e-Usluge

Grad Karlovac predstavlja Nacrt proračuna za 2018. godinu.

Ukupni prihodi proračuna Grada Karlovca ovim proračunom planirani su na razini od 256,4 milijuna kuna. Javna rasprava otvorena je do 8. studenog 2017. godine. Do tog datuma najkasnije do 15,00 sati trebaju u pisarnici Grada biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na UO za proračun i financije. Prijedlozi i primjedbe koji prispiju u Grad nakon 15,00 sati 8. 11. 2017. godine smatrati će se zakašnjelima i neće se razmatrati. Detaljnije o tendencijama Nacrta proračunu za 2018. godinu pročitajte u PREDGOVORU GRADONAČELNIKA