Telefonski imenik / gradska uprava

ime i prezime radno mjesto telefon
DAMIR MANDIĆ gradonačelnik 628 100
ANDREJA NAVIJALIĆ zamjenica gradonačelnika 628 100
IVAN MRZLJAK zamjenik gradonačelnika 628 124
MATIJA FURAČ predsjednik Gradskog vijeća 628 106
SANDA BAN stručna suradnica za kadrovske poslove 628 121
BISERKA BARIĆ referentica za poslove socijalne skrbi i udruga civilnog društva 628 253
ADRIANA BARŠIĆ viša stručna suradnica za lokalnu riznicu 628 220
JOSIP BARŠIĆ viši stručni suradnik za razrez prihoda  
ZRINKA BELAVIĆ viša savjetnica za pravne poslove  628 256
TIHANA BELAVIĆ OSTROGONAC savjetica za javnu nabavu 628 206
BISERKA BELJAN referentica razreza i naplate gradskih prihoda 628 132
KRISTINA BENKO stručna suradnica za provedbu projekata kulturne baštine 628 128
IVANKA BREZOVIĆ viša savjetnica za gospodarstvo i Karlovac pametni grad 628 113
MARIJA BOSANAC viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove 628 167
OLIVER BUDIMIR voditelj Odsjeka redarstva 628 259
KAROLINA BURIĆ viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 178
ZORAN CETINJANIN stručni suradnik za informatičke poslove 628 221
GABRIJELA CRNJAC savjetnica za predškolski odgoj i školstvo
628 180
BISERKA CUKINA - TROPČIĆ savjetnica za turizam  628 159
ELVIRA CVITAK viša stručna suradnica za geodetske poslove 628 129
BISERKA ČEPURKOVSKI referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165
IVANA ČOP viša stručna suradnica za socijalnu skrb 628 198
DANIJELA DRUŽAK RADE viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 171
MILOŠ ĐANKOVIĆ viši savjetnik za promet 628 147
DUBRAVKO FANCEV viši referent, komunalni, prometni i poljoprivredni redar 628 209
DIJANA FILIPOVIĆ BREBRIĆ viša stručna suradnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 219
ANDRIJANA FIŠIĆ referentica za razrez prihoda 628 188
SAŠA FOSCHIO viši stručni suradnik za planiranje i praćenje proračuna proračunskih korisnika 628 211
SLAĐANA FUMIĆ voditeljica Odsjeka za imovinsko pravne poslove 628 139
TATJANA GOJAK pročelnica UO za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 107
MARINA GOLUBIĆ voditeljica Odsjeka za opće i kadrovske poslove 628 130
VESNA GORŠIĆ referentica razreza i naplate gradskih prihoda 628 132
IRENA GRČIĆ pročelnica Službe za javnu nabavu  628 123
MARINA GRČIĆ viša savjetnica za EU fondove 628 149
MLADEN GRČIĆ savjetnik za gradnju i održavanje javnih prometnih površina 628 228
ANTONIJA GREGOR administrativna tajnica   628 122
ELVIRA GRGINČIĆ viša referentica, komunalni, prometni i poljoprivredni redar 628 174
VALENTINA GRUBEŠIĆ referentica - komunalni, prometni i poljoprivredni redar 628 140
LJERKA HORVAT viša savjetnica za pravne poslove 628 166
MARICA HORVATIĆ viša referentica za vođenje postupaka i rješavanje o nezakonito izgrađenim zgradama 628 213
ANA HRANILOVIĆ TRUBIĆ v. d. pročelnica UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 628 231
MARINO IVASIĆ viši stručni suradnik za GIS i katastar imovine 628 147
BISERKA IVKA referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165
SANDRA IVŠIĆ administrativna tajnica  628 109
STELA JELKOVAC administrativna tajnica 628 100
BOŽICA JEREČIĆ referentica plaća i blagajnik 628 161
NIKOLINA JOVIĆ viša stručna suradnica za komunalni doprinos i legalizaciju 628 186
DANIEL JURIČIĆ     savjetnik za europske fondove 628 144
VIŠNJICA JURKOVIĆ referentica za poslove Gradskog vijeća  628 154
VLATKA JUSTAMENT administrativna tajnica 628 119
IRENA KAJFEŠ-PAVLOVIĆ voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 628 227
PERO KARMELIĆ   628 233
KATARINA KEČA viša stručna suradnica za planiranje i provođenje investicijskih i kapitalnih projekata ustanova 628 142
JADRANKA KIHALIĆ stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 249
NEVENKA KNAPIĆ administrativna tajnica - knjigovođa  628 125
SNJEŽANA KNEŽEVIĆ savjetnica za upravljanje imovinom  628 234
JADRANKA KOLAR referentica za javnu nabavu  628 261
HERMINA KOMANAC pročelnica UO za komunalno gospodarstvo 628 158
GORDANA KOPRIVNJAK savjetnica za prostorno planiranje 628 114
VLATKO KOVAČIĆ viši savjetnik za pravne poslove i poslove gradonačelnika 628 105
RENATA KUČAN voditeljica Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje, udruge, sport i socijalnu skrb 628 257
DIJANA KUJINEK viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću gradonačelnika 628 126
SLAVICA KUKA namještenica za umnožavanje i slaganje materijala 628 153
ĐURĐICA LIŠNJIĆ viša stručna suradnica za promet i održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje 628 260
RENATA LOKNAR     referentica - komunalni, prometni i poljoprivredni redar 628 222
MIRJANA LUIĆ administrativna tajnica 628 181
SANDRA LUKAČIĆ viša referentica za razrez prihoda 628 183
LIDIJA LJUBIĆ viša referentica - glavni knjigovođa 628 175
ŽELJKA MALEŠ savjetnica za poljoprivredu i ruralni razvoj 628 172
LIDIJA MALOVIĆ pročelnica UO za proračun i financije 628 127
MIRJANA MARČAC viši referent razreza i naplate gradskih prihoda 628 178
JASMINKA MASLEK pročelnica Službe za unutarnju reviziju 628 163
DIANA MATIČIĆ referentica za razrez prihoda 628 237
IVA MATIJEVIĆ viša stručna suradnica za lokalnu riznicu 628 220
KRISTINA METULJ viša stručna suradnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 218
SANJA MIKŠIĆ voditeljica Odsjeka za upravljanje imovinom 628 177
IVANA MILANKOVIĆ samostalna upravna referentica za imovinskopravne poslove 628 167
PETRA MLAČAK viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću 628 190
ŽELJKA MLIKAN voditeljica Odsjeka za održavanje 628 160
STJEPAN MREŽAR pročelnik Ureda gradonačelnika 628 104
JELENA MUŽAR SMENDEROVAC viša stručna suradnica za kulturu i kulturnu baštinu 628 138
MARIO NOVOSEL viši stručni suradnik za informatičke poslove 628 221
MARTINA OŽANIĆ administrativna tajnica 628 118
NIKOLINA PAHANIĆ viša stručna suradnica za udruge civilnog društva, šport i tehničku kulturu 628 200
ŽELJKO PAKŠEC viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 116
MARIO PAVLAČIĆ viši referent za upravljanje javnim površinama 628 146
DANIELA PERIS pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam  
DIJANA PIBERNIK viša stručna suradnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 196
MARIJA PILČIK viša stručna suradnica za zaštitu okoliša 628 166
MARICA PIPIĆ SLAĆANIN voditeljica Odsjeka za proračun, računovodstvo i riznicu 628 162
MARINKO PLESKINA voditelj Odsjeka za kulturu i kulturnu baštinu 628 128
SARA POŽAR viša stručna suradnica za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo 628 203
BLAŽENKA PRESEČAN savjetnica za socijalnu skrb 628 255
MIRELA PRESEČAN viša stručna suradnica za planiranje i praćenje proračuna 628 164
MAJA PURGAR viša stručna suradnica za pristup informacijama i javnost rada 628 230
DAVORKA RADOVIĆ viša stručna suradnica za rad s mladima 628 180
VESNA RIBAR pročelnica UO za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja 628 233
DRAŽENKA SILA - LJUBENKO pročelnica UO za društvene djelatnosti 628 112
MARIO STEPAN stručni suradnik za gradnju 628 149
VERONIKA STEPIĆ PLEŠ referentica za razrez prihoda 628 151
SLAVICA STOJANOV referentica za poslove pisarnice i arhive 628 137
MARTINA STOJKIĆ  svjetnica za EU fondove 628 144
NATAŠA ŠAFAR referentica za administrativne i pomoćne poslove 628 238
ŽELJKO ŠAFAR referent za mjesnu samoupravu 628 215
IRENA ŠEGAVIĆ ČULIG savjetnica za kulturu i kulturnu baštinu 628 138
DALIBOR ŠESTAK stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 628 179
KRUNO ŠOBOT voditelj Odsjeka za razrez prihoda 628 157
GORDANA TANDARIĆ viša stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja 628 246
NIVES TARIBA stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 251
IRENA TERZIĆ savjetnica za komunalno,prometno i poljoprivredno redarstvo 628 131
MARIJANA TOMIČIĆ pročelnica UO za razvoj grada i EU fondove 628 242
DARIA TRIVANOVIĆ viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove  628 171
KRISTINA UĐBINAC voditeljica Odsjeka za naplatu prihoda 628 156
VESNA VINOVRŠKI viša stručna suradnica za poduzetništvo i obrtništvo 628 243
ROBERT VODOPIĆ viši stručni suradnik za EU fondove i energetsku učinkovitost 628 176
MARTINA VOJAK viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 178
TOMISLAV VRANE stručni suradnik za promet i održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje 628 160
INDIRA VRANJEŠ stručna suradnica za najam gradskih stanova 628 152
ANDREA VRBANEK viša savjetnica za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 628 120
VESNA VUČKOVIĆ viša stručna suradnica za komunalni doprinos i legalizaciju 628 240
DUBRAVKA VUGLEŠIĆ voditeljica pisarnice 628 210
ANA ŽUPANČIĆ ŽUNAC viša stručna suradnica za poslove Ureda gradonačelnika 628 193