Smjernice za integraciju održivog energetskog planiranja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) u Generalni urbanistički plan grada Karlovca

14.03.2022.
savjetovanje s javnošću traje do 14. 4. 2022.
Grad Karlovac je trenutno u procesu izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca (u daljnjem tekstu PPUG) te IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca (u daljnjem tekstu GUP). Budući da se u oba slučaja radi o cjelovitim izmjenama plana, to je idealna prilika za implementaciju mjera integriranog energetsko-klimatskog planiranja u GUP-i ostale prostornih planove te posljedično transformaciju grada u „zeleni grad“. Na 35.sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca, održanoj 12.5.2020.godine, prihvaćen je Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Karlovca (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), GGK br.7/20. Kako bi se stvorili uvjeti za provedbu mjera planiranih SECAP-om, i osigurao proces integralnog planiranja predviđena je izrada Smjernica. Smjernice su dokument kojim se cjelovito analizira postojeće stanje, buduće potrebe u sektoru energetike te definira konkretan energetsko-klimatski koncept kao cjelovito rješenje za planiranje energetike na području Grada Karlovca.
Metodologija integriranog energetsko-klimatskog planiranja bazira se na tri ključna koraka: prostorno-energetska analiza, izrada Smjernica za integraciju održivog energetskog planiranja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) u GUP grada Karlovca, konzultacije i implementacija.
Ključni rezultat ovog postupka je prijedlog 9 mjera iz područja energetike, 6 iz područja prilagodbe učincima klimatskih promjena te 2 iz područja mobilnosti. Sve navedene mjere povezane su s onima identificiranim u SECAP-u Grada Karlovca koje se mogu prostorno povezati. Uz njih, u sklopu smjernica dane su i opći prijedlozi s ciljem transformacije Grada Karlovca u „zeleni grad“.
 
PPUG kao ključan prostorno-planski dokument na razini jedinice lokalne samouprave i GUP kao prostorni plan koji razrađuje urbano područje Grada Karlovca,  stvoreni su kroz interdisciplinarnu djelatnost prostornog planiranja. Njima se na temelju procjene razvojnih mogućnosti, izravno definiraju zahtjevi, uvjeti, obaveze i mogućnosti vezane za razvoj djelatnosti, energetske i prometne infrastrukture te njihov smještaj u prostoru, uvjeti za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru. Odredbe za provođenje definirane prostornim planovima predstavljaju obaveze te tako omogućuju veoma jasan i izravan utjecaj na razvoj Grada.
Ključni korak primjene ovog pristupa integracije energetsko klimatskog planiranja u prostorno planiranje grada Karlovca je izrada Smjernica za integraciju održivog energetskog planiranja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) u Generalni urbanistički plan (GUP).
GUP ovakvim pristupom može i treba integrirati sve strateške dokumente na razini grada ili općine te reflektirati ključne odrednice na razini države i EU po pitanju ne samo prostornog planiranja nego i energetike, klime i okoliša.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana