjev za oslobađanje i u prethodne dvije fiskalne godine uključujući i potpore dobivene temeljem (Odluke objavljene u Glasniku Grada Karlovca broj 9/2019).
2. ne može ostvariti pravna ili fizička osoba ukoliko
a) ima nepodmirene obveze prema Gradu i trgovačkim društvima kojima je Grad vlasnik, te obveze prema Gradu za koje evidenciju vodi Porezna uprava (porez na dohodak i prirez, lokalni porezi).
b) osoba čiji osnivač je u prethodnih 5 godina u povezanim društvima imao ili ima još uvijek nepodmirene obveze prema Gradu koje su zbog stečaja ili likvidacije povezanih društava morale biti otpisane.
Koje obveze porezni obveznici plaćaju Gradu Karlovcu?

Porezni obveznici Gradu Karlovcu plaćaju po osnovi tzv. javnih davanja
  • komunalnu naknadu svakog mjeseca za sve poslovne subjekte i sva kućanstva (putem Inkasatora)
  • komunalni doprinos nakon donošenja građevinskih dozvola
  • spomeničku rentu koju plaćaju samo poslovni subjekti u zoni zaštićene kulturno povijesne cjeline
  • porez na promet nekretnina prilikom kupnje nekretnina (zemljišta, stanova, poslovnih objekata)
  • poslovni subjekti koji se bave ugostiteljskom djelatnošću plaćaju i tzv. porez na potrošnju po stopi od 3%
  • poslodavci prilikom isplate plaća zaposlenicima plaćaju porez na dohodak i prirez: porez pripada Gradu u visini od 60%, za vatrogastvo se odvaja 1% poreza, za osnovno školstvo 1,9% poreza, a prirez u cijelosti pripada Gradu.
  • porez na dohodak se još raspoređuje i županijama, te u tzv. fond fiskalnoj izravnanja za pomoć gradovima i općinama s ispodprosječnim fiskalnim kapacitetom

Mogu li utjecati na proračun?
Da. Redovito se u drugoj polovici raspisuje javni poziv svim zainteresiranim stranama da iznesu svoje primjedbe na prijedlog proračuna za iduću godinu.

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana