e-Usluge

Objavljeni prvi rezultati bodovanja za upise u dječje vrtiće – Mjesto će dobiti 266 mališana

Dječji vrtići Grada Karlovca „Četiri rijeke“ i „Karlovac“ objavili su danas prve rezultate bodovanja za upise  djece u pedagoškoj godini 2023/2024.

Rok za podnošenje eventualnih prigovora na te prve rezultate je 8 dana, a nakon tog roka i donošenja odluka po prigovorima, upravna vijeća obaju vrtića će utvrditi Listu s konačnim rezultatima, a Listu i raspored upisa objaviti na oglasnim pločama i mrežnim stranicama obaju vrtića, te Grada Karlovca.

Zahtjevi za upis zaprimani su putem nacionalnog sustava e-Upisi od 11. do 19. svibnja. Svi zaprimljeni zahtjevi bodovani su sukladno pravilnicima o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i Dječji vrtić Karlovac.

U tom je roku prijavljeno 495 djece, od kojih je na listi 420 budući njih 75 neće navršiti godinu dana do početka nove pedagoške godine.
U neki od vrtića bit će primljeno 266 mališana, 116 vrtićke i 150 jasličke dobi, sve djeca kojima su oba roditelja zaposlena.

Na žalost, zbog premalih kapaciteta ispod crte za upis je ostalo 154 djece, od kojih 87 čiji su roditelji zaposleni. Grad će nastojati iznaći dodatne mogućnosti za smještaj što većeg broja mališana, ponajprije onih čija su oba roditelja zaposlena. I prijašnjih je godina Grad pronalazio rješenja za upis većeg broja djece u vrtiće pa je, između ostalog, uređen Vrtić Bubamara, prostor uz Dječji vrtić Mahično, a u Dječjem vrtiću Zadobarje smještene su dvije jasličke skupine. Tako ćemo nastojati pronaći najbolja rješenja za smještaj što većeg broja djece u predškolske ustanove i u novoj pedagoškoj godini, premda smo svjesni da je trajno rješenje izgradnja novih dječjih vrtića, najprije onih u Rečici i na Luščiću. Osim toga, Grad Karlovac nastavlja sufinancirati smještaj u obrtima za čuvanje djece, kao i u privatnom dječjem vrtiću.