Telefonski imenik / gradska uprava

ime i prezime radno mjesto telefon
DAMIR MANDIĆ gradonačelnik 628 100
IVANA FOČIĆ zamjenica gradonačelnika 628 100
     
MARIN SVETIĆ predsjednik Gradskog vijeća 628 124
JOSIP BACAN viši stručni suradnik za promet 628 147
SANDA BAN stručna suradnica za kadrovske poslove 628 121
BISERKA BARIĆ referentica za poslove socijalne skrbi i udruga civilnog društva 628 253
ADRIANA BARŠIĆ viša stručna suradnica za lokalnu riznicu 628 220
FRANJO BASTIJANČIĆ komunalni i prometni redar 628 222
ZRINKA BELAVIĆ viša savjetnica za pravne poslove  628 256
TIHANA BELAVIĆ OSTROGONAC savjetica za javnu nabavu 628 206
BISERKA BELJAN referentica razreza i naplate gradskih prihoda 628 132
KRISTINA BENKO viša stručna suradnica za kulturu i kulturnu baštinu 628 128
IVANKA BREZOVIĆ viša savjetnica za gospodarstvo i Karlovac pametni grad 628 113
MARIJA BOSANAC viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove 628 167
OLIVER BUDIMIR voditelj Odsjeka redarstva 628 259
KAROLINA BURIĆ voditeljica Odsjeka za naplatu prihoda  628 211
ZORAN CETINJANIN stručni suradnik za informatičke poslove 628 221
MARTINA CINDRIĆ viša stručna suradnica za razrez prihoda 628 225
GABRIJELA CRNJAC savjetnica za predškolski odgoj i školstvo
628 180
BISERKA CUKINA - TROPČIĆ savjetnica za turizam  628 159
ELVIRA CVITAK viša stručna suradnica za geodetske poslove 628 129
DARIO ČAVLOVIĆ viši stručni suradnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo 628 254
BISERKA ČEPURKOVSKI referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165
IVANA ČOP viša stručna suradnica za socijalnu skrb 628 198
ALEN ČUJKO referent komunalni i prometni redar  
DANIJELA DRUŽAK RADE viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 171
DIJANA FILIPOVIĆ BREBRIĆ savjetnica za gradnju 628 173
ANDRIJANA FIŠIĆ referentica za razrez prihoda 628 188
SAŠA FOSCHIO viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda 628 258
SLAĐANA FUMIĆ voditeljica Odsjeka za imovinsko pravne poslove 628 139
TOMISLAV FUNDURULIĆ savjetnik za provedbu ITU mehanizma  628 290
TATJANA GOJAK pročelnica UO za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 107
MARINA GOLUBIĆ voditeljica Odsjeka za opće i kadrovske poslove 628 130
IRENA GRČIĆ pročelnica Službe za javnu nabavu  628 123
MARINA GRČIĆ viša savjetnica za EU fondove 628 149
MLADEN GRČIĆ savjetnik za gradnju i održavanje javnih prometnih površina 628 228
ANTONIJA GREGOR - FUDURIĆ administrativna tajnica   628 122
ELVIRA GRGINČIĆ viša referentica, komunalni i prometni redar 628 174
VALENTINA GRUBEŠIĆ viša referentica za upravljanje javnim površinama  628 140
SANDRA HALOVANIĆ viša stručna suradnica za pravne poslove 628 117
LJERKA HORVAT viša savjetnica za pravne poslove 628 166
MARICA HORVATIĆ viša referentica za vođenje postupaka i rješavanje o nezakonito izgrađenim zgradama 628 213
ANA HRANILOVIĆ TRUBIĆ pročelnica UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 628 231
MARINO IVASIĆ viši stručni suradnik za GIS i katastar imovine 628 147
BISERKA IVKA referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165
SANDRA IVŠIĆ administrativna tajnica  628 109
NATAŠA JAKIĆ referentica za administrativne i pomoćne poslove 628 238
STELA JELKOVAC administrativna tajnica 628 122
BOŽICA JEREČIĆ referentica plaća i blagajnik 628 161
NIKOLINA JOVIĆ viša stručna suradnica za komunalni doprinos i legalizaciju 628 186
DANIEL JURIČIĆ     savjetnik za europske fondove 628 144
VIŠNJICA JURKOVIĆ referentica za poslove Gradskog vijeća  628 154
VLATKA JUSTAMENT administrativna tajnica 628 119
IRENA KAJFEŠ-PAVLOVIĆ voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 628 227
KATARINA KEČA viša stručna suradnica za planiranje i provođenje investicijskih i kapitalnih projekata ustanova 628 142
JADRANKA KIHALIĆ viša stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 249
NEVENKA KNAPIĆ administrativna tajnica - knjigovođa  628 125
SNJEŽANA KNEŽEVIĆ savjetnica za upravljanje imovinom  628 234
JADRANKA KOLAR referentica za javnu nabavu  628 261
GORDANA KOPRIVNJAK savjetnica za prostorno planiranje 628 114
VLATKO KOVAČIĆ viši savjetnik za pravne poslove i poslove gradonačelnika 628 105
RENATA KUČAN voditeljica Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje, udruge, sport i socijalnu skrb 628 257
DIJANA KUJINEK viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću gradonačelnika 628 126
SLAVICA KUKA namještenica za umnožavanje i slaganje materijala 628 153
RENATA LEMIĆ   referentica - komunalni, prometni i poljoprivredni redar 628 222
ĐURĐICA LIŠNJIĆ viša stručna suradnica za promet i održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje 628 260
MIRJANA LUIĆ administrativna tajnica 628 181
SANDRA LUKAČIĆ viša referentica za razrez prihoda 628 183
LIDIJA LJUBIĆ viša referentica - glavni knjigovođa 628 175
ŽELJKA MALEŠ savjetnica za poljoprivredu i ruralni razvoj 628 172
LIDIJA MALOVIĆ pročelnica UO za proračun i financije 628 127
MIRJANA MARČAC viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 256
JASMINKA MASLEK pročelnica Službe za unutarnju reviziju 628 163
IVANA MATAN viša stručna suradnica za socijalnu skrb 628 244
DIANA MATIČIĆ referentica za razrez prihoda 628 237
IVA MATIJEVIĆ viša stručna suradnica za lokalnu riznicu 628 220
KRISTINA METULJ viša savjetnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 218
SANJA MIKŠIĆ voditeljica Odsjeka za upravljanje imovinom 628 177
STJEPAN MREŽAR pročelnik Ureda gradonačelnika 628 104
MARIO NOVOSEL viši stručni suradnik za informatičke poslove 628 221
IVANA OFNER viša savjetnica za provedbu ITU mehanizma  628 290
RAHELA OFNER viši stručni suradnik za javnu nabavu 628 206
NIKOLINA PAHANIĆ LUGAR viša stručna suradnica za planiranje i praćenje proračuna proračunskih korisnika 628 200
ŽELJKO PAKŠEC viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 116
MARIO PAVLAČIĆ stručni suradnik za upravljanje imovinom 628 146
DANIELA PERIS pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 628 252
DIJANA PIBERNIK voditeljica Odsjeka za gradnju i energetsku učinkovitost 628 219
MARIJA PILČIK viša stručna suradnica za zaštitu okoliša 628 166
NINOSLAV PLAVETIĆ viši stručni suradnik za EU fondove 628 117
HERMINA PLEMIĆ pročelnica UO za komunalno gospodarstvo 628 158
MARINKO PLESKINA voditelj Odsjeka za kulturu i kulturnu baštinu 628 128
SARA POŽAR viša stručna suradnica za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo 628 203
BLAŽENKA PRESEČAN savjetnica za socijalnu skrb 628 255
MIRELA PRESEČAN viša stručna suradnica za planiranje i praćenje proračuna 628 164
MAJA PURGAR viša stručna suradnica za pristup informacijama i javnost rada 628 230
DAVORKA RADOVIĆ viša stručna suradnica za rad s mladima 628 180
VESNA RIBAR pročelnica UO za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja 628 233
ELVIRA ROŽIĆ MARIĆ viša stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja 628 205
DRAŽENKA SILA - LJUBENKO pročelnica UO za društvene djelatnosti 628 112
BORIS SIMIĆ  viši stručni suradnik za provedbu dokumenata prostornog uređenja 628 248
MARICA SLAĆANIN PIPIĆ voditeljica Odsjeka za proračun, računovodstvo i riznicu 628 162
MARIO STEPAN stručni suradnik za gradnju 628 196
VERONIKA STEPIĆ PLEŠ referentica za razrez prihoda 628 151
SLAVICA STOJANOV referentica za poslove pisarnice i arhive 628 137
MARTINA STOJKIĆ  savjetnica za EU fondove 628 144
ŽELJKO ŠAFAR referent za mjesnu samoupravu 628 215
ANA ŠEGAVIĆ referent razreza i naplate gradskih prihoda 628 178
IRENA ŠEGAVIĆ ČULIG savjetnica za kulturu i kulturnu baštinu 628 138
VIKTOR ŠEGRT viši stručni suradnik za strategije i razvojne dokumente 628 149
DALIBOR ŠESTAK stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 628 179
KRUNO ŠOBOT voditelj Odsjeka za razrez prihoda 628 157
GORDANA TANDARIĆ viša stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja 628 246
NIVES TARIBA stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 251
IRENA TERZIĆ savjetnica za komunalno,prometno i poljoprivredno redarstvo 628 131
MARIJANA TOMIČIĆ pročelnica UO za razvoj grada i EU fondove 628 242
ANITA TRBUŠČIĆ MLAKAR pročelnica Službe za provedbu ITU mehanizma (ITU PT)  628 229
DARIA TRIVANOVIĆ samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove  628 171
KRISTINA UĐBINAC savjetnica za naplatu gradskih prihoda 628 156
VESNA VINOVRŠKI viša stručna suradnica za poduzetništvo i obrtništvo 628 243
ROBERT VODOPIĆ viši stručni suradnik za EU fondove i energetsku učinkovitost 628 176
MARTINA VOJAK viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 178
TOMISLAV VRANE stručni suradnik za promet i održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje 628 160
INDIRA VRANJEŠ stručna suradnica za najam gradskih stanova 628 152
ANDREA VRBANEK viša savjetnica za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 628 120
VESNA VUČKOVIĆ viša stručna suradnica za komunalni doprinos i legalizaciju 628 240
DUBRAVKA VUGLEŠIĆ voditeljica pisarnice 628 210
MARIN ZLATARIĆ stručni suradnik za komunalno redarstvo 628 218
ANA ŽUPANČIĆ ŽUNAC viša stručna suradnica za poslove Ureda gradonačelnika 628 193
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana