U provedbi

 
Naziv projekta: Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison
Program / Fond: Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. / Europski fond za regionalni razvoj
Poziv: ITU - Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 24 mjeseca
Vrijednost : 25.823.352,76 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85% HRK
Ciljevi i aktivnosti: Projektom se namjerava aktivirati zapušteno gradsko područje te tako unaprijediti društveni i kulturni život grada, kao i obogatiti turističku ponudu Karlovca integriranim inovativnim sadržajima temeljenim na kombinaciji kulturne baštine i modernih tehnologija. Specifični cilj projekta je uređenje zapuštenog i devastiranog brownfield prostora nekadašnjeg kina Edison u središtu Karlovca čime se stvaraju nužni preduvjeti za kreaciju novih sadržaja i funkcija tog prostora čime se doprinosi općim gospodarsko socijalnim ciljevima:
a) aktivaciji vrijednog gradskog prostora,
b) očuvanju i afirmaciji graditeljske baštine te kvaliteti urbanog prostora i urbanoj vizuri Zvijezde,
c) obogaćivanju društvenog i kulturnog života grada,
d) povećanoj atraktivnosti Karlovca kao turističke destinacije i smanjenju sezonalnosti hrvatskog turizma jačanjem selektivnih oblika turizma (kulturni turizam), povećanju turističkog prometa i
e) kreiranju koristi za lokalnu zajednicu koja proizlazi iz otvaranja novih radnih mjesta, povećanju udjela i angažmana građana koji sudjeluju u kulturnom životu Grada, a što će posljedično dati poticaj kulturnoj produkciji, poduzetništvu i novom zapošljavanju.
Osim navedenog, rezultati se očituju i kroz povećanje potrošnja turista i koristi od novih radnih mjesta. Obzirom na lokaciju projekta u historijski, kulturno i sociološki vrijednom prostoru kojem je dan razvojni prioritet kroz strateške dokumente, od ove investicije očekuju se šire socio - ekonomske koristi, poput podizanja kvalitete urbanog života, atraktivnosti gradskog ambijenta te kulturnog i urbanističkog identiteta grada u korist građana i posjetitelja urbanog područja Karlovac. Ekonomski efekti ovakvih javnih investicija se pojavljuju u obliku povećanja vrijednosti nekretnina (a time i stimuliranja privatnih investicija) te privlačenja posjetitelja/turista s posljedičnim efektima na lokalno gospodarstvo.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 3.873.502,91HRK


Naziv projekta: Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu
Program / Fond: Program / Fond: Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. / Europski fond za regionalni razvoj
Poziv: ITU - Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 18 mjeseci
Vrijednost: 7.785.901,23 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85% HRK
Ciljevi i aktivnosti: Projektom se planira unaprijediti turističku ponudu grada Karlovcu revitalizacijom nekadašnjeg kina Edison, objekta pod pojedinačnom zaštitom Ministarstva kulture i medija uz pokretanje integriranih inovativnih turističkih sadržaja temeljenih na kombinaciji kulturne baštine i modernih tehnologija. Središnji objekt investicije je nekadašnje kino Edison smješteno u najužem središtu Karlovca, neposredno uz obode zaštićene povijesne cjeline - Zvijezde. Građeno je u periodu od 1918. do 1920. godine i jedno je od prvih namjenskih izgrađenih kina na području Hrvatske. Objekt je izgubio svoju primarnu funkciju 1999. godine i od tada sustavno propada. Grad Karlovac je 2016. godine kupio zgradu kina Edison i pokrenuo aktivnosti revitalizacije. Objekt će se urediti (građevinski radovi) kroz ulaganja u brownfield područja, u okviru provedbe Strategije razvoja većeg urbanog područja Karlovac 2019. – 2027., dok će kroz predmetni Poziv revitalizacija biti završena i stavljena u funkciju razvoja turističke ponude. Revitalizirani objekt bivšeg kina Edison će realizacijom projekta postati središtem festivalskih sadržaja, obrazovnog i konferencijskog turizma te faktor integracije različitih turističkih programa i proizvoda kojima su poveznice kulturna baština, audio – vizualne i scenske umjetnosti te primjena modernih tehnologija. Svrha projekta proizlazi iz temeljnog izazova s kojim se suočava Karlovac u razvoju turističke ponude. Iako grad bilježi stalan rast posjeta i broja noćenja, zbog idealnog prometnog položaja uvjetovanog blizinom važnih prometnih pravaca te grada Zagreba, turistički potencijali grada nisu dovoljno razvijeni, u prvom redu jer ne postoji dovoljno atraktivna i koherentna turistička ponuda. Istovremeno Karlovac ima značajne potencijale koji počivaju na bogatoj kulturnoj baštini. Realizacijom projekta ostvarit će se pozitivni učinci na broj zaposlenih osoba u turizmu, broj posjetitelja, produljenje turističke sezone te broj novoosnovanih malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma i srodnih industrija.
Ključne projektne aktivnosti obuhvaćene projektom su: a) opremanje zgrade Kina Edison s uređenjem veće i manje kino dvorane, ugostiteljskog prostora, suvenirnice, multifunkcionalnog prostora u potkrovlju (izložbeni prostor, radionice), edukacijskog audio vizualnog studija te pratećih prostora (sanitarije, svlačionice, spremišni prostor) uz proširenje prostora velike dvorane namijenjenog pozornici, b) Razvoj programskih sadržaja za provedbu kulturnih i turističkih programa u okviru kojeg će se osmisliti sadržaji za virtualnu stvarnost, dokumentarni filmovi i uspostaviti sustav online prodaje karata te c) Razvoj institucionalnih kapaciteta za provedbu integriranih turističkih programa u okviru čega će se zaposliti osobe koje će biti uključene u produkciju sadržaja, marketing, razvoj kulturno-turističkih programa i pomoćne, tehničke poslove, te edukacije u područjima ključnim za razvoj kulturno turističke ponude.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 1.167.885,19 HRK
 
Naziv projekta: Nikola Tesla poduzetnički centar (27,3 mil kn: KŽ) – Pametno parkiralište (3,9 mil kn: GK)
Program / Fond: Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. / Europski fond za regionalni razvoj - ITU
Poziv: ITU - Nikola Tesla Poduzetnički centar (NTPC)
Nositelj: Karlovačka županija
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 24 mjeseca  (rok za provedbu i izvještavanje: prosinac 2023.) 1.3.2021.-31.12.2023.
Vrijednost: 3.881.150,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85% HRK
Ciljevi i aktivnosti: Cilj projekta je stvaranje pozitivne poduzetničke klime , povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, razvoj poduzetničke infrastrukture i pratećih usluga. Svrha budućeg Nikola Tesla poduzetničkog centra je poticanje poduzetnika na kreativan i inovativan pristup definiranju i rješavanju problema modernog društva korištenjem najsuvremenijih spoznaja i tehnologija za proizvodnju energije u cilju održivog razvoja i očuvanja okoliša. Novi edukacijsko – turistički kompleks će biti pokretač kreativnih ideja, mjesto susreta i nova turistička atrakcija. Centar će, kako buduća poduzetnička potporna institucija, pružati edukacije i stručnu pomoć poduzetnicima, provoditi mjere za razvoj i poticanje poduzetništva te upravljati županijskom poduzetničkom zonom.
Koristi za Grad: Stvaranje pozitivne poduzetničke klime, povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, razvoj poduzetničke infrastrukture i pratećih usluga. U okviru dijela projekta pametnog parkirališta izgradit će se i infrastrukturno opremiti parkiralište za potrebe Nikola Tesla poduzetničkog centra. Također će biti napravljena i šetnice te skulpturalno parkovno uređenje s Teslinim zavojnicama i plazmenim kuglama, fotonaponske ćelije, pametne klupe, wi-fi hotspot i interaktivni videozid, te multimedijalni paneli, info stup te podna LED rasvjeta koja će vozila upućivati do predviđenog parkirališnog mjesta i olakšavati snalaženje na parkiralištu.
 
Naziv projekta: Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu
Program / Fond: Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. / Europski strukturni i investicijski fondovi u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Poziv: ITU - Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu
Nositelj: Gradska toplana d.o.o. Karlovac
Vrijeme provedbe: 30.04.2021. do 30.12.2023.
Vrijednost: 133.872.862,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 103.585.047,02 HRK (77,38%)
Vlastiti udio Gradske toplane d.o.o.: 30.287.814,98 HRK
Ciljevi: Temeljne ciljeve projekta moguće je sažeti na sljedeće:
- Stvoriti tehničke preduvjete za nastavak isporuke toplinske energije na pouzdan i siguran način,
- Povećati energetsku učinkovitost centralnog toplinskog sustava,
- Koristiti se obnovljivim izvorima energije u proizvodnji toplinske energije
Koristi za Grad:
Aktivnosti: Zamjena vrelovodnih cijevi i ventilskih okana, Revitalizacija opreme na predajnom dijelu toplinskih podstanica i ugradnja upravljačkog sustava za vođenje i nadzor distribucijske mreže-SCADA, Zamjena pumpnih agregata s ugradnjom frekventnih regulatora i revitalizacija sustava kemijske pripreme vode, Nadzor i kontrola gradnje, Upravljanje projektom, Promidžba i vidljivost.
Aktivnosti u brojkama: Aktivnosti: Zamjena 15,7 km trase vrelovoda (31,4 km) cijevi), revitalizacija opreme vrelovodnog dijela toplinskih podstanica, modernizacija crpki pogona, distribucije i sustava za kemijsku pripremu vode, ugradnja centralnog upravljačkog sustava za vođenje i nadzor mreže.
Koristi: Realizacijom projekta doprinijet će se daljnjem unaprjeđenju hrvatskog energetskog sustava, što će rezultirati smanjenjem emisije stakleničkih plinova, smanjenjem potrošnje energije i povezanih troškova, povećanjem sigurnosti opskrbe te će se stvoriti temeljni preduvjeti za daljnji razvoj tehnologije u vezi s obnovljivim izvorima energije. Omogućit će se provedba projekta iskorištenja geotermalnog potencijala na području grada Karlovca te možebitnih drugih energetskih projekata u vezi s obnovljivim izvorima energije. Realizacijom tih povezanih, ali i strateških važnih, energetskih projekata doprinijet će se povećanju gospodarske aktivnosti, novim ulaganjima, povećanju zaposlenosti i usvajanju novih tehnologija.
 
Naziv projekta: Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa („Karlovac II“)
Program / Fond: Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020./Europski fond za regionalni razvoj             
Poziv: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa
Nositelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: travanj 2020. – rujan 2023.
Vrijednost : 413.433.725,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 227.484.627,06 HRK
Ciljevi: Cilj projekta je  poboljšanje sustava vodoopskrbe kroz rekonstrukciju 28.100 metara te izgradnju 5.720 metara vodoopskrbnih cjevovoda te prespajanje 1.390 kućnih priključaka.
Aktivnosti: Projekt obuhvaća igradnju 65 km i rekonstrukciju 5 km kanalizacije, rekonstrukciju 56 km vodovodne mreže te izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac
Koristi za Grad: Postići će se stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,6% što odgovara planiranom broju od novih 11.655 stanovnika spojenih na novoizgrađeni sustav javne odvodnje. Dogradnja sustava vodoopskrbe neće rezultirati novim korisnicima u sustavu vodoopskrbe, već će se navedenim mjerama smanjiti gubici kroz rekonstrukciju kritičnih dionica te smanjenje tlaka na sustavu. U Karlovcu će projekt obuhvatiti područja Zvijezde, Gornjeg Mekušja, Turnaj, Sajevca, Male Švarče, Donje Švarče, Jamadola te Drežnika i Hrnetića.  Također, izvršiti će se nabava vozila za održavanje sustava odvodnje i nabava mjerne opreme za optimizaciju rada UPOV-a.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 15.964.590,20 HRK
 

Naziv projekta: Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo       
Program / Fond: Europski fond za regionalni razvoj provedba          
Poziv:    Poziv za iskaz interesa Gradu Karlovcu - Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nositelj: Grad Karlovac                
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 01.07.2020.- 31.12.2023.
Vrijednost: 4.117.150,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85 %
Ciljevi: Projekt Tehnička pomoć za Grad Karlovac namijenjen je jačanju administrativnih kapaciteta u Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja u sustavu jedinice lokalne samouprave (Gradu Karlovcu) na području upravljanja i kontrole korištenja Europskih fondova (mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja) i osiguranju učinkovite provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Osigurana sredstva namijenjena su za financiranje troškova plaća za službenike, njihovo kontinuirano stručno usavršavanje, poboljšanje radnih uvjeta, angažiranje vanjskih stručnjaka te aktivnosti promidžbe, informiranja i vidljivosti.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 617.572,50 HRK
 

Naziv projekta: Implement
Program / Fond: Obzor 2020     
Poziv: 1. poziv - H2020-EE-2016-2017: Energy Efficiency Call 2016-2017
Nositelj: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Belgija
Status grada: Pilot područje
Vrijeme provedbe:  2018.-2021.
Vrijednost: 10.422.112,50 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom European Energy Award – EEA i sheme certifikacije u četiri zemlje članice EU, povećanje razine znanja što znači osnažiti općine i gradove za provedbu klimatskih strategija na temelju integriranih energetskih i klimatskih planova, mjerenje energetske potrošnje, CO2 i troškova, kao i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u 30 pilot gradova/općina, certifikacija općina/gradova koja osigurava standard kvalitete i pozitivan imidž općine/grada.
Koristi za Grad: Osnažen grad za provedbu klimatskih strategija na temelju integriranih energetskih i klimatskih planova.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK


Naziv projekta: Geothermal Energy Utilization in Karlovac - GEO4KA
Program / Fond: Obzor 2020     
Poziv: European City Facility
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 17.02.2021. - 17.02.2022.
Vrijednost: 450.000,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Razvoj investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju te pružanje stručne i financijske podrške gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te pružanje pomoći u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta
Koristi za Grad: Izrada investicijskog koncepta, Studije izvodljivosti, Poslovnog plana i Plana provedbe projekta ‘Korištenje potencijala geotermalne energije na području grada Karlovca’. Izrada ovih dokumenata otvoriti će gradu mnoga vrata za nastavak ulaganja u geotermalne izvore na području grada te su ovi dokumenti neophodni za prijavu naknadnih projektnih prijedloga na natječaje Europske unije.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK


Naziv projekta: Siguran KORAK ka dostojanstvenom stanovanju
Program / Fond: OP Konkurentnost i kohezija
Poziv: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza
Nositelj: Ženska grupa Korak Karlovac
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 28.09.2018.-28.05.2023.
Vrijednost projekta: 12.578.646,65 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi: Opći cilj projekta je uspostaviti funkcionalnu socijalnu infrastrukturu za pružanje izvan institucijskih usluga organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške za žrtve nasilja u obitelji. Područje provedbe projektnog prijedloga je grad Karlovac. U okviru projekta provesti će se sljedeće aktivnosti: kupovina nekretnine,  rekonstrukcija i opremanje nekretnine, edukacija na temu ravnopravnosti spolova, organizacija okruglih stola na temu ravnopravnosti spolova, ugradnja dizala za osoba s invaliditetom i nabava hibridnog vozila.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK
Naziv projekta: „Fortitude - Historical Fortress intensifying cross–border development“
Program: INTERREG IPA Cross border cooperation HR-BA-ME 2014-2020 (2nd Call for Proposals)
Vodeći partner: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik
Projektni partneri: Grad Banja Luka, Općina Herceg Novi, Grad Karlovac, Općina Bar
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 1. 3. 2020. - 28. 2. 2022.
Vrijednost projekta (svi partneri): 12.138.290,4 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85%
Cilj: obogatiti turističku ponudu i poboljšati turističku atraktivnost utvrđenih lokaliteta u programskom području stvaranjem i promicanjem nove turističke ponude i proizvoda kroz jednu zajedničku manifestaciju, pod nazivom Noć Tvrđava, koja će se održavati jednom godišnje na svim partnerskim lokacijama, uređenje/poboljšanje/opremanje centara za posjetitelje, razvoj turističkih ruta koje promoviraju povijesnu baštinu, radionice na temu upravljanja kulturnom baštinom temeljene na prijenosu znanja i najboljih praksi za dionike u kulture i turizmu na programskom području, osposobljavanje zaposlenika centara za posjetitelje (tečajevi stranih jezika; tečaj za turističkog vodiča).
Kroz ovaj projekt Grad Karlovac će dobiti niz novih sadržaja na Starom gradu Dubovcu što uključuje nova tehnološka rješenja namijenjena posjetiteljima, opremu za održavanje manifestacija namijenjenih posjetiteljima Dubovca te osmišljene nove turističke sadržaje utemeljene na povijesnoj baštini. Uređenje i opremanje uz nove sadržaje će doprinijeti poboljšanju doživljaja dnevnih posjetitelja, a unutrašnji prostori istodobno će zadržati svoju multifunkcionalnost.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 1.650.000,00 HRK

Naziv projekta: „Fortitude - Historical Fortress intensifying cross–border development“
Program: INTERREG IPA Cross border cooperation HR-BA-ME 2014-2020 (2nd Call for Proposals)
Vodeći partner: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik
Projektni partneri: Grad Banja Luka, Općina Herceg Novi, Grad Karlovac, Općina Bar
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 1. 3. 2020. - 28. 2. 2022.
Vrijednost projekta (svi partneri): 12.138.290,4 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85%
Cilj: obogatiti turističku ponudu i poboljšati turističku atraktivnost utvrđenih lokaliteta u programskom području stvaranjem i promicanjem nove turističke ponude i proizvoda kroz jednu zajedničku manifestaciju, pod nazivom Noć Tvrđava, koja će se održavati jednom godišnje na svim partnerskim lokacijama, uređenje/poboljšanje/opremanje centara za posjetitelje, razvoj turističkih ruta koje promoviraju povijesnu baštinu, radionice na temu upravljanja kulturnom baštinom temeljene na prijenosu znanja i najboljih praksi za dionike u kulture i turizmu na programskom području, osposobljavanje zaposlenika centara za posjetitelje (tečajevi stranih jezika; tečaj za turističkog vodiča).
Kroz ovaj projekt Grad Karlovac će dobiti niz novih sadržaja na Starom gradu Dubovcu što uključuje nova tehnološka rješenja namijenjena posjetiteljima, opremu za održavanje manifestacija namijenjenih posjetiteljima Dubovca te osmišljene nove turističke sadržaje utemeljene na povijesnoj baštini. Uređenje i opremanje uz nove sadržaje će doprinijeti poboljšanju doživljaja dnevnih posjetitelja, a unutrašnji prostori istodobno će zadržati svoju multifunkcionalnost.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 1.650.000,00 HRK


Naziv projekta: Pomažem drugima - pomažem sebi II
Program / Fond: Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 / Europski socijalni fond
Poziv: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II
Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 26.2.2021. – 26.5.2022.
Vrijednost projekta: 4.534.000,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi: Opći cilj projekta je zaposliti 50 teško zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja kako bi se poboljšao njihov radni potencijal i kompetencije na tržištu rada, te na taj način potaknula socijalna uključenost i smanjio rizik od siromaštva. Specifični cilj projekta je povećanje razine kvalitete života i sprječavanje institucionalizacije, te nastojanje da se olakša ostanak u vlastitom domu za oko 300 starijih i nemoćnih osoba na području Karlovca, Draganića, Lasinje i Vojnića. Time bi se ujedno i smanjili troškovi zajednice za brigu o starijim i nemoćnim osobama.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta: ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV          
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.06 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: od 27. kolovoza 2021. do 29.8.2022
Vrijednost : 2.129.184,60  HRK
Udio bespovratnih sredstava: 1.809.806,91 HRK
Ciljevi: Opći cilj Poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskih i srednjoškolskih odgojno – obrazovnim ustanovama. Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 15% (319.377,69 kn) HRK
 
Naziv projekta: Školski obrok za svako dijete 2021./2022.
Program / Fond: FEAD
Poziv: Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2021. – 2022.)“
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 06.rujna 2021.-21.lipnja 2022.
Vrijednost: 962.897,78 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Cilj projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane djece iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama  u cilju unaprjeđenja kvalitete života, školskog uspjeha te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta: Čitanje je važno, uključuje nas snažno 
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Čitanjem do uključivog društva
Nositelj: Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić  
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 16.9.2021. – 16.1.2024.
Vrijednost: 3.528.118,32 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Projektom je planirano povećanje socijalne uključenosti ciljanih skupina za 30 djece i mladih do 25 godina, 20 osoba s invaliditetom i 10 osoba  starijih od 54 godine. Realizacija projekta je osigurana nabavom novog bibliobusa s pripadajućom opremom i knjižnim fondom kao i provedbom aktivnosti vezanih za pripremu i provedbu književnih susreta, radionica čitanja i pisanja za ciljane skupine s ciljem povećanja kulture čitanjai čitalačkih kompetencija za depriviranim područjima Karlovačke županije.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta: Ofarbaj Karlovac           
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Aktivnosti mladih u zajednici u sklopu poziva za podnošenje  projektnih prijedloga za program Erasmus
Nositelj: Udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje DrONe                  
Status grada: Partner
Vrijednost: 92.175,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Cilj projekta je provedba intervencija u zajednici kroz dijalog mnladih i donositelja odluka.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta: Boravak u Frendofonu – jačanje kapaciteta udruge za pružanje usluge dnevnog boravka djece s poteškoćama u razvoju          
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Nositelj: Udruga za inkluziju i promicanje kvalitete življenja djece i mladih s teškoćama Frendofon                        
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 18 mjeseci
Vrijednost: 499.680,00HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta udruge Frendofon za provedbu aktivnosti inkluzije djece s teškoćama u razvoju u Karlovcu. Osim stjecanja potrebnih edukacija, znanja i vještina za predstavnike udruge, projektom će se pokrenuti usluga boravka za djecu s teškoćama čime se direktno doprinosi jednakim mogućnostima za djecu s teškoćama u razvoju.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta: PrioritEE PLUS
Program / Fond: INTERREG MED/ERDF
Poziv: Četvrti poziv u okviru Interreg MED programa
Nositelj: National Research Council of Italy – Institute of Methodologies for Environmental Analysis (CNR-IMAA)
Status grada: Pridruženi partner
Vrijeme provedbe: ožujak 2021. – lipanj 2022.
Vrijednost : 3.706.912,50 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100 %
Ciljevi: Projekt je usmjeren je na poboljšanje i kapitalizaciju iskustva stečenog u projektu Interreg MED PrioritEE - Prioritiziranje mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama: Alat za potporu u odlučivanju regionalnih i lokalnih javnih vlasti. Cilj projekta je poboljšati, transnacionalnom suradnjom, učinkovitost lokalnih politika održivog korištenja energije, jačanje kapaciteta javnih vlasti i dionika u procjeni, definiranju i usvajanju analitičkih alata za povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada. Kroz projekt će se funkcionalnosti DST alata za prioritiziranje dodatno poboljšati, kako bi se postigle bolje performanse i zadovoljili specifični zahtjevi koji bi mogli proizaći iz njegove primjene na novim teritorijima MED područja partnera (Italija, Portugal i Španjolska), te kao podrška lokalnih akcijskih planova (npr. SECAP).
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK

Naziv projekta: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu 
Program / Fond: Europski socijalni fond
Poziv: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: nositelj
Vrijednost projekta: 8.914.270,36 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi: Svrha projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Karlovca kako bi se potaknuo demografski razvitak i revitalizacija društva.
Koristi za grad: Grad Karlovac će u partnerstvu s 2 dječja vrtića čiji je i osnivač ( Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić 4 rijeke ) na 7 lokacija pružiti nove usluge produljenog boravka, poslijepodnevnog i smjenskog rada za 175 djece čime će se radno vrijeme vrtića prilagoditi postojećim potrebama i radnom vremenu roditelja. Ciljne skupine su potrebita djeca iz 2 dječja vrtića, gdje je obuhvaćeno 175 djece kojima će se pružiti usluga produljenog boravka, poslijepodnevnog i smjenskog rada sukladno iskazanim potrebama, 300 roditelja, 25 odgojitelja i stručnih suradnika, 8 članova pomoćnog osoblja i 1 voditelj projekta koji će biti zaposleni kroz provedbu projekta i koji su neophodni kako bi se realizirale planirane aktivnosti, 180 postojećih djelatnika zaposlenih u dječjim vrtićima ( odgojitelja i stručnih suradnika, pomoćnog osoblja) te 5 timova stručnjaka koji će sudjelovati u edukacijama namijenjenim jačanju kapaciteta postojećih djelatnika. Krajnji korisnici projekta su ciljne skupine projekta, sva vrtićka djeca i njihovi roditelji, zaposlenici te lokalna zajednica.
Sufinanciranje Grada Karlovca: 0,00 HRK
 
Naziv projekta: Sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja
Program / Fond: Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ / Europski fond za regionalni razvoj
Nositelj: Hrvatske vode
Status grada: Partner
Vrijeme provedbe: 2019.-2027.
Vrijednost :  1.683.372.750,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85 %
Ciljevi: Svesti rizike od poplavnih događaja na cijelom slivu Kupe na prihvatljivu razinu s aspekta zaštite ljudi, materijalnih dobara, gospodarstva i gospodarskih aktivnosti te zaštite okoliša i prirode.
Aktivnosti: Zaštita i/ili rekonstrukcija zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina


Naziv projekta: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka
Program / Fond: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020./Kohezijski fond
Nositelj: HŽ Infrastruktura d.o.o.            
Vrijeme provedbe: 2019.-2023.
Vrijednost: 3.454.512.263,16 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85 %
Ciljevi: Realizacijom Projekta povećat će se konkurentnost luke Rijeka putem poboljšanja njezine prometne povezanosti s tržištima srednje Europe. Isto tako, Projekt će doprinijeti unapređenju prigradskog prijevoza gradova Zagreba i Karlovca. Rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac u duljini od 44,02 km dionica će biti osposobljena za najveću dopuštenu brzinu 160 km/h, izuzev na području Mavračića, Jastrebarskog i Karlovca gdje će biti 120 odnosno 140 km/h zbog prostornih ograničenja. Sadašnja jednokolosiječna elektrificirana pruga 25 kV AC 50 Hz provedbom Projekta postat će dvokolosiječna.
Aktivnosti obuhvaćaju:
- rekonstrukciju triju kolodvora: Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko i Karlovac
- prenamjenu triju kolodvora u stajališta: Horvati, Zdenčina (stajalište/otpremništvo) i Draganići
- rekonstrukciju četiriju postojećih stajališta Mavračići, Desinec, Domagovići i Lazine
- produljenje korisne duljine kolosijeka u kolodvorima na 750 m
- ugradnju novog elektroničkog signalno–sigurnosnog uređaja ETCS razine 1 te novog prometno–upravljačkog infrastrukturnog podsustava s daljinskom kontrolom vanjskih elemenata, elektrifikaciju sustavom 25 kV/50 Hz, rekonstrukciju elekrovučne podstanice Mrzlo Polje i Zdenčina
- izgradnju triju novih podvožnjaka i četiriju novih nadvožnjaka s pripadajućim cestovnim prometnicama umjesto željezničko–cestovnih prijelaza
- izgradnju novih svodnih cesta zbog ukidanja postojećih željezničko–cestovnih prijelaza
- rekonstrukciju pojedinih postojećih željezničko–cestovnih prijelaza
- izgradnju zidova za zašitu od buke
- izgradnju zatvorenog sustava odvodnje
- rekonstrukciju svih postojećih mostova, vijadukata i drugih objekata na trasi dionice.
  
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana