Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca

05.12.2017.
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upozavanja javnosti s načinima i uvjetima budućeg pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i usluge povezane s javnom uslugom (odvojeno prikupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog i mobilnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog/glomaznog otpada). Predmetna Odluka ima cilj uspostaviti javnu, kvalitetnu, postojanu i ekonomski učinkovitu uslugu prikupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana