U provedbi

Predmet Poziva: Program učenja i razmjene znanja i iskustava o inovativnim shemama financiranja koji se koriste za provedbu održivih planova za energiju i klimu 
Program: Obzor 2020
Projektni koordinatori: IECCP (Amsterdam), IHS (Nizozemska)
Status grada: Mentorstvo u programima razmjene znanja i iskustava
Budžet projekta: 1.980.699,31 EUR
Vrijeme provedbe: lipanj 2017.- studeni 2020.
Postotak sufinanciranja: 100%
Poveznica na službenu stranicu projekta: https://h2020prospect.eu/
Cilj projekta: Izgradnja i jačanje kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave kroz jednostavan i primjenjiv program učenja vezan uz inovativne sheme financiranja za potrebe provedbe održivih energetskih i klimatskih akcijskih planova, posebno u okviru potpisanog Sporazuma Gradonačelnika.


Naziv projekta: FORTITUDE - Historical Fortresses Intensifying cross-border Tourism Development
Program: Interreg IPA Cross border cooperation HR-BA-ME 2014-2020 (2nd Call for Proposals)
Vodeći partner: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik
Projektni partneri: Grad Banja Luka, Općina Herceg Novi, Grad Karlovac, Općina Bar
Datum početka i završetka projekta: 1. 3. 2020. - 28. 2. 2022.
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupan budžet projekta (svi partneri): 1.618.438,72 EUR
Proračun za Grad Karlovac: 221.000 EUR, od čega je 85% sufinancirano iz EFRR
Cilj: obogatiti turističku ponudu i poboljšati turističku atraktivnost utvrđenih lokaliteta u programskom području stvaranjem i promicanjem nove turističke ponude i proizvoda kroz:
 • 1 zajedničku manifestaciju, pod nazivom Noć Tvrđava, koja će se održavati jednom godišnje na svim partnerskim lokacijama
 • uređenje/poboljšanje/ opremanje centara za posjetitelje
 • razvoj turističkih ruta koje promoviraju povijesnu baštinu
 • radionice na temu upravljanja kulturnom baštinom temeljene na prijenosu znanja i najboljih praksi za dionike u kulture i turizmu na programskom području 
 • osposobljavanje zaposlenika centara za posjetitelje (tečajevi stranih jezika; tečaj za turističkog vodiča) 
Kroz ovaj projekt Grad Karlovac će dobiti niz novih sadržaja na Starom gradu Dubovcu što uključuje nova tehnološka rješenja namijenjena posjetiteljima, opremu za održavanje manifestacija namijenjenih posjetiteljima Dubovca te osmišljene nove turističke sadržaje utemeljene na povijesnoj baštini. Uređenje i opremanje uz nove sadržaje će doprinijeti poboljšanju doživljaja dnevnih posjetitelja, a unutrašnji prostori istodobno će zadržati svoju multifunkcionalnost.

Naziv projekta: „Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu“ , KK.03.1.2.03.0024.
Fond / Program: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program „konkurentnost i kohezija“, 2014 – 2020
Ukupna vrijednost projekta: 10.213.750,00 HRK
Bespovratna sredstva: 8.548.683,25 HRK (84,9999951 %) iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.
Razdoblje provedbe projekta: 1.srpanj 2019. do 1. srpanj 2020.
Svrha projekta "Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu" je doprinijeti ravnomjernom gospodarskom razvoju regije kroz privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Ostvarivanjem specifičnog cilja, infrastrukturnim opremanjem poduzetničke zone Gornje Mekušje, stvoriti će se uvjeti za rast poduzetništva i povećanje investicija te zaposlenosti u gradu Karlovcu.
Ciljevi projekta su usmjereni ka aktivaciji raspoložive površine zone Gornje Mekušje namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar poduzetničke zone, opremljenoj i izgrađenoj infrastrukturi zone te naseljavanju zone poduzećima koja će poslovati u zoni. Rezultati projekta će se ogledati u ukupno 8.325 m2 opremljene i izgrađene infrastrukture zone odnosno izgrađenim prometnicama, energetskoj, kanalizacijskoj, vodovodnoj, komunikacijskoj te tzv. zelenoj infrastrukturi, broju poduzeća koja posluju u zoni, te posljedično povećanju njihove konkurentnosti, stvaranju novih radnih mjesta, poticanju novih investicija poduzetnika te prenosu znanja i inovacija.


Naziv projekta: PentaHelix
Program: Obzor 2020
Prioritet: Društveni izazovi - Sigurna, čista i učinkovita energija
Nositelj: REGEA
Broj partnera: 11 (2 HR, 4 BE, 2 ES, 2 LV, 1 NO)
Status grada: Projektni partner - Pilot područje
Vrijeme provedbe: 01.03.2018.-28.02.2021
Vrijednost projekta: 1.808.343,75 EUR
Ciljevi i aktivnosti: Promovirati novu inicijativu Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju kojim se gradovi potpisnici obvezuju da će smanjiti emisije CO2 za barem 40 % do 2030. godine te da će usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene. Ključan dokument za ostvarenje ovih ciljeva je Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP), a ovim projektom će se pružati stručna pomoć u njihovoj izradi za osam europskih pilot gradova, među kojima je i grad Karlovac. Kvaliteta i uključenost svih dionika u izradi ovog dokumenta ostvarit će se kroz tzv. Pentahelix strukturu radnih grupa koju uz gradove čine i poduzetnički sektor, nevladine organizacije, akademska zajednica i građani.

Naziv projekta: UČIMO, RADIMO, ŽIVIMO,  UP.02.1.1.06.0026
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 541.581,10 kuna
EU sufinanciranje projekta: 541.581,10 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 1. 4. 2019.- 1. 10. 2020.
Opći cilj projekta 'Učimo, radimo, živimo' je njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu povezanost povećanjem mogućnosti za zapošljavanje marginaliziranih skupina i poboljšanom kvalitetom rada stručnjaka koji rade s nezaposlenim marginaliziranim skupinama s području grada Karlovca i Karlovačke županije.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Jačanje stručnih znanja 25 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;
2. Osnaživanje te razvoj mekih vještina 25 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina; i
3. Jačanje kapaciteta 5 stručnjaka iz sektora socijalnog rada u svrhu unapređenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim
uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina.
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.“  

Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA DUBOVAC NA ADRESI KUPSKA 8 U KARLOVCU, K.K. 04.2.1.04.0638
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 4.280.163,38 kuna
EU sufinanciranje projekta: 1.748.088,31 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 15. 2. 2019.-15. 2. 2021.
Ukupna vrijednost investicije: 7.475.081,63 kn
Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Dječjeg vrića Karlovac u Karlovcu korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova će unaprijediti energetski razred građevine od F na B kategoriju, smanjiti emisiju CO2 za 92,54 % i postići godišnju energetsku uštedu od 171.141,00 kWh/god. Projekt će unaprijediti stanje u lokalnoj zajednici, a posebice popraviti kvalitetu boravka u zgradi Dječjeg vrtića Karlovac na adresi  Kupska 8 za djelatnike i korisnike javnih usluga (djecu).
„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. –2020.“  


Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE NA ADRESI IVANA MEŠTROVIĆA 10 U KARLOVCU, K.K. 04.2.1.04.0133
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 6.158.496,00 kuna
EU sufinanciranje projekta: 3.715.097,60 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 14. 9. 2018.-14. 5. 2020.
Ukupna vrijednost investicije: 6.541.047,25 kn
Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi javne namjene na adresi Ivana Meštrovića 10  u Karlovcu korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova će unaprijediti energetski razred građevine od D na C kategoriju, smanjiti emisiju CO2 za 57,31% i postići godišnje smanjenje toplinske energije za grijanje za 51,37%. Projekt će unaprijediti stanje u lokalnoj zajednici, a posebice popraviti kvalitetu boravka u zgradi javne namjene na adresi Ivana Meštrovića 10 za djelatnike, studente i korisnike javnih usluga.
„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. –2020.“  


Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKE UPRAVE, BANJAVČIĆEVA 9 U KARLOVCU, K.K. 04.2.1.04.0261
Predmet Poziva: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, KK.04.2.1.04
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 4.192.108,60  kuna
EU sufinanciranje projekta: 2.585,641,58 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 19. 10. 2018.-19.10. 2020.
Ukupna vrijednost investicije: 4.722.996,10 kn
Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Gradske uprave u Karlovcu korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova će unaprijediti energetski razred građevine od G na A kategoriju, smanjiti emisiju CO2 za 79,07% i postići godišnju energetsku uštedu od 174.050,00 kWh/god. Projekt će unaprijediti stanje u lokalnoj zajednici, a posebice popraviti kvalitetu boravka u zgradi Gradske uprave za djelatnike i korisnike javnih usluga.
„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. –2020.“  


Naziv projekta: ENERGY@SCHOOL: PROMJENA PONAŠANJA I OPTIMIZACIJA ENERGIJE U ŠKOLAMA CENTRALNE EUROPE- CE744
Prioritet i ciljevi projekta
Prioritet 2. Suradnja na provedbi niskougljičnih strategija u centralnoj Europi - Cilj 2.1 Razvijati I implementirati metode za povećanje energetske učinkovitosti I korištenja obnovljivih izvora energije u javnim zgradama
Partneri                                          
1 - UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – LP -IT WP M RESP
2 - CertiMaC s.c.r.l.  -IT – WP T1 RESP
3 - Miasto Bydgoszcz  - PL -WP TC RESP
4 - ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO – ZAVOD KSSENA  - SI – WPT3 RESP
5 - Grad Karlovac - HR
6 - Università Degli Studi di Bologna – Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”  - IT – WPT4 RESP
7 - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  - HU
8 - Újszilvás Község Önkormányzata -HU
9 - Landeshauptstadt Stuttgart – D – WP T2 RESP
10 - Klagenfurt am Wörthersee -AT
11 - Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. -AT
12 - Mestna občina Celje -SI 
Sažetak projekta:                                       
Projekt ENERGY @ SCHOOL ima za cilj povećati mogućnost javnog sektora da poboljša energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisija CO₂. Cilj projekta je i smanjenje postojeće razlike između različitih regija u pogledu planiranja  i provedbe energetskih politika u javnim zgradama, kroz stvaranje energetski pametnih škola. Navedeni će se ciljevi postići uz obuku učenika i školskog osoblja, koji će postati mlađi i stariji čuvari energije: to znači da će biti odgovorni za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. Projekt predviđa mala ulaganja koja će biti testirana i pod nadzorom čuvara energije. Cilj ulaganja je uspostaviti sustav upravljanja energijom u 34 javne škola u 6 europskih gradova kako bi se pratilo i utjecalo na potrošnju energije. Ulaganja će obuhvatiti ugradnju pametnih brojila, detektora i ostale opreme za praćenje energetskih podataka u realnom vremenu.
Vrijeme provedbe: 1. 7. 2016. - 30. 6. 2019.
Vrijednost projekta: EUR  2.581.379,75
ERDF sufinanciranje: EUR  2.127.776,08
Voditeljica projekta: mr.sc. Marina Grčić, dipl.ing.
https://www.facebook.com/EnergyatSchool
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html
PREZENTACIJA 1
PREZENTACIJA 2


Naziv projekta: ŠKOLSKI OBROK ZA SVAKO DIJETE 2018./2019.
Program / Fond: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014.-2020.
Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)    
Nositelj/ Korisnik: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 12.12. 2019. - 12. 8. 2020.
Vrijednost projekta: 971.225,85 kuna
Udio bespovratnih sredstava:  971.225,85 kuna
Ciljevi i aktivnosti: Svrha projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane djeci iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama u Karlovcu, za 950 učenika, po 1 obrok po danu/po učeniku, kroz 178 nastavnih dana u šk. god. 2019./2020., u razdoblju od 9. 9.2019. do kraja školske godine.Naziv projekta: GRADNJA PRILAZNE PROMETNICE CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE „BABINA GORA“
Program: Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine
Poziv: Natječaj za provedbu podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.
Nositelj: Grad Karlovac
Status Grada Karlovca: prijavitelj
Vrijeme provedbe: 24 mjeseca
Vrijednost projekta: 7.922.421,87 HRK (od čega 7.238.758,93 HRK bespovratna sredstva)
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi:
1. Povezivanje naselja Brezova Glava sa važnijim administrativnim središtima te stvaranje uvjeta za postavljanje komunalne infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja)
2. Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa te omogućavanje sigurnog kretanja pješaka i biciklista na navedenoj prometnici
3. Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva na slabije razvijenim područjima, poticanje zapošljavanja, korištenje energetske učinkovitosti, zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa sukladno standardima EU.
Rezultati:
1. Izgrađeno 2 km prometnice ukupne širine 9,5 m s pješačkom stazom. Spojena prometnica naselja s cestom D6. Omogućen pristup teretnim vozilima i zimskoj službi.
2. Izgrađene pješačke staze naizmjenično uz desni, odnosno lijevi rub kolnika duž naselja. Izgrađena oborinska kanalizacija u dužini 2 km. Postavljena javna rasvjeta ukupne dužine 300 m. Postavljena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija i 2-3 smjerokazne ploče u dužini 2 km.
3. Stvoren preduvjet odnosno infrastrukturni minimum za izgradnju i pokretanje Centra za gospodarenje otpadom. Stvoreni preduvjeti za otvaranje 40-ak novih radnih mjesta.


Naziv projekta: IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
Program / Fond: OP Konkurentnost o kohezija
Poziv: Građenje reciklažnih dvorišta
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 1. 8. 2018.- 1. 8. 2019.
Vrijednost projekta: 1.570.025,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 1.334.521,25 HRK
Ciljevi i aktivnosti:
•           izgradnja i opremanje 1 reciklažnog dvorišta
•           provedba 8 informativno-obrazovnih aktivnosti
preuzmi LETAK VIDEO

Naziv projekta: PROJEKT IZOBRAZNO - INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM UPRAVLJANJU OTPADOM "PAMETNO ODLOŽI #BOLJI KARLOVAC SLOŽI''
Program / Fond: OP Konkurentnost o kohezija; Kohezijski fond 2014.-2020.
Poziv: Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 13. 6. 2018.- 7. 1. 2020.
Vrijednost projekta: 1.193.352,50 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 1.014.349,62 HRK
Ciljevi i aktivnosti: Izobrazno edukacijske aktivnosti za djecu i građane u cilju podizanja razine svijesti o potrebi održivog gospodarenja otpadom 
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/
PAMETNO ODLOŽI
detaljnije...

Naziv projekta: UNAPRJEĐENJE KVALITETE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KARLOVCU UP.02.2.2.08.0039
Program / Fond: Europski socijalni fond -Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Broj poziva: UP.02.2.2.08  
Status grada: Nositelj                                                                                                                                                             
Vrijeme provedbe: 24.10.2018.-24.10.2020.
Vrijednost projekta: 8.914.270,36 kuna
Udio bespovratnih sredstava: 8.914.270,36 kuna
Ciljevi i aktivnosti:
 • pružanje novih usluga produljenog, poslijepodnevnog i smjenskog rada u 2 dječja vrtića koji su ujedno i partneri na ovom Projektu, čime je novo radno vrijeme vrtića prilagođeno postojećim potrebama i radnom vremenu roditelja
 • uvođenje dodatnih besplatnih programa u cilju obogaćivanja postojećih usluga
 • zapošljavanje novih djelatnika i jačanje postojećih kapaciteta u vidu dodatnih edukacija
 • nabava nove dodatne opreme (didaktičke, sportske, informatičke i opreme za kuhinju) 
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

 
Naziv projekta: DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA DJEČJI OSMJEH
Fond: Europski fond za ruralni razvoj, Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Operacija 7.4.1.“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, ključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Iznos sufinanciranja: 3.812,959,02 HRK iz sredstava EU (68%) i 672.875,12 HRK (12%) nacionalna sredstva.
Opći cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta ruralnog stanovništva kroz proširenje lokalnih temeljnih usluga usmjerenih na potrebe djece čime se ostvaruju uvjeti za ostanak stanovnika na ruralnom području i poboljšanje demografske strukture stanovništva. 
Specifični cilj projekta je unapređenje kvalitete brige za djecu predškolske dobi na sjevernom dijelu ruralnog područja Grada Karlovca izgradnjom novog dječjeg vrtića u naselju  Mahično. 
Očekivani rezultati:
 • uređeno 1.828 m2 površine za potrebe provođenja predškolskog odgoja sukladno ''Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe'' (NN br. 63/08 i 90/10)
 • izgrađeno i opremljeno 565 m2 prostora za 2 jasličke i 1 vrtićku grupu djece za potrebe djece predškolskog odgoja
 • stvoreno 6 radnih mjesta na bazi 8 satnog radnog vremena
Ciljane skupine projekta:
 • 46 djece, polaznika Dječjeg vrtića i jaslica Mahično 
 • roditelji djece polaznika vrtića i jaslica i članovi šire obitelji
 • 6 novozaposlenih odgajatelja / ica u Dječjem vrtiću i jaslicama Mahično 
Krajnji korisnici:
 • djeca predškolske dobi u naselju Mahično i ostalim naseljima na sjevernom dijelu administrativnog područja Grada Karlovca (naselja Tuškani, Zagraj, Vukoder, Priselci, Zadobarje i Vodostaj). Prosječno je na navedenom području u dobi 0-7 godina oko 150 djece
 • djeca iz naselja na teritorijanom području grada Ozlja i Zagrebačke županije iz naselja koja gravitiraju prema projektnom području i koja graniče s administrativnim područjem grada Karlovca na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu
 • roditelji djece predškolske dobi i članovi obitelji (prosječno 200 obitelji)
 • 6 novozaposlenih odgajatelja/ica i ostalo osoblje zaposleni u novoj zgradi  dječjeg vrtićaR – Zvijezda u školi / Vrijednost: 20.000,00 kn
https://www.karlovac.hr/grad/zvijezda-93/93

R – Zvijezda na webu / Vrijednost: 20.000,00 kn
https://www.karlovac.hr/zvijezda-93/zvijezda-u-skoli-103/103

 


GRAD PARTNER U PROJEKTU

Naziv projekta: IMPLEMENT - Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification
Program: Obzor 2020
Vodeći partner: BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN (BBL)- Belgija
Status grada: Pilot područje
Budžet projekta: 1.389.615 EUR
Vrijeme provedbe: veljača 2018.- siječanj 2022. (48 mjeseci)
Postotak sufinanciranja: 100%
Poveznica na službenu stranicu projekta: http://regea.org/the-european-energy-award-implement/
Cilj projekta: Izgradnja i jačanje kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave za implementiranje  njihove klimatske i energetske strategije te postizanje zacrtanih ciljeva uvodeći program upravljanja kvalitetom i certifikacije po nazivom European Energy Award (eea). Grad Karlovac osigurava projektom besplatnu stručnu pomoć Agencije i njenih vanjskih suradnika iz Hrvatske i EU u izradi studija, analiza i evaluacija te kandidaturu za eea nagradu.

Naziv projekta: BhENEFIT - BUILT HERITAGE, ENERGY AND ENVIRONMENTAL-FRIENDLY INTEGRATED TOOLS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HISTORIC URBAN AREAS, CE 1202
Program: INTERREG CENTRAL EUROPE 2014. - 2020.  
Prioritet 3: Suradnja vezana na prirodne i kulturne resurse za održivi rast u središnjoj Europi
Nositelj projekta: Comune di Mantova (Grad Mantova) - Italija
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: 1. 6. 2017. – 30. 11. 2019. (30 mjeseci)
Vrijednost projekta: 1.850.795,95 EUR 
Udio bespovratnih sredstava : 1.532.645,81 EUR  (85%)
Cilj projekta: Objediniti sve aktere koji se svakodnevno bave urbanim područjima s posebnom povijesnom, umjetničkom i kulturnom relevantnošću, uključivši ih u razvoj integriranog paketa inovativnih softvera, koji pomažu poboljšanju upravljanja tim područjima.
Poveznica na službenu stranicu projekta:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BhENEFIT.html
Partnerski sporazum: https://www.karlovac.hr/UserDocsImages//2017/dokumenti%20članci//BHENEFIT_subsidy_contract.pdf
Newsletter: https://www.karlovac.hr/UserDocsImages/2018/2018%20dokumenti/Bhenefit_newsletter_3rd%20ISSUE.pdf
Isporučevina: Zajednička strategija integriranog sustava upravljanja povijesno izgrađenim područjima u srednjoj Europi
Radionica A – radionica za donosioce odluka + prezentacija
Radionica B – radionica za tehničko osoblje + prezentacijaNaziv projekta: PROTECTION AND PROMOTION OF CHESTNUT, 283
Program: Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020
Prioritet: Zaštita okoliša i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske
Nositelj: Općina Velika Kladuša
Status grada: Projektni partner
Vrijeme provedbe: 1. 7. 2017.-31. 12. 2019.
Vrijednost projekta: 589.558,39 EUR
Udio bespovratnih sredstava: 501.124,61 EUR
Ciljevi i aktivnosti: povećati zaštitu i upravljanje rizikom kestenovih šuma u pregograničnom području Hrvatska – BiH kroz zajedničku aktivnosti i promociju.
Partnerski sporazum


Naziv projekta: "Prioritise energy efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities- PrioritEE”
Program: Interreg Mediterranean 2014 - 2020
Poziv: 1. Poziv za dostavu projektnih prijedloga
Nositelj: National research council (Italy)
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: veljača 2017. - srpanj 2019.
Vrijednost projekta: 16.533.790,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava : 85%
Poveznica na službenu stranicu projekta: https://prioritee.interreg-med.eu                                
Ciljevi i aktivnosti: Jačanje kapaciteta javnih uprava u odabiru ekološki prihvatljivih i efikasnih mjera za energetsko planiranje, kroz razvoj alata za izračun i prijedlog mjera energetske učinkovitosti, te kroz prijenos znanja (Grad Karlovac kroz projekt provodi radionice u cilju jačanja kapaciteta u području energetske učinkovitosti, te razvija software za prioritiziranje mjera energetske učinovitosti u javnim zgradama u vlasništvu Grada).

Naziv projekta: “Pomažem drugima – pomažem sebi”
Program: Europski strukturni i investicijski fondovi; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Poziv: Zaželi - Program zapošljavanja žena; UP.02.1.1.05
Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: lipanj 2018. - prosinac 2020.
Vrijednost projekta: 7.975.513,3 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi i aktivnosti: Opći cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost žena pripadnica ranjivih skupina kroz povećanje njihove zapošljivosti stjecanjem radnog iskustva i povećanjem kompetencija. Specifični cilj projekta je zapošljavanje 50 žena pripadnica ranjivih skupina za pomoć starijima i nemoćnima u kući, te i povećanje razine kvalitete života 200 starijih i nemoćnih osoba na području Karlovca, Vojnića, Draganića i Lasinje.

Naziv projekta: "Izrada studije izvodljivosti za projekt  Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac"
Program: Europski strukturni i investicijski fondovi; Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“
Poziv: Poziv za sufinanciranje izrade studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac; KK.07.1.1.04
Nositelj: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: 24 mjesecA
Vrijednost projekta: 2.187.500,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85%
Poveznica na službenu stranicu projekta: https://www.arz.hr/hr/informacije/eu-projekti/prilagodba-infrastrukture-na-relaciji-zagreb-karlovac  
Ciljevi i aktivnosti: Cilj projekta jest izraditi studiju izvodljivosti koja sadrži detaljnu analizu opcija, a koja će poslužiti kao osnova za odlučivanje o nastavku projekta jačanja kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac i prilagodbi navedene dionice najnovijim standardima gradnje autocesta.  Definirat će se opcije i ulaganja potrebna za rješavanje ključnih problema a koja se odnose na funkcionalnost ceste, protočnost prometa, sigurnost korisnika, ekološke i energetske parametre.
Naziv prpojekta: Siguran put ka neovisnom življenju / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 885.756,82 kn
Opći cilj projekta je osigurati stalnu podršku ženama žrtvama obiteljskog nasilja u započinjanju samostalnog života u zajednici nakon izlaska iz Skloništa.

Naziv projekta: Klub mladih nezaposlenih / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 230.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/klub-mladih-nezaposlenih/

Naziv projekta: Lokalni info centar za mlade – informacija kao preduvjet sudjelovanja / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 130.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/info-centar-za-mlade-karlovacke-zupanije-2/

Naziv projekta: R – Lokalni volonterski centar – VolonterKA / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 120.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/lokalni-volonterski-centar-volonterka/

Naziv projekta: Job Club for Youth – Karlovac / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 65.000,00 EUR
http://www.jobclub.carpediem.hr/

Naziv projekta: Participativno budžetiranje – Građanski nadzor lokalnih proračuna – suradnik / Nositelj projekta: Zelena Istra
Vrijednost: 230.000,00 EUR
http://eko-pan.hr/participativno-budetiranje/

Naziv projekta: Partnerstvom do dobrog upravljanja / Nositelj projekta: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj
Vrijednost: 162.311,14 kn 
http://ka-matrix.hr/projekti-2/

Naziv projekta: Energy Guardian / Partnerstvo sedam europskih zemalja
Vrijednost: 229.200,00 EUR 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/First_projects_approved.html