U provedbi


Naziv projekta: Siguran KORAK ka dostojanstvenom stanovanju
Program / Fond: OP Konkurentnost i kohezija
Poziv: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza
Nositelj: Ženska grupa Korak Karlovac
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 28.09.2018.-28.05.2023.
Vrijednost projekta: 12.578.646,65 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi: Opći cilj projekta je uspostaviti funkcionalnu socijalnu infrastrukturu za pružanje izvan institucijskih usluga organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške za žrtve nasilja u obitelji. Područje provedbe projektnog prijedloga je grad Karlovac. U okviru projekta provesti će se sljedeće aktivnosti: kupovina nekretnine,  rekonstrukcija i opremanje nekretnine, edukacija na temu ravnopravnosti spolova, organizacija okruglih stola na temu ravnopravnosti spolova, ugradnja dizala za osoba s invaliditetom i nabava hibridnog vozila.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta: Fortitude - Historical Fortress intensifying cross–border development
Program: INTERREG IPA Cross border cooperation HR-BA-ME 2014-2020 (2nd Call for Proposals)
Vodeći partner: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik
Projektni partneri: Grad Banja Luka, Općina Herceg Novi, Grad Karlovac, Općina Bar
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 1. 3. 2020. – 31.8 2022.
Vrijednost projekta (svi partneri): 12.138.290,4 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85%
Cilj: obogatiti turističku ponudu i poboljšati turističku atraktivnost utvrđenih lokaliteta u programskom području stvaranjem i promicanjem nove turističke ponude i proizvoda kroz jednu zajedničku manifestaciju, pod nazivom Noć Tvrđava, koja će se održavati jednom godišnje na svim partnerskim lokacijama, uređenje/poboljšanje/opremanje centara za posjetitelje, razvoj turističkih ruta koje promoviraju povijesnu baštinu, radionice na temu upravljanja kulturnom baštinom temeljene na prijenosu znanja i najboljih praksi za dionike u kulture i turizmu na programskom području, osposobljavanje zaposlenika centara za posjetitelje (tečajevi stranih jezika; tečaj za turističkog vodiča).
Kroz ovaj projekt Grad Karlovac će dobiti niz novih sadržaja na Starom gradu Dubovcu što uključuje nova tehnološka rješenja namijenjena posjetiteljima, opremu za održavanje manifestacija namijenjenih posjetiteljima Dubovca te osmišljene nove turističke sadržaje utemeljene na povijesnoj baštini. Uređenje i opremanje uz nove sadržaje će doprinijeti poboljšanju doživljaja dnevnih posjetitelja, a unutrašnji prostori istodobno će zadržati svoju multifunkcionalnost.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 1.650.000,00 HRK


Naziv projekta: Nikola Tesla poduzetnički centar (27,3 mil kn: KŽ) – Pametno parkiralište (3,9 mil kn: GK)
Program / Fond: Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. / Europski fond za regionalni razvoj - ITU
Poziv: ITU - Nikola Tesla Poduzetnički centar (NTPC)
Nositelj: Karlovačka županija
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 1.3.2021.-31.12.2023.
Vrijednost : 8.748.810,16 HRK; od toga Grad 5.449.832,66 kn; bespovratno 3.298.977,50 kn.
Udio bespovratnih sredstava: 85% HRK
Ciljevi i aktivnosti: Cilj projekta je stvaranje pozitivne poduzetničke klime , povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, razvoj poduzetničke infrastrukture i pratećih usluga. Svrha budućeg Nikola Tesla poduzetničkog centra je poticanje poduzetnika na kreativan i inovativan pristup definiranju i rješavanju problema modernog društva korištenjem najsuvremenijih spoznaja i tehnologija za proizvodnju energije u cilju održivog razvoja i očuvanja okoliša. Novi edukacijsko – turistički kompleks će biti pokretač kreativnih ideja, mjesto susreta i nova turistička atrakcija. Centar će, kako buduća poduzetnička potporna institucija, pružati edukacije i stručnu pomoć poduzetnicima, provoditi mjere za razvoj i poticanje poduzetništva te upravljati županijskom poduzetničkom zonom.
Koristi za Grad: Stvaranje pozitivne poduzetničke klime, povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, razvoj poduzetničke infrastrukture i pratećih usluga. U okviru dijela projekta pametnog parkirališta izgradit će se i infrastrukturno opremiti parkiralište za potrebe Nikola Tesla poduzetničkog centra. Također će biti napravljena i šetnice te skulpturalno parkovno uređenje s Teslinim zavojnicama i plazmenim kuglama, fotonaponske ćelije, pametne klupe, wi-fi hotspot i interaktivni videozid, te multimedijalni paneli, info stup te podna LED rasvjeta koja će vozila upućivati do predviđenog parkirališnog mjesta i olakšavati snalaženje na parkiralištu.

Naziv projekta: Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison
Program / Fond: Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. / Europski fond za regionalni razvoj
Poziv: ITU - Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 6.4.2021. – 6.4.2023.
Vrijednost : 25.823.352,76 HRK
Udio bespovratnih sredstava:     85% HRK
Ciljevi i aktivnosti: Projektom se namjerava aktivirati zapušteno gradsko područje te tako unaprijediti društveni i kulturni život grada, kao i obogatiti turističku ponudu Karlovca integriranim inovativnim sadržajima temeljenim na kombinaciji kulturne baštine i modernih tehnologija. Specifični cilj projekta je uređenje zapuštenog i devastiranog brownfield prostora nekadašnjeg kina Edison u središtu Karlovca čime se stvaraju nužni preduvjeti za kreaciju novih sadržaja i funkcija tog prostora čime se doprinosi općim gospodarsko socijalnim ciljevima:
a) aktivaciji vrijednog gradskog prostora,
b) očuvanju i afirmaciji graditeljske baštine te kvaliteti urbanog prostora i urbanoj vizuri Zvijezde,
c) obogaćivanju društvenog i kulturnog života grada,
d) povećanoj atraktivnosti Karlovca kao turističke destinacije i smanjenju sezonalnosti hrvatskog turizma jačanjem selektivnih oblika turizma (kulturni turizam), povećanju turističkog prometa i
e) kreiranju koristi za lokalnu zajednicu koja proizlazi iz otvaranja novih radnih mjesta, povećanju udjela i angažmana građana koji sudjeluju u kulturnom životu Grada, a što će posljedično dati poticaj kulturnoj produkciji, poduzetništvu i novom zapošljavanju.
Osim navedenog, rezultati se očituju i kroz povećanje potrošnja turista i koristi od novih radnih mjesta. Obzirom na lokaciju projekta u historijski, kulturno i sociološki vrijednom prostoru kojem je dan razvojni prioritet kroz strateške dokumente, od ove investicije očekuju se šire socio - ekonomske koristi, poput podizanja kvalitete urbanog života, atraktivnosti gradskog ambijenta te kulturnog i urbanističkog identiteta grada u korist građana i posjetitelja urbanog područja Karlovac. Ekonomski efekti ovakvih javnih investicija se pojavljuju u obliku povećanja vrijednosti nekretnina (a time i stimuliranja privatnih investicija) te privlačenja posjetitelja/turista s posljedičnim efektima na lokalno gospodarstvo.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 3.873.502,91HRK
 

Naziv projekta: Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu
Program / Fond: Program / Fond: Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. / Europski fond za regionalni razvoj
Poziv: ITU - Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 2.11.2021. - 2.5.2023.
Vrijednost : 7.785.901,23 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85% HRK
Ciljevi i aktivnosti: Projektom se planira unaprijediti turističku ponudu grada Karlovcu revitalizacijom nekadašnjeg kina Edison, objekta pod pojedinačnom zaštitom Ministarstva kulture i medija uz pokretanje integriranih inovativnih turističkih sadržaja temeljenih na kombinaciji kulturne baštine i modernih tehnologija. Središnji objekt investicije je nekadašnje kino Edison smješteno u najužem središtu Karlovca, neposredno uz obode zaštićene povijesne cjeline - Zvijezde. Građeno je u periodu od 1918. do 1920. godine i jedno je od prvih namjenskih izgrađenih kina na području Hrvatske. Objekt je izgubio svoju primarnu funkciju 1999. godine i od tada sustavno propada. Grad Karlovac je 2016. godine kupio zgradu kina Edison i pokrenuo aktivnosti revitalizacije. Objekt će se urediti (građevinski radovi) kroz ulaganja u brownfield područja, u okviru provedbe Strategije razvoja većeg urbanog područja Karlovac 2019. – 2027., dok će kroz predmetni Poziv revitalizacija biti završena i stavljena u funkciju razvoja turističke ponude. Revitalizirani objekt bivšeg kina Edison će realizacijom projekta postati središtem festivalskih sadržaja, obrazovnog i konferencijskog turizma te faktor integracije različitih turističkih programa i proizvoda kojima su poveznice kulturna baština, audio – vizualne i scenske umjetnosti te primjena modernih tehnologija. Svrha projekta proizlazi iz temeljnog izazova s kojim se suočava Karlovac u razvoju turističke ponude. Iako grad bilježi stalan rast posjeta i broja noćenja, zbog idealnog prometnog položaja uvjetovanog blizinom važnih prometnih pravaca te grada Zagreba, turistički potencijali grada nisu dovoljno razvijeni, u prvom redu jer ne postoji dovoljno atraktivna i koherentna turistička ponuda. Istovremeno Karlovac ima značajne potencijale koji počivaju na bogatoj kulturnoj baštini. Realizacijom projekta ostvarit će se pozitivni učinci na broj zaposlenih osoba u turizmu, broj posjetitelja, produljenje turističke sezone te broj novoosnovanih malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma i srodnih industrija.
Ključne projektne aktivnosti obuhvaćene projektom su: a) opremanje zgrade Kina Edison s uređenjem veće i manje kino dvorane, ugostiteljskog prostora, suvenirnice, multifunkcionalnog prostora u potkrovlju (izložbeni prostor, radionice), edukacijskog audio vizualnog studija te pratećih prostora (sanitarije, svlačionice, spremišni prostor) uz proširenje prostora velike dvorane namijenjenog pozornici, b) Razvoj programskih sadržaja za provedbu kulturnih i turističkih programa u okviru kojeg će se osmisliti sadržaji za virtualnu stvarnost, dokumentarni filmovi i uspostaviti sustav online prodaje karata te c) Razvoj institucionalnih kapaciteta za provedbu integriranih turističkih programa u okviru čega će se zaposliti osobe koje će biti uključene u produkciju sadržaja, marketing, razvoj kulturno-turističkih programa i pomoćne, tehničke poslove, te edukacije u područjima ključnim za razvoj kulturno turističke ponude.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 1.167.885,19 HRK
  

Naziv projekta: Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo       
Program / Fond: Europski fond za regionalni razvoj provedba          
Poziv:    Poziv za iskaz interesa Gradu Karlovcu - Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nositelj: Grad Karlovac                
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 01.07.2020.- 31.12.2023.
Vrijednost : 4.117.150,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85 %
Ciljevi: Projekt Tehnička pomoć za Grad Karlovac namijenjen je jačanju administrativnih kapaciteta u Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja u sustavu jedinice lokalne samouprave (Gradu Karlovcu) na području upravljanja i kontrole korištenja Europskih fondova (mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja) i osiguranju učinkovite provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Osigurana sredstva namijenjena su za financiranje troškova plaća za službenike, njihovo kontinuirano stručno usavršavanje, poboljšanje radnih uvjeta, angažiranje vanjskih stručnjaka te aktivnosti promidžbe, informiranja i vidljivosti.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 617.572,50 HRK

Kontakt osoba za više informacija:
Martina Stojkić, tel : 047/628 290, e-mail: martina.stojkic@karlovac.hr

 
Za više informacija o ITU mehanizmu:
https://razvoj.gov.hr/regionalni-razvoj-i-itu-mehanizam/4215
https://strukturnifondovi.hr/en/integrirana-teritorijalna-ulaganja/
 
Za više informacija o fondovima Europske Unije:
www.strukturnifondovi.hr

  Naziv projekta: ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV
Projekt „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV“ završio je s provedbom 29. kolovoza 2022. godine. Projekt je započeo u kolovozu 2021. godine te je u godinu dana provedbe 75 učenika s teškoćama u razvoju ostvarilo podršku 49 pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti učenika s teškoćama i njihove integracije u odgojno – obrazovnim ustanovama kojima je Grad Karlovac osnivač.
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.06 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: od 27. 8. 2021. do 29.8.2022
Vrijednost : 2.129.184,60  HRK
Udio bespovratnih sredstava: . 1.809.806,91 HRK
Ciljevi: Opći cilj Poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskih i srednjoškolskih odgojno – obrazovnim ustanovama. Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 15% (319.377,69 kn) HRK

 
Naziv projekta: Čitanje je važno, uključuje nas snažno 
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv:    Čitanjem do uključivog društva
Nositelj: Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić  
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 16.9.2021. – 16.1.2024.
Vrijednost : 3.528.118,32 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Projektom je planirano povećanje socijalne uključenosti ciljanih skupina za 30 djece i mladih do 25 godina, 20 osoba s invaliditetom i 10 osoba  starijih od 54 godine. Realizacija projekta je osigurana nabavom novog bibliobusa s pripadajućom opremom i knjižnim fondom kao i provedbom aktivnosti vezanih za pripremu i provedbu književnih susreta, radionica čitanja i pisanja za ciljane skupine s ciljem povećanja kulture čitanjai čitalačkih kompetencija za depriviranim područjima Karlovačke županije.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK
 
Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu II
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja                                                  
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: nositelj
Vrijeme provedbe: siječanj 2022. - rujan 2023.
Vrijednost projekta: 5.978.178,79HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Opći cilj projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Specifični cilj je unaprjeđenje usluga koje pruža vrtić kroz produljenje radnog vremena vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže između poslovnih obveza i obiteljskog života zaposlenih roditelja s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na način da se rad dječjih vrtića organizira tako da je usklađen i prilagođen potrebama zaposlenih roditelja kroz uslugu produljenog radnog vremena dječjeg vrtića sukladno važećim pravilnicima i propisima.
 
OCD ONLINE HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju
 Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice                                                 
Nositelj: udruga Carpe Diem
Status grada: partner
Vrijeme provedbe: 22.11.2021.- 22.11.2022.
Vrijednost projekta: 433.832,99 kn
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Cilj: Ojačati kapacitete OCD-a  uključenih u projekt za pružanje učinkovitog odgovora na potrebu lokalne zajednice tijekom kriznih situacija.

Naziv projekta: Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga – DiditalKA/EObrasci
Program/Fond: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Poziv: Poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga
Korisnik: Grad Karlovac
Vrijednost projekta: 247.500,00 HRK/ 32.849,00 EUR
Udio bespovratnih sredstava: 40% - 99.000,00 HRK/ 13.139,60 EUR
Vrijeme provedbe: 12.05.2022. - 02.05.2024.
Vlastito sufinanciranje: 148.500,00 HRK / 19.709,40 EUR
Ciljevi projekta: Planiranim projektnim aktivnostima planira se nabava, tj. razvoj i implementacija digitalnog programskog sustava koji će se koristiti za e-komunikaciju s građanima i ostalim korisnicima javnih usluga koje pruža grad Karlovac. Projektom se planira daljnji razvoj postojećih digitalnih usluga (e-obrazaca) koje građani svakodnevno koriste za sada putem pisanih obrazaca. Uz razvoj i pretvorbu postojećih obrazaca iz papirnatog  oblika u digitalnu formu razviti će se i instalirati digitalni certifikati kao i digitalni pečat.
Projekt je sufinanciran sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

                                                                                                           
Naziv projekta: Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu - PREP4KaGT-1
Program / Fond: EEA (Norveški fond)
Poziv: Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije
Nositelj: GeotermiKA d.o.o.   
Partneri: Grad Karlovac, ISOR Island    
Vrijeme provedbe: 24.5.2022.-24.2.2024.
Vrijednost projekta: 5.686.548,60 HRK / 754.734,70 EUR
Udio bespovratnih sredstava: 66,81 %,  3.799.410,64 HRK/ 504.268,45 EUR
Ciljevi: Uređenje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine KAGT-1, što će približiti grad Karlovac povećanoj proizvodnji energije iz geotermalne energije i instalirati kapacitete za korištenje energije iz geotermalne energije.
Vlastito sufinanciranje : 1.887.137,96 HRK / 250.466,25 EUR
„Projekt  Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1 financira Island, Lihtenštajn i Norveška putem bespovratnih sredstava EPG-a i Norveških bespovratnih sredstava za razdoblje 2014.do 2021. godina.“
Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu”
 
  
Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca                                                                                                                     
Program / Fond: Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu
Poziv: Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21)
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 24 mjeseca
Vrijednost projekta: 2.000.000,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 417.973,00 kn
Ciljevi: Za zgradu koja je dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline radit će se integralna energetska obnova.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 1.582.027,00 HRK


Naziv projekta: Solarizacija ustanova Grada Karlovca (SolariKA)
Program / Fond: EEA ( Norveški fond) Program 'Energija i klimatske promjene'
Poziv: Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije
Nositelj:  Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 24.5.2022.-24.11.2023.
Vrijednost projekta: 3.358.033,95 HRK/ 447.437,86 EUR
Udio bespovratnih sredstava: 85 % - 2.851.666,35 HRK/ 380.322,18 EUR
Ciljevi: Projekt Solarizacija ustanova Grada Karlovca (skraćeno: SolariKA) ima za cilj povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama kojima je osnivač Grad Karlovac. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije ostvarit će se kroz implementaciju 14 pilot projekata gdje će se u svrhu samoopskrbe izgraditi sunčane elektrane ukupne snage 0,45 MW. Realizacijom pilot projekata ostvarit će se povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 456,35 MWh uz smanjenje emisije CO2 od 72,38 t/god. Ukupna vrijednost projekta je 447.437,86 Eura. Ciljne skupine projekta SolariKA su vlasnici i korisnici nekretnina na kojima se provode infrastrukturne aktivnosti, Grad Karlovac kao institucija te opće građanstvo. Grad Karlovac djeluje kao Prijavitelj projekta dok partnera na projektu predstavlja ustanova iz države donatora (Norveška), Međunarodna zaklada Energy Farm (engl: Energy Farm International Foundation, EFIF). Previđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 505.683,09 HRK / 67.115,68 EUR
„Projekt  Solarizacija ustanova Grada Karlovca financira Island, Lihtenštajn i Norveška putem bespovratnih sredstava EGP-a i Norveških bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. do 2021. godina.“
Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu”
 


NATJEČAJ Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa: 

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade „Kamod“, Ulica Josipa Kraša 2, Karlovac
Sufinanciranje: 16.461.500,00 (100% )Dokumentacija/radovi čija izrada je prijavljena na natječaj:
 • Detaljan pregled, utvrđivanje štete i propisivanje hitnih mjera
 • Izrada tehničkog rješenja za provedbu hitnih mjera zaštite konstrukcije nakon potresa
 • Provedba istraživanja i izrada elaborata nužnih za izradu projektne dokumentacije
 • Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
 • Konzervatorsko-restauratorska istraživanja/elaborat
 • 3D snimanje/dokumentiranje stanja i izrada snimke postojećeg stanja
 • Izrada idejnog projekta obnove građevine, opisa i grafičkog prikaza zahvata u prostoru i/ili elaborat sukladno posebno zakonu za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela
 • Izrada projekta obnove konstrukcije zgrade (popravka konstrukcije, ojačanja konstrukcije ili projekta cjelovite obnove konstrukcije) te svih radova na osiguranju zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra vezanih na radove sanacije konstrukcije sukladno Pravilniku, odnosno, izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade oštećene u potresu
 • Izvješće o provedenoj kontroli (reviziji) projekta obnove konstrukcije
 • Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu građevine
 • Radovi hitnih mjera zaštite građevine
 • Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije
 • Stručni nadzor hitnih radova
 • Stručni nadzor radova obnove konstrukcije
Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade gradske uprave, ulica kralja Tomislava 2/Trg bana Josipa Jelačića, Karlovac
Sufinanciranje: 5.433.750,00 (100% )Dokumentacija/radovi čija izrada je prijavljena na natječaj:
 • Detaljan pregled, utvrđivanje štete i propisivanje hitnih mjera
 • Provedba istraživanja i izrada elaborata nužnih za izradu projektne dokumentacije
 • Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
 • Geomehanička istraživanja/elaborat
 • 3D snimanje/dokumentiranje stanja i izrada snimke postojećeg stanja
 • Ostala istraživanja (sondažne jame, ispitivanje posmične čvrstoće zidova i tlačne čvrstoće opeke i morta, vađenje sondi iz zidova)
 • Izrada idejnog projekta obnove građevine, opisa i grafičkog prikaza zahvata u prostoru i/ili elaborat sukladno posebno zakonu za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela
 • Izrada projekta obnove konstrukcije zgrade (popravka konstrukcije, ojačanja konstrukcije ili projekta cjelovite obnove konstrukcije) te svih radova na osiguranju zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra vezanih na radove sanacije konstrukcije sukladno Pravilniku, odnosno, izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade oštećene u potresu
 • Izvješće o provedenoj kontroli (reviziji) projekta obnove konstrukcije
 • Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije
 • Stručni nadzor radova obnove konstrukcije
Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zašite zgrade Gradskog muzeja na adresi Trg Josipa Jurja Strossmayera, Karlovac
Sufinanciranje: 10.896.146,25 (100% )
Dokumentacija/radovi čija izrada je prijavljena na natječaj:
 • Provedba istraživanja i izrada elaborata nužnih za izradu projektne dokumentacije                            
 • Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
 • Geomehanička istraživanja/elaborat
 • Konzervatorsko-restauratorska istraživanja/elaborat
 • Izrada projekta obnove konstrukcije zgrade (popravka konstrukcije, ojačanja konstrukcije ili projekta cjelovite obnove konstrukcije) te svih radova na osiguranju zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra vezanih na radove sanacije konstrukcije sukladno Pravilniku, odnosno, izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade oštećene u potresu
 • Izvješće o provedenoj kontroli (reviziji) projekta obnove konstrukcije
 • Izrada elaborata s detaljnom analizom stanja i oštećenja te prijedlogom potrebnih radova na pokretnoj baštini
 • Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije
 • Stručni nadzor
Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Hrvatskog doma, Ulica Frane Kurelca 4, Karlovac
Sufinanciranje: 33.118.750,00 (100% )
Dokumentacija/radovi čija izrada je prijavljena na natječaj:
 • Detaljan pregled, utvrđivanje štete i propisivanje hitnih mjera
 • Izrada tehničkog rješenja za provedbu hitnih mjera zaštite konstrukcije nakon potresa
 • Provedba istraživanja i izrada elaborata nužnih za izradu projektne dokumentacije
 • Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
 • Geomehanička istraživanja/elaborat
 • Konzervatorsko-restauratorska istraživanja/elaborat
 • 3D snimanje/dokumentiranje stanja i izrada snimke postojećeg stanja
 • Izrada idejnog projekta obnove građevine, opisa i grafičkog prikaza zahvata u prostoru i/ili elaborat sukladno posebno zakonu za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela
 • Izrada projekta obnove konstrukcije zgrade (popravka konstrukcije, ojačanja konstrukcije ili projekta cjelovite obnove konstrukcije) te svih radova na osiguranju zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra vezanih na radove sanacije konstrukcije sukladno Pravilniku, odnosno, izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade oštećene u potresu
 • Izvješće o provedenoj kontroli (reviziji) projekta obnove konstrukcije
 • Izrada elaborata s detaljnom analizom stanja i oštećenja te prijedlogom potrebnih radova na pokretnoj baštini
 • Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu građevine
 • Radovi hitnih mjera zaštite građevine
 • Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije                    
 • Stručni nadzor hitnih radova
 • Stručni nadzor radova obnove konstrukcije
Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zašite zgrade na adresi Gornja Gaza 3, Karlovac  (Rodna kuća književnika S. Mihalića)
Sufinanciranje: 2.387.500,00 (100% )
Dokumentacija/radovi čija izrada je prijavljena na natječaj:
 • Detaljan pregled, utvrđivanje štete i propisivanje hitnih mjera                 
 • Izrada tehničkog rješenja za provedbu hitnih mjera zaštite konstrukcije nakon potresa              
 • Provedba istraživanja i izrada elaborata nužnih za izradu projektne dokumentacije                            
 • Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
 • Konzervatorsko-restauratorska istraživanja/elaborat
 • 3D snimanje/dokumentiranje stanja i izrada snimke postojećeg stanja
 • Izrada idejnog projekta obnove građevine, opisa i grafičkog prikaza zahvata u prostoru i/ili elaborat sukladno posebno zakonu za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela
 • Izrada projekta obnove konstrukcije zgrade (popravka konstrukcije, ojačanja konstrukcije ili projekta cjelovite obnove konstrukcije) te svih radova na osiguranju zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra vezanih na radove sanacije konstrukcije sukladno Pravilniku, odnosno, izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade oštećene u potresu
 • Izvješće o provedenoj kontroli (reviziji) projekta obnove konstrukcije
 • Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu građevine
 • Radovi hitnih mjera zaštite građevine
 • Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije
 • Stručni nadzor hitnih radova
 • Stručni nadzor radova obnove konstrukcije
Naziv projekta: Boravak u frendofonu – jačanje kapaciteta udruge za pružanje usluge dnevnog boravka djece s poteškoćama u razvoju   
 • Program / Fond: Europski socijalni fond
 • Poziv:    Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
 • Nositelj: Udruga za inkluziju i promicanje kvalitete življenja djece i mladih s teškoćama Frendofon                  
 • Status grada: Partner
 • Vrijeme provedbe: 18 mjeseci
 • Vrijednost : 476.067,5 HRK
 • Udio bespovratnih sredstava: 100 %
 • Ciljevi: Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta udruge Frendofon za provedbu aktivnosti inkluzije djece s teškoćama u razvoju u Karlovcu. Osim stjecanja potrebnih edukacija, znanja i vještina za predstavnike udruge, projektom će se pokrenuti usluga boravka za djecu s teškoćama čime se direktno doprinosi jednakim mogućnostima za djecu s teškoćama u razvoju.
 • Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta:   ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi V         
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju uosnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V"
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: rujan 2022. – kolovoz 2023.
Vrijednost : 2.582.202,60 HRK
Udio bespovratnih sredstava:    2.000.000,00 HRK
Ciljevi: Projektom će se pružati potpora obrazovanju za 87 učenika s teškoćama u skladu s njihovim individualnim potrebama. Uz podršku pomoćnika u
nastavi osigurat će se uvjeti za postizanje boljih obrazovnih uspjeha, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Projekt će
doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama te unaprijediti suradničko poučavanje u svih 11 karlovačkih
školskih ustanova.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 582.202,60 HRK

Naziv projekta:   Pomažem drugima - pomažem sebi III"
Program / Fond:     Europski socijalni fond   
Poziv: Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III; UP.02.1.1.16
Otvoreni trajni poziv
Nositelj: Hrvatski Crveni Križ Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 8 mjeseci, dok će žene biti zaposlene najduže na razdoblje 5 mjeseci
Vrijednost : ukupan iznos 1.483.200,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi:  Cilj projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane 950 djece iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama  u cilju unaprjeđenja kvalitete života, školskog uspjeha te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.
Projektom "Pomažem drugima - pomažem sebi III" zaposliti će se 30 žena pripadnica teže zapošljivih/ranjivih skupina s područja grada Karlovca, općina Draganić, Lasinja i Vojnić. Na taj način unaprijediti će se njihov radni potencijal i ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, a istodobno će se povećati razina kvalitete života za najmanje 180 krajnjih korisnika.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 75.000,00 HRK

 
 Naziv projekta:   Školski obrok za svako dijete 2022./2023.       
Program / Fond: FEAD
Poziv: Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2022./2023.)“
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 05.9. 2021.-21.6. 2022.
Vrijednost : 982.138,50 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Cilj projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane djece iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama  u cilju unaprjeđenja kvalitete života, školskog uspjeha te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta:   Izvanredna nadoknada financijskih sredstava za prekovremeni rad nastalih nakon potresa 28.12.2020.godine
Program / Fond: Fond solidarnosti Europske unije           
Vrijednost projekta: 100.441,72 HRK
Nositelj: Grad Karlovac
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Aktivnosti: Potraživanje sredstava troškova zaposlenika Grada Karlovca koji su bili angažirani od strane Stožera civilne zaštite Grada Karlovca na poslovima preliminarne (brze) procjene oštećenja građevina u potresu, izvan redovnog radnog vremena
 
 
EU projekti 2022. na razini RH u kojima sudjeluje Grad Karlovac i gradske tvrtke – u provedbi (4)
 
Naziv projekta: Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu
Program / Fond: Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. / Europski strukturni i investicijski fondovi u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Poziv: ITU - Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu
Nositelj: Gradska toplana d.o.o. Karlovac
Vrijeme provedbe: 30.04.2021. do 30.12.2023.
Vrijednost : 133.872.862,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 103.585.047,02 HRK (77,38%)
Vlastiti udio Gradske toplane d.o.o. : 30.287.814,98 HRK
Ciljevi: Temeljne ciljeve projekta moguće je sažeti na sljedeće:
- Stvoriti tehničke preduvjete za nastavak isporuke toplinske energije na pouzdan i siguran način,
- Povećati energetsku učinkovitost centralnog toplinskog sustava,
- Koristiti se obnovljivim izvorima energije u proizvodnji toplinske energije
Koristi za Grad:
Aktivnosti: Zamjena vrelovodnih cijevi i ventilskih okana, Revitalizacija opreme na predajnom dijelu toplinskih podstanica i ugradnja upravljačkog sustava za vođenje i nadzor distribucijske mreže-SCADA, Zamjena pumpnih agregata s ugradnjom frekventnih regulatora i revitalizacija sustava kemijske pripreme vode, Nadzor i kontrola gradnje, Upravljanje projektom, Promidžba i vidljivost.
Aktivnosti u brojkama: Aktivnosti: Zamjena 15,7 km trase vrelovoda (31,4 km) cijevi), revitalizacija opreme vrelovodnog dijela toplinskih podstanica, modernizacija crpki pogona, distribucije i sustava za kemijsku pripremu vode, ugradnja centralnog upravljačkog sustava za vođenje i nadzor mreže.
Koristi: Realizacijom projekta doprinijet će se daljnjem unaprjeđenju hrvatskog energetskog sustava, što će rezultirati smanjenjem emisije stakleničkih plinova, smanjenjem potrošnje energije i povezanih troškova, povećanjem sigurnosti opskrbe te će se stvoriti temeljni preduvjeti za daljnji razvoj tehnologije u vezi s obnovljivim izvorima energije. Omogućit će se provedba projekta iskorištenja geotermalnog potencijala na području grada Karlovca te možebitnih drugih energetskih projekata u vezi s obnovljivim izvorima energije. Realizacijom tih povezanih, ali i strateških važnih, energetskih projekata doprinijet će se povećanju gospodarske aktivnosti, novim ulaganjima, povećanju zaposlenosti i usvajanju novih tehnologija.

Naziv projekta: Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa („Karlovac II“)
Program / Fond: Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020./Europski fond za regionalni razvoj             
Poziv: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa
Nositelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: travanj 2020. – rujan 2023.
Vrijednost : 413.433.725,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 227.484.627,06 HRK
Ciljevi: Cilj projekta je  poboljšanje sustava vodoopskrbe kroz rekonstrukciju 28.100 metara te izgradnju 5.720 metara vodoopskrbnih cjevovoda te prespajanje 1.390 kućnih priključaka.
Aktivnosti: Projekt obuhvaća i  gradnju 65 km i rekonstrukciju 5 km kanalizacije, rekonstrukciju 56 km vodovodne mreže te izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac
Koristi za Grad: Postići će se stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,6% što odgovara planiranom broju od novih 11.655 stanovnika spojenih na novoizgrađeni sustav javne odvodnje. Dogradnja sustava vodoopskrbe neće rezultirati novim korisnicima u sustavu vodoopskrbe, već će se navedenim mjerama smanjiti gubici kroz rekonstrukciju kritičnih dionica te smanjenje tlaka na sustavu. U Karlovcu će projekt obuhvatiti područja Zvijezde, Gornjeg Mekušja, Turnaj, Sajevca, Male Švarče, Donje Švarče, Jamadola te Drežnika i Hrnetića.  Također, izvršiti će se nabava vozila za održavanje sustava odvodnje i nabava mjerne opreme za optimizaciju rada UPOV-a.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 103.260.000,00 HRK
  

Naziv projekta: Sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja
Program / Fond: Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ / Europski fond za regionalni razvoj
Nositelj: Hrvatske vode
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 2019.-2027.
Vrijednost :  1.683.372.750,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85 %
Ciljevi: Svesti rizike od poplavnih događaja na cijelom slivu Kupe na prihvatljivu razinu s aspekta zaštite ljudi, materijalnih dobara, gospodarstva i gospodarskih aktivnosti te zaštite okoliša i prirode.
Aktivnosti: Zaštita i/ili rekonstrukcija zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina
 

Naziv projekta: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka
Program / Fond: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020./Kohezijski fond
Nositelj: HŽ Infrastruktura d.o.o.            
Vrijeme provedbe: 2019.-2023.
Vrijednost: 3.454.512.263,16 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85 %
Ciljevi: Realizacijom Projekta povećat će se konkurentnost luke Rijeka putem poboljšanja njezine prometne povezanosti s tržištima srednje Europe. Isto tako, Projekt će doprinijeti unapređenju prigradskog prijevoza gradova Zagreba i Karlovca. Rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac u duljini od 44,02 km dionica će biti osposobljena za najveću dopuštenu brzinu 160 km/h, izuzev na području Mavračića, Jastrebarskog i Karlovca gdje će biti 120 odnosno 140 km/h zbog prostornih ograničenja. Sadašnja jednokolosiječna elektrificirana pruga 25 kV AC 50 Hz provedbom Projekta postat će dvokolosiječna.
Aktivnosti obuhvaćaju:
- rekonstrukciju triju kolodvora: Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko i Karlovac
- prenamjenu triju kolodvora u stajališta: Horvati, Zdenčina (stajalište/otpremništvo) i Draganići
- rekonstrukciju četiriju postojećih stajališta Mavračići, Desinec, Domagovići i Lazine
- produljenje korisne duljine kolosijeka u kolodvorima na 750 m
- ugradnju novog elektroničkog signalno–sigurnosnog uređaja ETCS razine 1 te novog prometno–upravljačkog infrastrukturnog podsustava s daljinskom kontrolom vanjskih elemenata, elektrifikaciju sustavom 25 kV/50 Hz, rekonstrukciju elekrovučne podstanice Mrzlo Polje i Zdenčina
- izgradnju triju novih podvožnjaka i četiriju novih nadvožnjaka s pripadajućim cestovnim prometnicama umjesto željezničko–cestovnih prijelaza
- izgradnju novih svodnih cesta zbog ukidanja postojećih željezničko–cestovnih prijelaza
- rekonstrukciju pojedinih postojećih željezničko–cestovnih prijelaza
- izgradnju zidova za zašitu od buke
- izgradnju zatvorenog sustava odvodnje
- rekonstrukciju svih postojećih mostova, vijadukata i drugih objekata na trasi dionice.